Đặc điểm khí hậu Châu Á

Tại sao khí hậu Châu Á có đặc điểm đa dạng và phức tạp?
Châu á nằm trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo, có kích
thước rộng lớn và cấu tạo địa hình phức tạp. Đó là những điều kiện tạo ra
sự phân hóa khí hậu đa dạng và mang tính lục địa cao. Đây chính là
những đặc điểm nổi bật của khí hậu Châu á. Những yếu tố này được biểu
hiện cụ thể:
-> Khí hậu Châu á phân thành nhiều đới khác nhau
- Đới khí hậu cực và cận cực nằm từ khoảng vòng cực Bắc đến cực.
- Đới khí hậu ôn đới nằm từ khoảng 40
0
B - vòng cực Bắc.
- Đới khí hậu cận nhiệt đới: Nằm từ chí tuyến Bắc - 40
0
B
- Đới khí hậu nhiệt đới: Từ chí tuyến Bắc đến 5
0
N.
-> Các đới khí hậu Châu á lại phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu
khác nhau:
- Tùy theo vị trí gần biển hay xa biển, địa hình cao hay thấp …

Generate time = 0.09794020652771 s. Memory usage = 1.93 MB