GDCD 9 KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘCbài trước các em đã học :
Kế thừa và phát huy truyền thống
tốt đẹp
của dân tộc
Thầy Kiểm tra lại bài :
Thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống
tốt đẹp của dân tộc ?

Khái niệm: Truyên thống tốt đẹp của dân
tộc là những giá trị tinh thần
< Những tư tưởng, đức tính, cách ứng xử
tốt đẹp.> hình thành trong qúa trình lịch
sử lâu dài của Dân Tộc được truyền từ thế
hệ này sang thế hệ khác

C©u hái 2 :
Nªu ý nghÜa cña sù kÕ thõa vµ ph¸t huy
truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc
.Tõ ®ã nªu tr¸ch
nhiÖm cña em ?

3. ý nghĩa
- Truyền Thống tốt đẹp là vô cùng quý giá góp phần tích cực
vào quá trình phát triển của Dân Tộc và của mỗi cá nhân
- Tự hào, giữ gìn và phát huy Truyền Thống .

Trách nhiệm
- Bảo vệ kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân
tộc để góp phần giữ gin bản sắc dân tộc .
- Tự hào giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của
dân tộc để góp phần giữa gìn bản sắc dân tộc.
- Lên án, ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến
truyền thống dân tộc.

Hoạt động 2 :
Giờ trước thầy cho các em về nhà
đọc nội dung 2 câu truyện :
Chuyện về E Đi Xơn
và Lê Thái Hoàng
Các em thấy nội dung 2 câu chuyện
phản ánh : Đức tính gì ?
HS có thể trả lời đúng hay sai Thầy
giới thiệu nội dung bài học :

TiÕt 10:
n¨ng ®éng s¸ng t¹o

Hãy đọc lại nội dung câu truyện về
E Đi Xơn và Lê Thái Hoàng
Nhận Xét :
-Việc làm của Eđi xơn và Lê Thái
Hoàng trong 2 câu chuyện trên?
-Tìm các chi tiết trong truyện thể
hiện tính năng động sáng tạo của
họ?

*Eđixơn: để có đủ ánh sáng kịp thời mổ
cấp cứu cho mẹ. ông nghĩ ra một cách
đặt các tấm gương xung quanh giường
mẹ và đặt các ngọn nến, đèn dầu trước
gương rồi điều chỉnh vị trí và đặt chúng
sao cho a/s tập trung lại đúng chỗ thuận
tiện cho thầy thuốc mổ cho mẹ mình.

- Lê Thái Hoàng: tìm tòi, ngh/cứu để
tìm ra cách giải toán mới hơn nhanh
hơn , đến thư viện tìm những đề thi
toán quốc tế dịch ra Tiếng việt để làm,
kiên trì làm toán khi gặp những bài
toán khó , bạn Hoàng đã mang lại
niềm vinh quang cho mình và cho tổ
quốc .

EĐI Xơn và Lê TháI Hoàng
Đã được nhân dân trao tặng danh
hiệu gì ?

Êđi Xơn cứu sống được mẹ , và sau này
trở thành nhà phát minh vĩ đại trên thế giới

Generate time = 0.089098930358887 s. Memory usage = 1.93 MB