Q.Trungde thi toan tuoi tho(Lop 4+ 5) 2008 -2009.doc

Phòng giáo dục huyện quảng xơng
Trờng tiểu học nguyễn bá ngọc
Đề thi giao lu toán tuổi thơ.
Lớp 5 năm học 2008 2009
Phần I
Câu 1 : Tính nhanh giá trị biểu thức

1734516885
1224364860
x (
103
1
x
+
1710
1
x
+
2417
1
x
+ ...... +
4538
1
x
)
Đáp số : ...................
Câu 2 : Tìm x
X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 5 + X x 6 = X x 9 + 9999
Đáp số : ..................
Câu 3 : Một cuốn tiểu thuyết có 1001 trang . Hỏi ngời ta đã dùng bao nhiêu lợt chữ
số để đánh số thứ tự các trang của cuốn tiểu thuyết đó ?
Đáp số : ..................
Câu 4 : Năm nay mẹ hơn con 26 tuổi, tuổi con bằng
3
1
tuổi mẹ . Hỏi sau bao nhiêu
năm nữa tuổi con bằng
2
1
tuổi mẹ ?
Đáp số : ...................
Câu 5 : Trong cuộc thi đố vui về ATGT ,nếu trả lời đúng 1 câu tính 10 điểm ,trả lời
sai bị trừ 15 điểm .Kết quả bạn An trả lời hết 20 câu đạt 50 điểm ; Hỏi bạn An trả
lời đợc bao nhiêu câu đúng ,bao nhiêu câu sai ?
Đáp số : ..................
Câu 6 : Có 4 tổ học sinh đợc phân công quét sân trờng .Nếu chỉ tổ 1,tổ 2,tổ 3 cùng
làm thì sau 12 phút sẽ xong. Nếu chỉ tổ 2,tổ 3 và tổ 4 cùng làm thì sau 15 phút sẽ
xong. Nếu chỉ tổ 1 và tổ 4 cùng làm thì sau 20 phút sẽ xong. Hỏi cả bốn tổ cùng làm
thì sau bao nhiêu lâu sẽ xong?
Đáp số : ...................
Câu 7 : Tham gia vòng loại bảng B giải bóng đá quốc gia có 8 đội thi đấuvòng tròn
1 lợt và cách tính điểm theo quy định hiện hành kết thúc giải tổng số điểm ở bảng B
là 74 điểm .Hỏi bảng B có mấy trận hoà ?
Đáp số : ...................
Câu 8 Hình vuông ABCD đợc chia thành 3 hình chữ nhật ( xem hình vẽ )
Tổng chu vi của 3 hình chữ nhật là 32cm .Tính diện tích hình vuông ABCD ?
A M N B
D Q P C
Đáp số : ...................
Câu 9 : Hai chị Liên và Thảo rủ nhau đi chợ ,sau khi chị Liên tiêu hết 2/5 số tiền
của mình, chị Thảo tiêu hết 1/3 số tiền của mình thì hai chị có số tiền bằng nhau. Hỏi
lúc đầu mỗi ngời có bao nhiêu tiền .Biết lúc đầu chị Liên có nhiều hơn chị Thảo
12000 đ .
Đáp số : ...................
Câu 10 : Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài ,diện tích là
1215 cm
2
. Tính chu vi của mảnh bìa đó?
Đáp số : ...................

