GA SINH HOAT LOP


20

20
Giáo án sinh hoạt lớp
Tuần 1: <Từ25/8-30/8/2008>
Ngày thực hiện: 25/8/2008
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu nhiệm vụ:
ổn định tổ chức lớp, triển khai các công việc đầu năm học, bầu ban cán sự lớp mới để
chỉ đạo hoạt động của lớp. Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập của học sinh. Phổ
biến nội quy nhiệm vụ của ngời học sinh, đăng ký và cam kết thi đua năm học 2007 - 2008
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Nội quy nhiệm vụ của ngời học sinh. Xây dựng nội quy lớp học, bản
cam kết thi đua, kế hoạch năm học 2008 - 2009
- Học sinh: + Ban cán sự lớp chuẩn bị bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 1 và ph-
ơng hớng hoạt động tuần 2
+ Chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ
- Thời gian: Tiết 5 thứ bảy ngày 30/8/2008
- Địa điểm: Phòng học lớp 8b
III. Tiến trình thực hiện:
1, ổn định tổ chức: (2 phút)
2, Sinh hoạt văn nghệ: (15 phút)
3, Tổ trởng các tổ nhận xét việc thực hiện các nội quy, quy định của nhà trờng củng nh
của trong tuần học vừa qua. Lớp trởng thông qua bản nhận xét hoạt động trong tuần và
phơng hớng hoạt động tuần 2:
4, Phổ biến nội quy nhiệm vụ của ngời học sinh, nội quy lớp học: <GVCN>
(Có bản nội quy nhiệm vụ của ngời học sinh, nội quy lớp học kèm theo)
5, Bản cam kết thi đua, học sinh đăng ký thi đua
6, Bầu ban cán sự lớp mới:
- Số lợng: 01 lớp trởng, 03 lớp phó
- Yêu cầu: Có học lực khá, giỏi. Có đạo đức tốt. Nhiệt tình với phong trào của lớp, có
năng lực tổ chức quản lý, biết xây dựng tập thể đoàn kết
7, Kế hoạch hoạt động tuần 2:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp học tập, xây dựng góc học tập, tăng cờng học
bài và làm bài tập ở nhà.
- Ban cán sự lớp theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện nghiêm túc
nền nếp của ngời học sinh, thực hiện tốt các hoạt động do nhà trờng và Liên đội đề ra
- Chuẩn bị điều kiện để tham gia tốt lể khai giảng năm học mới:
+ Hoa mổi em một bó nộp cho cô TPT.
+ Phân công chuẩn bị trang trí cán cờ: V. Sơn, S. Hùng, H. Sơn, Cờng.
Trờng THCS Dơng Thủy GV: Nguyeón ẹaùi Nguyeõn

20

20
Giáo án sinh hoạt lớp
Tuần 2: <Từ 01/9-06/9/2008>
Ngày thực hiện: 06/9/2008
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu nhiệm vụ:
- ổn định tổ chức lớp, nhận xét rút kinh nghiệm hoạt động của tuần 2, đề ra phơng h-
ớng kế hoạch tuần 3
- Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể lớp
- Phê bình nhắc nhở những học sinh lời học, có biểu hiện vi phạm về đạo đức, tác
phong của ngời học sinh. Biểu dơng những học sinh có ý thức tốt
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 2 của lớp
+ Kế hoạch hoạt động tuần 3
- Học sinh: Ban cán sự lớp chuẩn bị bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 2 và phơng h-
ớng hoạt động tuần 3
- Thời gian: Tiết 5 thứ bảy ngày 15/9/2007
- Địa điểm: Phòng học lớp 8B
III. Tiến trình thực hiện:
1, ổn định tổ chức: (2 phút)
2, Sinh hoạt văn nghệ: (15 phút)
3, Lớp trởng thông qua bản nhận xét hoạt động trong tuần và phơng hớng hoạt động tuần
3:
4, ý kiến giáo viên chủ nhiệm:
* Nhận xét tuần 2:
- Ưu điểm: + Thực hiện tơng đối tốt hoạt động nề nếp của đội đề ra
+ Hoạt động học tập đã dần dần đi vào nề nếp
+ Một số em đạt đợc điểm tốt
- Nhợc điểm: + Một số em vẫn cha thật sự đi vào nề nếp học tập
+ Việc thực hiện t cách đội viên cha tốt ở một số em
+ Việc học bài và làm bài tập ở nhà cha nghiêm túc, điểm kém còn nhiều
* Bầu 2 em vào đội cờ đỏ: 1, Võ Sỹ Hùng
2, Nguyễn Thị Thiết
* Kế hoạch tuần 3:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp học tập, xây dựng góc học tập, tăng cờng học
bài và làm bài tập ở nhà.
- BCH chi đội theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện nghiêm túc nền
nếp của ngời học sinh, thực hiện tốt các hoạt động do nhà trờng và Liên đội đề ra
- Triển khai thu nộp các khoản theo kế hoạch của nhà trờng
Tuần 3: <Từ 08/9-13/9/2008>
Trờng THCS Dơng Thủy GV: Nguyeón ẹaùi Nguyeõn

