Quá Trình Văn Học Và Phong Cách Văn HọcBÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ
PHONG
PHONG
CÁCH VĂN HỌC
CÁCH VĂN HỌC
I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
1.Khái niệm quá trình văn học:
-Là sự vận động của
chính bản thân văn
học(tác giả tác phẩm,
trào lưu,khuynh hướng )
qua các thời kì lịch sử
-Là sự hình thành,tồn tại ,thay
đổi,phát triển của toàn bộ đời sống
văn học (tác giả,tác phẩm,trào
lưu,khuynh hướng,các tổ chức hội
đoàn ,các hoạt động nghiên cứu
,phê bình ,dịch thuật xuất bản,phát
hành ,tiếp nhận văn học)qua các
thời kì lịch sử
LỊCH SỬ VĂN HỌC
QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
Dựa vào SGK em
hãy cho biết khái
niệm nào sau đây là
khái niệm về quá
trình văn học?


LỊCH SỬ VĂN HỌC QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
Lịch sử văn học chỉ
nghiên cứu quá khứ
văn học
Quá trình văn học chỉ sự vân
động của văn học trong tổng
thể ở quá khứ,hiện tại và cả
tương lai
I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
1.Khái niệm quá trình văn học:
Vậy lịch sử văn học và quá
trình văn học khác nhau
như thế nào?
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC


BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
VÍ DỤ
CÁC THỜI KÌ
Cổ đại Trung đại Cận đại Hiện đại Đương đại
I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
1.Khái niệm quá trình văn học:
VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
(gồm các giai đoạn)
Từ thế kỉ X đến
hết thế kỉ XIV
Từ thế kỉ XV đến
thế kỉ XVII
Từ thế kỉ XVIII
đến nửa đầu
thế kỉ XIX
Nửa cuối thế kỉ
XIX


BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
b.Những quy luật cơ bản của quá trình văn học
VÍ DỤ 1
Cách mạng tháng Tám thành
công mở ra kỉ nguyên mới cho
dân tộc ta .Từ đây một nền văn
học mới gắn liền với lí tưởng độc
lập,tự do và CNXH (nền văn học
cách mạng được khai sinh.
QUY LUẬT VĂN HỌC GẮN BÓ VỚI ĐỜI SỐNG
Đây là mối quan hệ giữa quá trình văn học và lịch sử
đất nước,đời sống xã hội… Mỗi biến động lịch sử của
đời sống xã hội thường tạo nên những chuyển biến
trong lịch sử phát triển của văn học.
Dựa vào ví dụ dưới
đây em hãy nêu nhận
xét và gọi tên các quy
luật cơ bản của quá
trình văn học?


BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
b.Những quy luật cơ bản của quá trình văn học
VÍ DỤ 2
Thơ mới (1932-1945) vừa kế thừa
những yếu tố truyền thống của
thơ ca cổ điển (cảm xúc,hình
ảnh,hình tượng,thể thơ…)vừa có
những khám phá mới mẻ (ý thức
về cái tôi,thể thơ tự do…)
Thơ mới vừa dựa trên nền tảng truyền thống,sử dụng các
yếu tố truyền thốngvùa làm ra caí mới chưa từng có .
QUY LUẬT VĂN HỌC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ KẾ
THỪA VÀ CÁCH TÂN
Dựa vào ví dụ dưới đây
em hãy nêu nhận xét và
gọi tên các quy luật cơ
bản của quá trình văn
học?


BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
b.Những quy luật cơ bản của quá trình văn học
VÍ DỤ 3
Trong quá trình phát triển
của mình văn học Việt Nam
có sự giao lưu với VHTQ
(Vay mượn đề tài.thi liệu,thể
loại …trong văn học truyền
thống),giao lưu với văn học
Pháp (CNLM,CNHT…)
Văn học dân tộc không thể phát triển nếu thiếu giao lưu
với văn học các nước ,nhưng phải biết chọn lọc và cải
biến cho phù hợp .
QUY LUẬT VĂN HỌC TỒN TẠI,VẬN ĐỘNG
TRONG SỰ BẢO LƯU VÀ TIẾP BIẾN
Dựa vào ví dụ dưới
đây em hãy nêu nhận
xét và gọi tên các quy
luật cơ bản của quá
trình văn học?


BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
b.Những quy luật cơ bản của quá trình văn học
Những quy
luật cơ bản
của quá trình
văn học
QUY LUẬT VĂN HỌC GẮN BÓ VỚI ĐỜI
SỐNG
QUY LUẬT VĂN HỌC TỒN TẠI, VẬN
ĐỘNGTRONG SỰ BẢO LƯU VÀ TIẾP
BIẾN
QUY LUẬT VĂN HỌC PHÁT TRIỂN
TRONG SỰ KẾ THỪA VÀ CÁCH TÂN


TRÀO LƯU VĂN HỌC LÃNG MẠN
* Đặc trưng
Khẳng định cái tôi cá nhân được giải phóng về
tình cảm,cảm xúc và trí tưởng tượng.

* Đề tài: Thiên nhiên ,tình yêu…
* Tác giả -tác phẩm
-Phong trào thơ mới: Xuân Diệu (Thơ duyên,
vội vàng…)Huy Cận(Tràng giang)….
-Văn xuôi của nhóm bút tự lực văn đoàn: Nhất
Linh(Đoạn tuyệt),Khái Hưng(Nửa chừng xuân)
….
I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
2.Trào lưu văn học
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
Hãy kể tên
một số trào
lưu văn học
ở Việt Nam
mà em biết


BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
2.Trào lưu văn học
TRÀO LƯU VĂN HỌC HIỆN THỰC:
* Đặc trưng:
Đi vào những chủ đề thế
sự với cảm hứng phê phán XH trên tinh
thần dân chủ và nhân đạo.
- Xây dựng nhân
vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình
* Đề
tài: Cuộc sống hiện thực
* Tác giả -tác phẩm
-Nam Cao:Sống mòn, Đời
thừa,Chí Phèo….
- Vũ Trọng Phụng: Số đỏ, Giông tố,
…. - Ngô Tất Tố: Tắt đèn,Lều
chõng….
-Nguyễn Công Hoan: Bước đường
cùng,Tinh thần thể dục….
Hãy kể tên
một số trào
lưu văn học
ở Việt Nam
mà em biết

Generate time = 0.098756074905396 s. Memory usage = 1.93 MB