Kiểm tra 1 tiết Chương 3 Tự luận Toán HH10

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN HÌNH HỌC LỚP 10 (CB) ( 45 phút) ĐỀ I
Câu 1 ( 3 điểm) : Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm
A(1 ; - 2) có vectơ chỉ phương là
)4;5(
=
u

Câu 2 : (5 điểm): Cho 3 điểm A( 1 ; 1 ), B( - 1 ; 3) và C( 3 ; 2).
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB, chứng tỏ ba điểm A, B, C không thẳng hàng
b) Viết phương trình trung tuyến BM. Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
Câu 3 (2 điểm): Cho đường tròn ( C ) có phương trình (x – 8)
2
+ y
2
= 25
a) Xác định tâm và bán kính
b) Viết phương trình tiếp tuyến d của đường tròn tại điểm M (4 ; 3)
……………………………………………………………………………………………………………..
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN HÌNH HỌC LỚP 10 ( 45 phút) ĐỀ II
Câu 1 ( 3 điểm) : Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm
A(1 ; - 2) có vectơ pháp tuyến là
)4;1(
=
n

Câu 2 : (5 điểm): Cho 3 điểm A( 1 ; 1 ), B( - 1 ; 3) và C( 3 ; 2).
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AC, chứng tỏ ba điểm A, B, C không thẳng hàng
b) Viết phương trình đường thẳng qua B và song song với AC . Tìm tọa độ trọng tâm G
Câu 3 (2 điểm): Cho đường tròn ( C ) có phương trình (x – 8)
2
+ y
2
= 25
a) Xác định tâm và bán kính
b) Viết phương trình tiếp tuyến d của đường tròn tại điểm M (4 ; - 3)
……………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN
ĐỀ I:
Câu 1: a) ptts (d) :+−=
+=
ty
tx
42
51
(1 đ) b) xác định
)5;4(
−=
n
pttq (d) : 4x – 5y – 14 = 0 (2đ)
Câu 2:a)
)2;2(
−=
AB
, đường thẳng AB có vectơ PT là
)1;1(
=
n
nên có pt : x + y – 2 = 0 ( 1, 5đ)
thay tọa độ C(3 ; 2) vào pt x + y – 2 = 0 ta có 3 + 2 – 2 ≠ 0 Vậy C không nằm trên đường thẳng AB .
Ba điểm A, B, C không thẳng hàng (1đ) HS có thể giải bằng cách chứng tỏ
ACkAB .

b) M là trung điểm của AC, M( 2 ; 1,5 ) ,
BM
= ( 3 ; -1,5) , đt BM có VTPT là
)2;1(
=
n
nên có pt là
x + 2y – 5 = 0 ( 2đ) . Tọa độ trọng tâm G ( 1 ; 2)
Câu 3: a) I (8 ; 0 ) , R = 5 ( 1đ)
b) Qua M (4 ; 3) tiếp tuyến d có pt : (4 – 8)(x – 4) + (3 – 0)(y – 3) = 0
hay 4x – 3y – 7 = 0 (1đ)
………………………………………………………………………………..
ĐỀ II
Câu 1: xác định
)1;4(
−=
u
ptts (d) :−−=
+=
ty
tx
2
41
(2 đ) b) pttq (d) : x + 4y + 7 = 0 (1đ)
Câu 2: Tương tự đề I: a) ptđt AC là x – 2y + 1 = 0 b) Đường thẳng (d) qua B song song với AC có VTPT là
)2;1(
−=
n
. Qua B nên đt (d) có phương trình là x – 2y + 7 = 0 , trọng tâm G ( 1 ; 2)
Câu 3: I (8 ; 0) , R = 5 ; pttt (d) tại M : 4x + 3y – 7 = 0

Generate time = 0.1775689125061 s. Memory usage = 1.93 MB