20

20
Giáo án sinh hoạt lớp
Ngày thực hiện: 13/9/2008
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu nhiệm vụ:
- ổn định tổ chức lớp, nhận xét rút kinh nghiệm hoạt động của tuần 3, đề ra phơng h-
ớng kế hoạch tuần 4
- Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể lớp
- Phê bình nhắc nhở những học sinh lời học, có biểu hiện vi phạm về đạo đức, tác
phong của ngời học sinh. Biểu dơng những học sinh có ý thức tốt
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 3 của lớp
+ Kế hoạch hoạt động tuần 4
- Học sinh: Ban cán sự lớp chuẩn bị bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 3 và phơng h-
ớng hoạt động tuần 4
- Thời gian: Tiết 5 thứ bảy ngày 13/9/2008
- Địa điểm: Phòng học lớp 8B
III. Tiến trình thực hiện:
1, ổn định tổ chức: (2 phút)
2, Sinh hoạt văn nghệ: (15 phút)
3, Lớp trởng thông qua bản nhận xét hoạt động trong tuần và phơng hớng hoạt động tuần
4:
4, ý kiến giáo viên chủ nhiệm:
* Nhận xét tuần 3:
- Ưu điểm: + Thực hiện tơng đối tốt hoạt động nề nếp của đội đề ra
+ Hoạt động học tập đã dần dần đi vào nề nếp
+ Điểm tốt: S. Hùng, Hơng, Phơng. Đ. Anh....
- Nhợc điểm: + Một số em vẫn cha thật sự đi vào nề nếp học tập
+ Việc thực hiện t cách đội viên cha tốt ở một số em
+ Việc học bài và làm bài tập ở nhà cha nghiêm túc, điểm kém còn
nhiều. Tình, Đạt, P. Hảo....
* Kế hoạch tuần 4:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp học tập, xây dựng góc học tập, tăng cờng học
bài và làm bài tập ở nhà.
- BCH chi đội theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện nghiêm túc nền
nếp của ngời học sinh, thực hiện tốt các hoạt động do nhà trờng và Liên đội đề ra
- Triển khai thu nộp các khoản theo kế hoạch của nhà trờng
Tuần 4: <Từ 15/9- 20/9/2008>
Trờng THCS Dơng Thủy GV: Nguyeón ẹaùi Nguyeõn