Phần II .
Giải bài toán sau :
Trong mảnh vờn nhỏ nhà Minh Anh trồng 4 loại rau : Bắp cải ,su hào,súp lơ ,cải sen.
Số cây bắp cải bằng 9/25 tổng số 3 cây còn lại .Số cây su hào bằng 21/64 tổng số 3
cây còn lại . Số câu súp lơ bằng 4/13 tổng số 3 cây còn lại .Số cây cải sen là 43
cây .Hỏi nhà Minh Anh trồng bao nhiêu cây bắp cải ,su hào ,súp lơ ?
Phòng giáo dục huyện quảng xơng
Trờng tiểu học nguyễn bá ngọc
đáp án Môn Toán Lớp 5
năm học 2008 2009
Phần I :
Câu 1 :
255
8
Câu 2 : 909
Câu 3: 2897 chữ số
Câu 4: 13 năm
Câu 5 : Trả lời đúng 14 câu ,trả lời sai 6 câu
Câu 6 : 10 phút
Câu 7 : 10 trận
Câu 8 : 16 cm
2
Câu 9 : Chị Liên : 120000đ
Chị Thảo 108000đ
Câu 10 : 144 cm
Phần ii
Câu 11 : Bài giải
Số cây bắp cải ,su hào ,súp lơ theo thứ tự bằng
259
9
+
=
34
9
;
6421
21
+
=
85
21
;
134
4
+
=
17
4
Tổng số 4 loại cây trong mảnh v-
ờn.
Tổng số 3 loại cây bắp cải ,su hào ,súp lơ chiếm
34
9
+
85
21
+
17
4
=
170
127
(tổng số
4 loại cây trong mảnh vờn)
Số cây cải sen chiếm : 1 -
170
127
=
170
43
(tổng số cây trong mảnh vờn.)
Vậy tổng số 4 loại cây trong mảnh vờn là :
43 :
170
43
= 170 (cây)
Số cây bắp cải là : 170 x
34
9
= 45( cây)
Số cây su hào là : 170 x
85
21
= 42 ( cây )
Số cây súp lơ là :
170 45 42 43 = 40 ( cây )

Phòng giáo dục huyện quảng xơng
Trờng tiểu học nguyễn bá ngọc
Đề thi giao lu toán tuổi thơ.
Lớp 4 năm học 2008 2009
Phần I
Câu 1: Cho dãy số 11 ; 14 ; 17 ; ....; 68 .
a) Hãy xác định dãy trên có bao nhiêu số hạng ?
b) Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số thì số hạng thứ 2005 là số
mấy ?
Đáp số : ..................
Câu 2 : Em đếm tất cả các chữ số ghi tất cả các ngày năm 2007 trên tờ lịch treo
tờng thì sẽ có bao nhiêu chữ số ?
Đáp số : ..................

Câu 3 : Tính nhanh
96 - 92 + 88 - 84 + ..........+ 8 4
Đáp số : ..................
Câu 4 : Bốn bạn trồng cây ở vờn cây thuốc Nam của trờng . Bạn Giang trồng 12
cây ,bạn Hằng trồng 15 cây,bạn Hoa trồng 14 cây. Bạn Nam rất tự hào về mình đã
trồng đợc số cây nhiều hơn số trung bình cộng của 4 bạn là 4 cây. Đố bạn biết bạn
Nam trồng bao nhiêu cây ?
Đáp số : ..................
Câu 5 : Tìm số bị chia và số chia của một phép chia ,biết rắng số bị chia gấp 8 lần
thơng và thơng gấp 3 lần số chia ?
Đáp số : ..................
Câu 6 : Trung bình cộng số gà , số vịt và số ngan nhà bạn Nga là 48 con .Số gà hơn
só vịt và số ngan là 24 con . Nếu mua thêm 16 con ngan nữa thì số gà bằng số vịt
.Hỏi nhà Nga có bao nhiêu con gà , con vịt , con ngan ?
Đáp số : ..................
Câu 7 : Một ngời viết liên tiếp nhóm chữ TOAN TUOI THO thành dãy
TOANTUOITHOTOANTUOITHO ......
a) Chữ cái thứ 1999 là chữ gì ?
b) Nếu ngời ta đếm đợc trong dãy có 60 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ A ?
Đáp số : ..................
Câu 8 : Mua 3 cái bút và 5 quyển vở cùng loại hết 15500đ . Mua 4 cái bút và 4
quyển vở cùng loại hết 16400đ . Hỏi mua 5 cái bút và 3quyển vở cùng loại hết bao
nhiêu tiền?
Đáp số : ..................

Generate time = 0.059289932250977 s. Memory usage = 1.93 MB