Ke hoach XD truong hoc TT,HSTC

Trờng tH thạch cẩm 1 cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Ban chỉ đạo Độc lập Tự do Hạnh phúc
Xây dựng THTT, HSTC
Số: ./2009/KH-BCĐ Thạch Cẩm, ngày 4 tháng 09 năm 2009
(V/v Xây dựng trờng học
thân thiện, học sinh tích cực)
Kế hoạch
Triển khai thực hiện cuộc vận động
Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực
Năm học 2009-2010 với chủ đề Đổi mới công tác quản lý và nâng cao
chất lợng giáo dục toàn diện; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng
trờng học thân thiện, học sinh tích cực .
- Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/07/2008 của Bộ trởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo V/v phát động phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân
thiện, học sinh tích cực trong các trờng phổ thông giai đoạn 2008-2013.
- Căn cứ Quyết định số 443/2008/QĐ-SGD & ĐT ngày 19/08/2008 của Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành quy định Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh
tích cực trong trờng Mom non, phổ thông và trung tâm giáo dục thờng xuyên.
- Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 29/07/2009 của UBND huyện Thạch Thành
về nhiệm vụ ttrọng tâm năm học 2009-2010 và Quyết định số 227/QĐ-PGD&ĐT ngày
10/08/2009 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch công tác năm học
2009-2010 Ngành GD&ĐT Thạch Thành.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trờng.
Trờng tiểu học Thạch Cẩm 1 triển khai kế hoạch Xây dựng trờng học thân thiện,
học sinh tích cực cho năm học 2009-2010 nh sau:
I- Mục tiêu:
Cuộc vận động Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực năm thứ 2 là
tiếp tục phấn đấu tới mục tiêu nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện. Xây dựng trong mỗi
trờng học môi trờng s phạm lành mạnh, an toàn, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao
chất lợng giáo dục. Cuộc vận động này sẽ là một quá trình đi từ nhận thức đến thực tiễn,
phải có sự phối hợp nhiều lực lợng, trong đó thầy và trò là lực lợng nòng cốt phát huy các
yếu tố thân thiện đã có, khắc phục yếu kém, bổ sung mọi thiếu hụt để từng bớc đạt chuẩn
quốc gia, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.
1
Trờng học thân thiện là trờng học phát huy đợc những giá trị truyền thống của
phong trào Dạy tốt, học tốt mọi thành viên đều tự giác thực hiện khẩu hiệu Kỷ cơng
Tình thơng Trách nhiệm, trò phải chăm ngoan học giỏi, Mỗi thầy cô giáo là tấm
gơng đạo đức, tự học và sáng tạo.
II- Nội dung:
Kế hoạch triển khai Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực năm
học 2009-2010 tiếp tục củng cố và phát huy với 5 nội dung chủ yếu nh sau:
1- Xây dựng trờng, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn;
2- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phơng,
giúp các em tự tin trong học tập;
3- Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh;
4- Tổ chức các hoạt động tập thể vui tơi, lành mạnh;
5- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa
cách mạng ở địa phơng.
III- Kế hoạch hoạt động cụ thể cho năm học 2009-2010
1. Củng cố lại Ban chỉ đạo Xây dựng tr ờng học thân thiện, học sinh tích cực .
2. Đối với Ban chỉ đạo:
- Đánh giá thực trạng của nhà trờng theo các nội dung, tiêu chí Xây dựng trờng
học thân thiện, học sinh tích cực để từ đó xây dựng kế hoạch và đa ra các biện pháp chỉ
đạo phù hợp đối với nhà trờng, phù hợp với đặc điểm của địa phơng.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBGV và học sinh cũng nh nhân
dân địa phơng về tiêu chuẩn trờng học thân thiện, học sinh tích cực bằng nhiều hình
thức linh hoạt, sinh động và cụ thể, có hiệu quả.