20

20
Giáo án sinh hoạt lớp
Ngày thực hiện: 20/9/2008
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu nhiệm vụ:
- ổn định tổ chức lớp, nhận xét rút kinh nghiệm hoạt động của tuần 4 đề ra phơng h-
ớng kế hoạch tuần 5
- Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể lớp
- Phê bình nhắc nhở những học sinh lời học, có biểu hiện vi phạm về đạo đức, tác
phong của ngời học sinh. Biểu dơng những học sinh có ý thức tốt
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 4 của lớp
+ Kế hoạch hoạt động tuần 5
- Học sinh: Ban cán sự lớp chuẩn bị bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 4 và phơng h-
ớng hoạt động tuần 5
- Thời gian: Tiết 5 thứ bảy ngày 20/9/2008
- Địa điểm: Phòng học lớp 8B
III. Tiến trình thực hiện:
1, ổn định tổ chức: (2 phút)
2, Sinh hoạt văn nghệ: (15 phút)
3, Lớp trởng thông qua bản nhận xét hoạt động trong tuần và phơng hớng hoạt động tuần
5:
4, ý kiến giáo viên chủ nhiệm:
* Nhận xét tuần 4:
- Ưu điểm: + Thực hiện tơng đối tốt hoạt động nề nếp của đội đề ra
+ Hoạt động học tập đã dần dần đi vào nề nếp
+ Điểm tốt: Sỹ, Oanh, Nga, Thuỷ, V. Sơn, Liên....
- Nhợc điểm: + Một số em vẫn cha thật chăm chú vào việc học tập
+ Có nhiều giờ học bị xếp loại C do thiếu nghiêm túc trong kiểm tra Việc
học bài và làm bài tập ở nhà cha nghiêm túc, điểm kém còn nhiều: T.
Hảo, Anh, Hà....
* Bầu 3 em dự ĐH Liên đội: 1, Võ Sỹ Hùng.
2, Nguyễn Thị Thiết
3, Đào Thị Oanh.
* Kế hoạch tuần 5:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp học tập, xây dựng góc học tập, tăng cờng học
bài và làm bài tập ở nhà. BCH chi đội theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các bạn trong lớp thực
hiện nghiêm túc nền nếp của ngời học sinh, thực hiện tốt các hoạt động do nhà trờng và Liên
đội đề ra. Tập trung vào việc học bài làm bài ở nhà, ôn tập chuẩn bị cho khảo sát đầu năm.
Tăng cờng thu nộp các khoản theo kế hoạch của nhà trờng
Trờng THCS Dơng Thủy GV: Nguyeón ẹaùi Nguyeõn

20

20
Giáo án sinh hoạt lớp
Tuần 5: <Từ 22/9- 27/9/2008>
Ngày thực hiện: 27/9/2008
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu nhiệm vụ:
- ổn định tổ chức lớp, nhận xét rút kinh nghiệm hoạt động của tuần 5, đề ra phơng h-
ớng kế hoạch tuần 6
- Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể lớp
- Phê bình nhắc nhở những học sinh lời học, có biểu hiện vi phạm về đạo đức, tác
phong của ngời học sinh. Biểu dơng những học sinh có ý thức tốt
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 5 của lớp
+ Kế hoạch hoạt động tuần 6
- Học sinh: Ban cán sự lớp chuẩn bị bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 5 và phơng h-
ớng hoạt động tuần 6
- Thời gian: Tiết 5 thứ bảy ngày 27/9/2008
- Địa điểm: Phòng học lớp 8B
III. Tiến trình thực hiện:
1, ổn định tổ chức: (2 phút)
2, Sinh hoạt văn nghệ: (15 phút)
3, Lớp trởng thông qua bản nhận xét hoạt động trong tuần và phơng hớng hoạt động tuần
6:
4, ý kiến giáo viên chủ nhiệm:
* Nhận xét tuần 5:
- Ưu điểm: + Thực hiện tơng đối tốt hoạt động nề nếp của đội đề ra
+ Hoạt động học tập đã dần dần đi vào nề nếp
+ Điểm tốt: Sơn, Oanh, Tình, Quỳnh, Sỹ....
- Nhợc điểm: + Một số em vẫn cha thật sự đi vào nề nếp học tập
+ Việc thực hiện t cách đội viên cha tốt ở một số em: Khanh, Hùng...
+ Nhiều em vi phạm không làm bài tập đại số, anh văn, cha tích cực
trong tiết thể dục.
* Kế hoạch tuần 6:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp học tập, xây dựng góc học tập, tăng cờng học
bài và làm bài tập ở nhà.
- BCH chi đội theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện nghiêm túc nền
nếp của ngời học sinh, thực hiện tốt các hoạt động do nhà trờng và Liên đội đề ra
- Triển khai thu nộp các khoản theo kế hoạch của nhà trờng
Trờng THCS Dơng Thủy GV: Nguyeón ẹaùi Nguyeõn

