Bai 19_Dac diem ben ngoai cua la


BµI 19
BµI 19


Câu 1: Cây xương rồng có những
Câu 1: Cây xương rồng có những
đặc điểm nào thích nghi với môi trường
đặc điểm nào thích nghi với môi trường
sống khô hạn?
sống khô hạn?
Trả lời:
Trả lời:
- Thân mọng nước
- Thân mọng nước
- Lá biến thành gai
- Lá biến thành gai

Câu 2: Thân củ có đặc điểm gì?
Câu 2: Thân củ có đặc điểm gì?
Chức năng của thân củ đối với cây?
Chức năng của thân củ đối với cây?
Trả lời:
Trả lời:
- Hình dạng to, tròn
- Hình dạng to, tròn
- Chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa, tạo
- Chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa, tạo
quả
quả

I. Đặc điểm bên ngoài của lá
I. Đặc điểm bên ngoài của lá
1. Các bộ phận của lá
1. Các bộ phận của lá
Xem hình và cho
Xem hình và cho
biết các bộ phận của
biết các bộ phận của
lá?
lá?
Trả lời:
Trả lời:


Các bộ phận của lá:
Các bộ phận của lá:
a: cuống lá
a: cuống lá
b: phiến lá
b: phiến lá


c: gân lá
c: gân lá

I. Đặc điểm bên ngoài của lá
I. Đặc điểm bên ngoài của lá
2. Phiến lá
2. Phiến lá
Quan sát 1 số loại lá: trúc đào, lá lốt, địa
Quan sát 1 số loại lá: trúc đào, lá lốt, địa
lan, rau muống .và nhận xét hình dạng, kích
lan, rau muống .và nhận xét hình dạng, kích
thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt
thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt
của phần phiến so với cuống?
của phần phiến so với cuống?

Trả lời:
Trả lời:
Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, hình
Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, hình
dạng và kích thước khác nhau, diện tích bề mặt của
dạng và kích thước khác nhau, diện tích bề mặt của
phiến lá lớn hơn so với phần cuống
phiến lá lớn hơn so với phần cuống

Nhận xét:
Nhận xét:
Phiến lá có dạng bản dẹt, màu lục
Phiến lá có dạng bản dẹt, màu lục
và là phần to nhất của lá
và là phần to nhất của lá
-> Chức năng: Giúp phiến lá có thể thu nhận đư
-> Chức năng: Giúp phiến lá có thể thu nhận đư
ợc ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây
ợc ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây

I. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸
I. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸
3. G©n l¸
3. G©n l¸
Quan s¸t tranh vµ cho biÕt c¸c kiÓu g©n l¸?
Quan s¸t tranh vµ cho biÕt c¸c kiÓu g©n l¸?
Ph©n biÖt c¸c kiÓu g©n l¸ ®ã?
Ph©n biÖt c¸c kiÓu g©n l¸ ®ã?

C¸c liÓu g©n l¸
C¸c liÓu g©n l¸

Generate time = 0.16103291511536 s. Memory usage = 1.93 MB