Kế hoạch thư viện tiểu học

PHÒNG GIÁO DỤC NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
Số 18/2009/KH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Vạn Phúc, ngày 15 tháng 9 năm 2009
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN
Năm học 2008- 2009
- Căn cứ vào Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 /11/1998 cuả Bộ
Giáo dục - Đào tạo;
- Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 và Quyết định
số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-TV&TB ngày 22/9/2008 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Ninh Giang;
- Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tiễn của nhà trường,
Tổ công tác thư viện Trường Tiểu học Vạn Phúc xây dựng kế hoạch công tác thư
viện năm học 2008- 2009 như sau:
A. Đặc điểm tình hình
Số sách giáo khoa: Tổng số học sinh: 242
Số sách nghiệp vụ: Số lớp: 10
Số sách tham khảo: Tổng số cán bộ, giáo viên: 16
Tổng số sách:
1. Thuận lợi
Cán bộ giáo viên tương đối ổn định, 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có
lòng nhiệt tình công tác và ý thức ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
khả năng hiểu biết.
Hoạt động thư viện của trường có nền nếp, thư viện nhà trường đã được công
nhận thư viện chuẩn năm học 2006- 2007.
Số đầu sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo đảm bảo cho giáo viên và
học sinh mượn.
Cán bộ nhà trường quan tâm nhiều đến hoạt động thư viện, cán bộ thư viện cóa
nghiệp vụ tương đối thành thạo, nhiệt tình phục vụ bạn đọc.
Thư viện nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đảm bảo phục
vụ tốt cho bạn đọc.
2. Khó khăn
Hoạt động cho giáo viên và học sinh mượn sách hàng ngày gặp những khó khăn
nhất định. Giáo viên dạy cả ngày nên thời gian dành cho việc đọc sách ngay tại thư viện
không nhiều, học sinh cũng chỉ có thể mượn và đọc sách vào ngày thứ bẩy trong tuần.
B. Phương huớng chung
1. Các chỉ tiêu yêu cầu cụ thể
a) Chỉ tiêu:
100% học sinh các khối có sách giáo khoa để học.
Thư viện có đủ SGK, SNV và STK cần thiết để phục vụ giảng dạy.
3
Xây dựng nền nếp mượn và đọc sách thường xuyên. Xây dựng phong trào đọc và
làm theo sách, kể chuyện theo sách, hình thành nên văn hoá đọc trong nhà trường.
Xây dựng tốt tủ sách dùng chung cho giáo viên, và học sinh. Xây dựng tủ sách
đạo đức, sách báo nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ cho cuộc vận động học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Củng số tủ sách pháp luật.
Sử dụng tốt có hiệu quả các loại báo, tạp chí phục vụ cho giảng dạy và học tập.
Đầu tư kinh phí để mua thêm tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp
vụ và các trang thiết bị phục vụ cho công tác thư viện.
Giữ vững danh hiệu thư viện chuẩn, từng bước phấn đấu đạt thư viện tiên tiến.
b) Yêu cầu
Tủ sách của thư viện phải có đủ ba bộ phận:
Tủ sách giáo khoa dùng chung.
Tủ sách nghiệp vụ của giáo viên.
Tủ sách tham khảo đọc thêm. (Trong tủ sách tham khảo cần có sách thiếu nhi,
sách văn học, các loại báo, tạp chí của ngành và một số báo tạp chí khác)
c) Cơ sở vật chất
Phòng đọc, phòng kho đúng theo tiêu chuẩn thư viện.
Phòng đọc phải có đủ bàn ghế, đảm bảo ánh sáng thoáng mát.
Có đủ thư mục, hộp phích, bảng giới thiệu sách.
Có đủ tủ, giá đựng sách, có trang thiết bị phục vụ nghe nhìn.
d) Kỹ thuật nghiệp vụ:
Tất cả các loại sách báo được nhập vào thư viện đều được đăng ký, phân loại và
đưa vào mục lục theo đúng nghiệp vụ thư viện.
Có đủ sổ đăng ký SGK, sổ đăng ký STK, sổ cho mượn sách, thẻ mượn sách.
Có mục lục chữ cái và mục lục phân loại.
Sắp sếp sách trên giá theo số thứ tự sổ đăng ký.
Sách giáo khoa xếp theo từng khối lớp và theo từng năm học.
Báo xếp theo tháng, quý, năm.
Tạp chí xếp theo loại.
e) Tổ chức hoạt động:
Nội dung hoạt động phù hợp với yêu cầu của giáo viên và học sinh
Lịch mượn và tra cứu vào các buổi sáng hàng ngày, vào ngày nghỉ khi độc giả có
nhu cầu.
Hàng tháng có tuyên giới thiệu sách báo tạp chí trên bảng tin, trong cuộc họp hội
đồng, thu hút 100% giáo viên đọc sách.
Mỗi tháng thi kể chuyện theo sách ở mỗi lớp một lần. Tổ chức thi kể
chuyện theo sách cấp trường vào tháng 4, tháng 5 với chủ đề Bác Hồ kính yêu.
Mỗi tháng và khi có sách mới, cán bộ thư viện giới thiệu sách trước tập thể
giáo viên và học sinh trong buổi chào cờ.
4
g) Lịch làm việc trong tuần
Thứ Sáng Chiều
Hai
Trực cho giáo viên mượn sách báo, tạp
chí.
Trực và làm nghiệp vụ thư
viện
Ba
Trực và làm nghiệp vụ vào sổ sách.