20

20
Giáo án sinh hoạt lớp
Tuần 6: <Từ 29/9- 04/10/2008>
Ngày thực hiện: 04/10/2008
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu nhiệm vụ:
- ổn định tổ chức lớp, nhận xét rút kinh nghiệm hoạt động của tuần 6, đề ra phơng hớng
kế hoạch tuần 7, Các tổ triển khai bình bầu hạnh kiểm tháng 9
- Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể lớp
- Phê bình nhắc nhở những học sinh lời học, có biểu hiện vi phạm về đạo đức, tác
phong của ngời học sinh. Biểu dơng những học sinh có ý thức tốt
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 6 của lớp
+ Kế hoạch hoạt động tuần 7
- Học sinh: Ban cán sự lớp chuẩn bị bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 6 và phơng h-
ớng hoạt động tuần 7
- Thời gian: Tiết 5 thứ bảy ngày 04/10/2008
- Địa điểm: Phòng học lớp 8B
III. Tiến trình thực hiện:
1, ổn định tổ chức: (2 phút)
2, Sinh hoạt văn nghệ: (15 phút)
3, Lớp trởng thông qua bản nhận xét hoạt động trong tuần và phơng hớng hoạt động tuần
7:
4, ý kiến giáo viên chủ nhiệm:
* Nhận xét tuần 6:
- Ưu điểm: + Thực hiện tơng đối tốt hoạt động nề nếp của đội đề ra
+ Hoạt động học tập đã dần dần đi vào nề nếp
+ Tuyên dơng những em đạt điểm tốt: Hằng, Cờng, Tuyền, Yến....
- Nhợc điểm: + Một số em vẫn cha thật sự đi vào nề nếp học tập
+ Việc thực hiện t cách đội viên cha tốt ở một số em
+ Việc học bài và làm bài tập ở nhà cha nghiêm túc, điểm kém còn
nhiều: Hằng, T. Hà, M. Hùng, T. Hảo.....
* Các tổ triển khai bình bầu hạnh kiểm tháng 9
* Kế hoạch tuần 7:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp học tập, xây dựng góc học tập, tăng cờng học
bài và làm bài tập ở nhà.
- BCH chi đội theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện nghiêm túc nền
nếp của ngời học sinh, thực hiện tốt các hoạt động do nhà trờng và Liên đội đề ra
- Triển khai thu nộp các khoản theo kế hoạch của nhà trờng
Trờng THCS Dơng Thủy GV: Nguyeón ẹaùi Nguyeõn

