TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH

GIÁO ÁN
GIÁO ÁN
T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ Ồ
T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ Ồ
Người soạn:
Người soạn:
Nguy n Th Kim Chiễ ị
Nguy n Th Kim Chiễ ị

Chương I
Chương I
KH
KH
ÁI NIỆM, NGUỒN GỐC
ÁI NIỆM, NGUỒN GỐC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. KHÁI NIỆM VÀ HỆ THỐNG TƯ
I. KHÁI NIỆM VÀ HỆ THỐNG TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1.
1.
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh


một hệ thống quan điểm toàn
một hệ thống quan điểm toàn
diện và sâu sắc v
diện và sâu sắc v
ề những vấn đề cơ bản của cách mạng
ề những vấn đề cơ bản của cách mạng
Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến
Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến
cách mạng xã hội chủ nghĩa; là
cách mạng xã hội chủ nghĩa; là
kết quả của sự vận dụng
kết quả của sự vận dụng
sáng tạo và phát triển
sáng tạo và phát triển
của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều
của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều
kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là
kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là
sự kết tinh tinh hoa
sự kết tinh tinh hoa
dân tộc và trí tuệ thời đại
dân tộc và trí tuệ thời đại
nhằm giải phóng dân tộc, giải
nhằm giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp và giải phóng con người.
phóng giai cấp và giải phóng con người.

Generate time = 0.089169979095459 s. Memory usage = 1.93 MB