Bài tập về cacbohidrat


CÁC BÀI TẬP VỀ CACBOHIDRAT
Câu 1 .Có thể tổng hợp rượu etylic từ CO
2
theo sơ đồ sau: CO
2
→ Tinh bột → Glucozơ → Rượu etylic.
Tính thể tích CO
2
sinh ra kèm theo sự tạo thành rượu etylic nếu CO
2
lúc đầu dùng là 1120 lít (đktc) và
hiệu suất của mỗi quá trình lần lượt là 50%, 75%, 80%.
A. 373,3 lít B. 280,0 lít C. 149,3 lít D. 112,0 lít
Câu 2 .Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ
và lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm là bao nhiêu gam?
A. 1,44 gam B. 3,60 gam C. 7,20 gam D. 14,4 gam
Câu 3. Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO
2
sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước
vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. a có giá trị là bao nhiêu?
A. 13,5 gam B. 15,0 gam C. 20,0 gam D. 30,0 gam
Câu 4 .Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2
sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun
kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 550. B. 810. C. 650. D. 750.
Câu 5 . Hỗn hợp A gồm glucozơ và tinh bột được chia đôi. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc
và cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgNO
3
(dư)/NH3 thấy tách ra 2,16 gam Ag. Phần thứ 2 được
đun nóng với dung dịch H
2
SO
4
loãng, trung hoà hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH rồi cho sản
phẩm tác dụng với dung dịch AgNO
3
(dư)/NH
3
thấy tách ra 6,48 gam Ag. Giả sử các phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Hỗn hợp ban đầu có % khối lượng mỗi chất là bao nhiêu?
A. 64,29% glucozơ và 35,71% tinh bột về khối lượng
B. 64,71% glucozơ và 35,29% tinh bột về khối lượng
C. 35,29% glucozơ và 64,71% tinh bột về khối lượng
D. 35,71% glucozơ và 64,29% tinh bột về khối lượng
Câu 6 .Khi đốt cháy hoàn toàn 0,5130 gam một cacbonhiđrat (X) thu được 0,4032 lít CO
2
(đktc) và
0,297 gam nước. X có phân tử khối < 400 đvC và có khả năng phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là
gì?
A. Glucozơ B. Saccarozơ C. Fructozơ D. Mantozơ
Câu 7 .Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O)
trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ
đã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108)
A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,01M. D. 0,02M.
Câu 8 . Dùng 340,1 kg xenlulozơ và 420 kg HNO3 nguyên chất có thể thu được bao nhiều tấn
xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%?
A. 0,75 tấn B. 0,6 tấn C. 0,5 tấn D. 0,85 tấn
Câu 9. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc,
nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng
đạt 90%). Giá trị của m là
A. 42 kg. B. 10 kg. C. 30 kg. D. 21 kg.
Câu 10 : Công thức cấu tạo của mantozơ là :
A.
O
H
H
OH
H
H
OH OH
H
OH
O
OH
H
H
H
H
OH OH
H
OH
O