20

20
Giáo án sinh hoạt lớp
Tuần 7: <Từ 06/10- 11/10/2008>
Ngày thực hiện: 11/10/2008
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu nhiệm vụ:
- ổn định tổ chức lớp, nhận xét rút kinh nghiệm hoạt động của tuần 7, đề ra phơng h-
ớng kế hoạch tuần 8
- Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể lớp
- Phê bình nhắc nhở những học sinh lời học, có biểu hiện vi phạm về đạo đức, tác
phong của ngời học sinh. Biểu dơng những học sinh có ý thức tốt
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 7 của lớp
+ Kế hoạch hoạt động tuần 8
- Học sinh: Ban cán sự lớp chuẩn bị bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 7 và phơng h-
ớng hoạt động tuần 8
- Thời gian: Tiết 5 thứ bảy ngày 11/10/2008
- Địa điểm: Phòng học lớp 8B
III. Tiến trình thực hiện:
1, ổn định tổ chức: (2 phút)
2, Sinh hoạt văn nghệ: (15 phút)
3, Lớp trởng thông qua bản nhận xét hoạt động trong tuần và phơng hớng hoạt động
tuần8:
4, ý kiến giáo viên chủ nhiệm:
* Nhận xét tuần 7:
- Ưu điểm: + Thực hiện tơng đối tốt hoạt động nề nếp của đội đề ra
+ Hoạt động học tập đã dần dần đi vào nề nếp
+ Tuyên dơng những em có kết quả cao trong học tập: Thiết, Khanh, M.
Hùng, Hảo, Sỹ, A. Phơng.....
- Nhợc điểm: + Một số em vẫn cha thật sự đi vào nề nếp học tập
+ Việc thực hiện t cách đội viên cha tốt ở một số em
+ Việc học bài và làm bài tập ở nhà cha nghiêm túc, điểm kém còn
nhiều: Tình, N. Oanh, Nga, T. Hà......
* Kế hoạch tuần 8:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp học tập, xây dựng góc học tập, tăng cờng học
bài và làm bài tập ở nhà.
- BCH chi đội theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện nghiêm túc nền
nếp của ngời học sinh, thực hiện tốt các hoạt động do nhà trờng và Liên đội đề ra
- Triển khai thu nộp các khoản theo kế hoạch của nhà trờng
Trờng THCS Dơng Thủy GV: Nguyeón ẹaùi Nguyeõn

20

20
Giáo án sinh hoạt lớp
Tuần 8: <Từ 13/10- 18/10/2008>
Ngày thực hiện: 18/10/2008
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu nhiệm vụ:
- ổn định tổ chức lớp, nhận xét rút kinh nghiệm hoạt động của tuần 8 đề ra phơng h-
ớng kế hoạch tuần 9
- Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể lớp
- Phê bình nhắc nhở những học sinh lời học, có biểu hiện vi phạm về đạo đức, tác
phong của ngời học sinh. Biểu dơng những học sinh có ý thức tốt
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 8 của lớp
+ Kế hoạch hoạt động tuần 9
- Học sinh: Ban cán sự lớp chuẩn bị bản nhận xét hoạt động tuần học thứ 8 và phơng h-
ớng hoạt động tuần 9
- Thời gian: Tiết 5 thứ bảy ngày 18/10/2008
- Địa điểm: Phòng học lớp 8B
III. Tiến trình thực hiện:
1, ổn định tổ chức: (2 phút)
2, Sinh hoạt văn nghệ: (15 phút)
3, Lớp trởng thông qua bản nhận xét hoạt động trong tuần và phơng hớng hoạt động tuần
9:
4, ý kiến giáo viên chủ nhiệm:
* Nhận xét tuần 8:
- Ưu điểm: + Thực hiện tơng đối tốt hoạt động nề nếp của đội đề ra
+ Hoạt động học tập đã dần dần đi vào nề nếp
+ Tuyên dơng những em đạt điểm cao: Liên, Cờng, Cẩm, Hằng, Huyền,
Yến, Hảo....
- Nhợc điểm: + Một số em vẫn cha thật sự đi vào nề nếp học tập
+ Việc thực hiện t cách đội viên cha tốt ở một số em
+ Việc học bài và làm bài tập ở nhà cha nghiêm túc, điểm kém còn
nhiều: Dỵu, Hùng, Hà, Khanh, Liên.....
* Các tổ triển khai bình bầu hạnh kiểm tháng 10
* Kế hoạch tuần 9:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp học tập, xây dựng góc học tập, tăng cờng học
bài và làm bài tập ở nhà.
- BCH chi đội theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện nghiêm túc nền
nếp của ngời học sinh, thực hiện tốt các hoạt động do nhà trờng và Liên đội đề ra
- Triển khai thu nộp các khoản theo kế hoạch của nhà trờng
Trờng THCS Dơng Thủy GV: Nguyeón ẹaùi Nguyeõn

Generate time = 0.21479892730713 s. Memory usage = 1.94 MB