Bài 12: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO


Các em quan sát hình 8.3 SGK.
Làm thế nào để biến đổi xung
đa hài đối xứng thành xung đa
hài không đối xứng?
Để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng
bằng cách thay trị số điện dung của một trong hai tụ điện C
1
, C
2
sẽ tạo
ra xung đa hài không đối xứng. Quá trình tạo xung ra như thế nào? Ta
nghiên cứu bài thực hành 12 bằng cách quan sát vào hai đèn LED.
R
1
R
3
R
4
R
2
C
1
C
2
+
-
E
C
U
ra
2
U
ra
1
I
b2
I
b1
I
C1
I
C2
T1 T2
Hình 8.3
GV: Hoàng Trọng Nguyên
Trường PTTH Việt Đức

Bài 12: THỰC HÀNH
ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH
TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO
I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP
LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:

Sơ đồ mạch in

Các điện trở R
3
, R
4
, các tụ điện C
1
, C
2
có thể thay thế bằng điện
trở và tụ điện khác.

Các linh kiện khác hàn cố định trên bản mạch.

+ V
CC
– Dương nguồn , GND – Âm nguồn
C
B
E
C
1
C
2
LED 1
LED 2
R
1
R
3
R
4
R
2
T
1
T
2
+ V
CC
GND
B
E
C
+
+

Mạch tạo xung đa hài
tự dao động hoạt
động như thế nào?
Bài 12: THỰC HÀNH
ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH
TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO
I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP
LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:
- Trạng thái thứ nhất giả thiết Ic
1
> Ic
2
thì T
1
thông bão hoà và
T
2
khoá lại trạng thái cân bằng thứ nhất tạo xung ra.
- Trạng thái thứ hai C
1
phóng điện, C
2
nạp điện đi qua T
1

đang thông ,các cực bazơ của T
1
và T
2
biến đổi làm cho T
1
bị
khoá và T
2
được thông trạng thái cân bằng thứ hai tạo xung
ra.
- Khi T
2
thông, C
2
phóng điện qua T
2
,C
1
sẽ nạp điện qua T
2
.
Quá trình trên làm cho T
2
đang thông bị khoá lại và T
1
đang
khoá được thông kết quả trở lại trạng thái thứ nhất , quá trình
được tiếp diễn luân phiên nhau để tạo xung ra.

Nguyên lí làm việc:

Bài 12: THỰC HÀNH
ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH
TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO
I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP
LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:

Mô phỏng quá trình sáng, tối của hai LED
U
ra2
U
ra1
t
o
U
ra2


Một số loại tranzitor.

Một số linh kiện trong mạch tạo xung đa hài.
Bài 12: THỰC HÀNH
ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH
TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO
I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP
LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:


Một số loại điện trở vòng màu.
Bài 12: THỰC HÀNH
ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH
TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO
I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP
LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:

Một số linh kiện trong mạch tạo xung đa hài.

Generate time = 0.057709932327271 s. Memory usage = 1.93 MB