Trực cho giáo viên mượn sách và đọc
báo.
Trực làm nghiệp vụ thư
viện
Năm
Làm nghiệp vụ thư viện vệ sinh thư
viện.
Sáu
Trực làm nghiệp vụ, báo cáo với lãnh
đạo về tình hình bổ sung.
Trực cho học sinh mượn
sách, tuyên, báo, tạp chí
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG
Thời
gian
Nội dung công việc Bổ sung
Ghi
chú
Tháng
8/2008
- Vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu, bổ
sung thêm các loại sổ sách phục vụ cho
công tác quản lý.
- Lập kế hoạch hoạt động và thời gian làm
việc cho thư viện.
- Dự kiến kinh phí bổ sung tài liệu và trang
thiết bị cho phòng thư viện.
- Tham mưu với BGH bổ sung thêm các
loại sách còn thiếu.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, bổ
sung thêm sách giáo khoa cho học sinh còn
thiếu để chuẩn bị cho năm học mới.
- Chuẩn bị tài liệu phục vụ và tuyên truyền
sách nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập
nước CHXHCN Việt Nam.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
Tháng
9/2008
- Hoàn thành việc phát hành sách giáo
khoa, đồng thời tổ chức cho HS, giáo viên
thuê, mượn SGK phục vụ năm học mới.
- Tham mưu với ban giám hiệu và phối
hợp với giáo viên chủ nhiệm trong việc
...................................
...................................
...................................
5
kiểm tra, nhắc nhở học sinh phải có đủ
SGK để học tập.
- Hướng dẫn học sinh mượn sách trong thư
viện hoặc mua dùng riêng hoặc dùng lại
SGK cũ.
- Tổ chức tuyên truyền sách, báo nhân kỷ
niệm 60 năm ngày thành lập nước
CHXHCN Việt Nam.
- Công bố lịch làm việc của thư viện và
trường học.
- Phát động phong trào đọc sách trong toàn
trường.
-Tham mưu với BGH, cán bộ phụ trách
Đoàn, Đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức
thực hiện trong cả năm học.
- Lựa chọn đề tài để biên soạn 01 thư mục
chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
Tháng
10/2008
- Tổ chức bổ sung sách cho thư viện, trước
hết ưu tiên bổ sung SGK, STK trong danh
mục STK do bộ GD và ĐT quy định.
- Bổ sung các sách giáo dục đạo đức theo
công văn số 11154 của bộ GD và ĐT.
- Thực hiện việc ỷư lí kỹ thuật sách, báo,
tài liệu.
- Tham gia việc điều tra khảo sát SGK đầu
năm học theo chỉ đạo của sở GD và ĐT
(nếu có yêu cầu).
- Đôn đốc kiểm tra phong trào đọc sách về
chủ đề nhà giáo Việt Nam nhân dịp kỷ
niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Thực hiện việc ỷư lí kỹ thuật sách, báo,
tài liệu trong thư
viện.
- Xây dựng tủ sách đạo đức trong thư viện
trường học.
- Tiếp tục sưu tầm tài liệu và biên soạn thư
mục chuyên đề phục vụ chương trình
giảng dạy và học tập.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
Tháng
11/2008
- Tiếp tục bổ sung và xử lí kỹ thuật tài liệu
mới bổ sung.
- Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách
theo chủ đề nhà giáo Việt Nam.
...................................
...................................
...................................
...................................
6
- Bổ sung, giới thiệu và hướng dẫn học
sinh sách giáo khoa, sách bài tập, STK
phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ I.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
Tháng
12/2008
- Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu cho
thư viện và tổ chức ỷư lí kỹ thuật .
- Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục
vụ học kỳ II, tổ chức cho HS thuê, mượn
SGK trong thư viện, đồng thời hướng dẫn
vận động HS dùng lại SGK cũ.
- Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách, giới
thiệu sách, điểm sách cùng với việc sơ kết
học kỳ I.
- Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện,
trường học phục vụ học kỳ I.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
7

Generate time = 0.097705125808716 s. Memory usage = 1.94 MB