ve tranh de tai an toan giao thong


Líp 3 – ng HËu b¾c giang

C¸c em xem ®o¹n b¨ng

Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2007
Mĩ thuật
Bài 29: Vẽ tranh
Đề tài an toàn giao thông

§­êng bé
§­êng s¾t
§­êng thuû

Vẽ về đề tài an toàn giao thông chúng ta có thể vẽ
những hình ảnh .

Đường bộ: Người, ô tô, xe máy, xe đạp, nhà, cây
cối

Đường thuỷ: Tàu, thuyền, sông nước, người, cây cối
hai bên sông

Đường sắt: Tàu hoả, đường day, cây cối, người

Đường hàng không: Máy bay, bầu trời

Generate time = 0.051555871963501 s. Memory usage = 1.92 MB