trích biên bản xếp loại GV theo chuẩn NN

PHÒNG GD &ĐT HUYỆN EAKAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH MẠC THỊ BƯỞI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRÍCH BIÊN BẢN HỌP XÉT VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
CUỐI NĂM HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
NĂM HỌC : 2008 - 2009
Vào hồi … giờ ngày … tháng năm 2009. Tại văn phòng trường TH Mạc Thò Bưởi. Ban lãnh
đạo nhà trường đã tiến hành họp để xét và xếp loại giáo viên theo QĐ số 14/ BGD & ĐT về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, năm học 2008 – 2009.
Thành phần dự họp gồm:
1/ …………………………………… Chức vụ : ………………………………… Chủ toạ
2/ …………………………………… Chức vụ : ………………………………… Thư ký
3/ …………………………………… Chức vụ : ………………………………… Thành viên
4/ …………………………………… Chức vụ : ………………………………… Thành viên
5/ …………………………………… Chức vụ : ………………………………… Thành viên
6/ …………………………………… Chức vụ : ………………………………… Thành viên
7/ …………………………………… Chức vụ : ………………………………… Thành viên
NỘI DUNG
1. Căn cứ phiếu đánh giá xếp loại cuả cá nhân giáo viên, các tổ chuyên môn trong trường .
Hội đồng tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên . Kết quả tổng hợp cụ thể như sau:
a. Loại xuất sắc có … người
b. Loại tốtù có … người
c. Loại khá có … người
d. Loại TB có … người
( Có danh sách xếp loại GV cụ thể kèm theo biên bản này)
2. Nhận xét chung của hiệu trưởng về kết quả đánh giá:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Biên bản thông qua và kết thúc vào hồi … giờ ngày … tháng năm 2009.
Chủ toạ Thư ký

Generate time = 0.052165985107422 s. Memory usage = 1.93 MB