- Đẩy nhanh tiến độ và sớm khai trơng Cơ quan có nếp sống văn hóa.
- Thiết lập hệ thống sổ sách ghi chép, theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo kết
quả thực hiện về Phòng Giáo dục vào cuối mỗi năm học.
2. Kế hoạch hoạt động:
a) Xây dựng cơ sở vật chất trờng lớp xanh, sạch, đẹp:
- Trong năm học 2009-2010 nhà trờng tiếp tục phát động phong trào trồng, chăm
sóc cây xanh, xây dựng bồn hoa cây cảnh trong khuân viên nhà trờng nhằm tạo cảnh quan
nhà trờng xanh, sạch, đẹp: Mỗi CBGV và mỗi lớp phải trồng và chăm sóc một cây xanh
trong khuân viên nhà trờng có hiệu quả, chăm sóc bảo vệ trờng, lớp học sạch sẽ, gọn
gàng. Mỗi lớp, mỗi phòng làm việc phải có biển lớp, biển phòng, bồn hoa, cây cảnh gọn
gàng, sạch sẽ.
2
- Thờng xuyên xây dựng, duy tu, bảo vệ và dọn vệ sinh khuân viên nhà trờng, các
công trình phòng lớp học, khu nhà công vụ, khu th viện và khu vệ sinh mỗi tuần 2 lần.
Giáo dục cho các em giữ vệ sinh môi trờng, vệ sinh các nhân.
b) Tổ chức việc dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đối tợng học sinh:
BGH nhà trờng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trờng
nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho học sinh. Huy động 100% trẻ trong độ
tuổi ra lớp. Có biện pháp quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ
chức cho giáo viên thực hiện sâu rộng hơn nữa việc đổi mới phơng pháp dạy học và sử
dụng triệt để ĐD TBDH. Hơn nữa BGH phải đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhằm
không ngừng nâng cao chất lợng giáo dục trong nhà trờng.
* Đối với giáo viên:
- Phải đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng tích cực một cách thờng xuyên và
sâu rộng nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vơn
lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.
- Quán triệt việc chuẩn bị kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện của lớp, của nhà
trờng và của địa phơng. Sử dụng triệt để các đồ dùng dạy học hiện có và tự làm nhằm
nâng cao hơn nữa chất lợng giờ dạy.
c) Tổ chức hoạt động tập thể:
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các ngày kỷ niệm,
ngày lễ Tết nh: 20/11, 3/2, 8/3, một cách thiết thực, tạo sự tham gia một cách chủ động,
tự giác của học sinh. Khuyến khích đa các trò chơi dân gian mang tính giáo dục, phù hợp
với lứa tuổi học sinh vào trong các hoạt động.
- Tổ chức các hoạt động chủ đề, chủ điểm sát với chủ đề năm học của ngành và địa
phơng.
d) Tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa ph-
ơng nh khu Đài tởng niệm của xã.
- Tổ chức giáo dục truyền thống văn hóa Việt Nam nói chung và Thạch Thành,
Thạch Cẩm nói riêng.
- Giao cho bên Đoàn, Đội phối hợp với Đảng ủy, UBND xã để xin nhận chăm sóc
Đài tởng niệm của xã.
đ) Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:
Trong dạy học và các hoạt động tập thể của nhà trờng ngoài việc giáo dục văn hóa
cho các em thì cần quan tâm đến việc rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sống nh: kỹ
năng ứng sử, làm việc và sinh hoạt theo tập thể, theo nhóm. Ngoài ra các em còn đợc rèn
luyện các kỹ năng phòng tránh dịch bệnh, tai nạn thơng tích, tai nạn giao thông th ờng
gặp. Có thái độ thân thiện với bạn bè, lễ phép, kính trọng ngời cao tuổi và thầy cô giáo.
3
Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch trên
đến tất cả CBGV và học sinh trong nhà trờng. Phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân
dân trong địa bàn nhà trờng.
Cuối mỗi năm học phải có sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trớc nhà tr-
ờng và báo cáo về Phòng Giáo dục đúng nội dung và lịch quy định.
Ban chỉ đạo

4

Generate time = 0.10906505584717 s. Memory usage = 1.93 MB