O
H
H
H
OH
OH
H OH
H
OH
O
OH
H
H
H
OH
H OH
H
OH
O
B.
C.
O
OH
H
H
OH
OH
H H
H
OH
O
OH
OH
H
H
OH
H H
H
OH
O

D.
O
H
H
H
OH
H
OH OH
H
OH
O
OH
H
H
H
H
OH OH
H
OH
O
Câu 11 : Cấu tạo nào dưới đây là một dạng cấu tạo của glucozơ?
CH
2
OH
O
CH
2
OH
O
OH
OH
OH
OH
CH
2
OH
O
OH
OH
OH
OH
OH
O
OH
OH
OH
OH
CH
2
OH
C.
D.
HO
OH
OH
B.
A.
CH
2
OH
O
CH
2
OH
O
OH
OH
OH
OH
CH
2
OH
O
OH
OH
OH
OH
OH
O
OH
OH
OH
OH
CH
2
OH
C.
D.
HO
OH
OH
B.
A.
Câu 12 : Trong số các chất sau đây : glucozơ, saccarozơ, mantozơ, fructozơ, anđehit axetic, etyl
acrylat, etyl axetat , axit axetic, axit metacrylic, phenol, ancol etylic có bao nhiêu chất làm mất màu
nước brom? A.4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 13 : Đun m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và glucozơ (trong đó khối lượng saccarozơ gấp 2 lần
khối lượng glucozơ) với dung dịch H
2
SO
4
loãng sau khi phản ứng kết thúc người ta trung hòa sau đó
thực hiện phản ứng tráng gương thu được 64,8 gam Ag. m có giá trị là :
A. 56,015 gam B. 90,015 gam C. 49,015 gam D. 52,615 gam
Câu 14 - Điểm giống nhau giữa các phân tử amilozơ và amilopectin là
A- đều chứa gốc
α
-glucozơ B- có cùng hệ số trùng hợp n
C- mạch glucozơ đều là mạch thẳng D- có M trung bình bắng nhau
Câu 15 - Tinh bột có thể bị thuỷ phân nhờ xúc tác axit hay enzim đến cùng tạo glucozơ .Tuy nhiên ,quá
trình thuỷ phân này phải qua các giai đoạn trung gian là
A- Dextrin và Saccarozơ B- Dextrin và mantozơ
C- Dextrin và xenlulozơ D- Dextrin và fructozơ
Câu 16- Xenlulozơ t/d anhidrit axetic(xt H
2
SO
4
đ) tạo ra 9,84g este axetat và 4,8g CH
3
COOH .Công
thức của este axetat có dạng
A- [ C
6
H
7
O
2
(OOC-CH
3
)
3
]
n

B- [ C
6
H
7
O
2
(OOC-CH
3
)
2
OH]
n

C-[C
6
H
7
O
2
(OOC-CH
3
)

(OH)
2
]
n

D-[C
6
H
7
O
2
(OOC-CH
3
)
3
]
n
và [C
6
H
7
O
2
(OOC-CH
3
)
2
OH]
n

Câu 17 . Cho 2,5kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu.Tính thể tích rượu 40
0
thu được biết rượu nguyên chất có D=0,8g/ml và trong quá trình chế biến,rượu bị hao hụt 10%
A- 3194,4ml B- 2785,0ml C- 2875,0ml D- 2300,0ml
Câu 18.Viết ptpư theo sơ đồ sau,các chất được viết dưới dạng CT thu gọn,ghi rõ đk pư:
a)Tinh bột → C
6
H
12
O
6
→ C
2
H
6
O → C
4
H
6
→ C
4
H
6
Br
2
→ C
4
H
8
O
2
→ C
4
H
10
O
2
→ C
4
H
6
O
2
→ C
4
H
12
O
4
N
2
→ C
4
H
4
O
4
Na
2
.
b)(C
6
H
10
O
5
)
n
→ A → B → C → D → CH
3
COOC
2
H
5
+ E
Câu 19.Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy nổ,được đ/chế từ xenlulozơ và axit nitric.Muốn đ/chế
29,7kg xenlulozơ trinitrat (H=90%) thì thể tích dd axit nitric 96%(D=1,52g/ml) cần dùng là bao nhiêu?
Câu 20.Cho 4 chất hữu cơ A,B,C,D.Oxi hoá hoàn toàn từng chất đều cho cùng kết quả:Cứ tạo ra 4,4g
CO2 thì kèm theo 1,8g H2O và cần 1 thể tích oxi vừa đúng bằng thể tích CO2 thu
được.Biết M
A
:M
B
:M
C
:M
D
=6:1:3:2 và số nguyên tử C trong mỗi chất đều < 6.Xác định A,B,C,D.

Generate time = 0.07246994972229 s. Memory usage = 1.93 MB