Báo giảng Khối 5

PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009
Tháng : ……/ 200……
Tuần 1 ( Từ ngày:……………đến ngày……………....)
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh
Hai
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Âm nhac
……….
……….
……….
……….
……….
Thư gửi các học sinh
Ôn tập khái niệm về phân số
Em là học sinh lớp 5
Ôn một số bài hát đã học ở lớp 4
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Ba
Toán
LTVC
Lòch sử
Chính tả
Kó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Từ đồng nghóa
"Bình Tây Đại nguyên soái" Trương Đònh
Nghe viết: Việt Nam thân yêu
Đính khuy hai lỗ
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Tập đọc
Toán
Khoa học
TLV
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Ôn tập: So sánh hai phân số
Sự sinh sản
Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Tổ chức lớp-ĐHĐN- Trò chơi kết bạn
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

m
Toán
LTVC
Đòa lí
K.chuyện
Mó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
Luyện tập về từ đồng nghóa
Việt Nam đất nước chúng ta
Lý Tự Trọng
TTMT: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Sáu
Toán
TLV
Khoa học
Thể dục
SHL
……….
……….
……….
……….
……….
Phân số thập phân
Luyện tập tả cảnh
Nam hay nữ
ĐHĐN- TC "Chạy đổi chỗ,vỗ tay nhau và lò
cò tiếp sức"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI
TRƯỜNG TH BẢO THUẬN
BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009
Tháng : ……/ 200……
Tuần: 2 ( Từ ngày:……………đến ngày……………....)
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh
Hai
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Âm nhac
……….
……….
……….
……….
……….
Nghìn năm văn hiến
Luyện tập
Em là học sinh lớp 5 (tiết 2)
Học hát bài: Reo vang bình minh
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Ba
Toán
LTVC
Lòch sử
Chính tả
Kó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Mở rộng vốn từ :Tổ quốc
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến
Đính khuy hai lỗ
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Tập đọc
Toán
Khoa học
TLV
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Sắc màu em yêu
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Nam hay nữ
Luyện tập tả cảnh
Đính khuy hai lỗ
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

m
Toán
LTVC
Đòa lí
K.chuyện
Mó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Hỗn số
luyện tập về từ đồng nghóa
Đòa hình và khoáng sản Kể chuyện đã nghe,
đã đọc
VTT: Màu sắc trong trang trí
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Sáu
Toán
TLV
Khoa học
Thể dục
SHL
……….
……….
……….
……….
……….
Hỗn số (Tiếp theo)
Luyện tập về báo cáo thống kê
Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào
Đội hình,đội ngũ - Trò chơi kết bạn
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI

PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009
Tháng : ……/ 200……
Tuần:3 ( Từ ngày:……………đến ngày……………....)
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh
Hai
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Âm nhac
……….
……….
……….
……….
……….
Lòng dân
Luyện tập
Có trách nhiệm về việc làm cùa mình
Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh.TĐN
số1
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Ba
Toán
LTVC
Lòch sử
Chính tả
Kó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập chung
Mở rộng vốn từ : Nhân dân
Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Nhớ viết : Thư gửi các học sinh
Thêu dấu nhân – Tiết 1
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Tập đọc
Toán
Khoa học
TLV
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Lòng dân (tiếp theo)
Luyện tập chung
Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe
Luyện tập tả cảnh
Đội hình đội ngũ: Trò chơi: "Bỏ khăn"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

m
Toán
LTVC
Đòa lí
K.chuyện
Mó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập chung
Luyện tập về từ đồng nghóa
Khí hậu
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Vẽ tranh: Đề tài trường em
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Sáu
Toán
TLV
Khoa học
Thể dục
SHL
……….
……….
……….
……….
……….
Ôn tập về giải toán
Luyện tập tả cảnh
Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì
Đội hình đội ngũ: Trò chơi: "Đua ngựa"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI

PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009
Tháng : ……/ 200……
Tuần 4 ( Từ ngày:……………đến ngày……………....)
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh
Hai
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Âm nhac
……….
……….
……….
……….
……….
Những con sếu bằng giấy
Ôn tập và bổ sung về giải toán
Có trách nhiệm về việc làm của mình
Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Ba
Toán
LTVC
Lòch sử
Chính tả
Kó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập
Từ trái nghóa
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu TK XX
Nghe viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Thêu dấu nhân – Tiết 2
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Tập đọc
Toán
Khoa học
TLV
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Bài ca về trái đất
Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Từ tuổi vò thành niên đến tuổi già
Luyện tập về tả cảnh
Đ HĐN-Trò chơi: "Hoàng Anh, Hoàng Yến"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

m
Toán
LTVC
Đòa lí
K.chuyện
Mó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập
Luyện tập về từ trái nghóa
Sông ngòi
Tiếng vó cầm ở Mỹ Lai
Vẽ theo mẫu: Vẽ khối hộp và khối cầu
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Sáu
Toán
TLV
Khoa học
Thể dục
SHL
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập chung
Tả cảnh. (Kiểm tra viết)
Vệ sinh tuổi dậy thì
Đội hình đội ngũ: Trò chơi:"Mèo đuổi
chuột"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI
PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009
Tháng : ……/ 200……
Tuần: 5 ( Từ ngày:……………đến ngày……………....)
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh
Hai
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Âm nhac
……….
……….
……….
……….
……….
Một chuyên gia máy xúc
Luyện tập
Có chí thì nên
Ôn bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. TĐN số 2
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Ba
Toán
LTVC
Lòch sử
Chính tả
Kó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Héc-ta
Mở rộng vốn từ : Hòa bình
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
Nghe viết: Một chuyên gia máy xúc
Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia
đình
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Tập đọc
Toán
Khoa học
TLV
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Ê-mi-li, con….
Luyện tập
Thực hành:Nói"Không!" đối với các chất gây nghiện
Luyện tập làm báo cáo thống kê
Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Nhảy ô tiếp sức"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

m
Toán
LTVC
Đòa lí
K.chuyện
Mó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập chung
Từ đồng âm
Vùng biển nước ta
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Sáu
Toán
TLV
Khoa học
Thể dục
SHL
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập chung
Trả bài văn tả cảnh
Thực hành:Nói"Không!" đối với các chất gây nghiện
Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"nhảy đúng, nhảy
nhanh"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI
PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009
Tháng : ……/ 200……
Tuần: 6 ( Từ ngày:……………đến ngày……………....)
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh
Hai
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Âm nhac
……….
……….
……….
……….
……….
Sự sụp đổ của chế độ a-pác thai
Luyện tập
Có chí thì nên (tiết2)
Học hát:Con chim hay hót
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Ba
Toán
LTVC
Lòch sử
Chính tả
Kó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Héc –ta
Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
Nhớ viết: Ê-mi-li, con….
Chuẩn bò nấu ăn
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Tập đọc
Toán
Khoa học
TLV
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Luyện tập
Dùng thuốc an toàn
Luyện tập tả cảnh.
Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Chuyển đồ vật"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

m
Toán
LTVC
Đòa lí
K.chuyện
Mó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập chung
Đất và rừng
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.
Mở rộng vốn từ: Hữu nghò-Hợp tác.
Vẽ trang trí: Vẽ họa tiết đối xứng qua trục
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Sáu
Toán
TLV
Khoa học
Thể dục
SHL
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập chung
Luyện tập làm đơn.
Phòng bệnh sốt rét
Đội hình đội ngũ- TC :"Lăn bóng bằng tay"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI
PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009
Tháng : ……/ 200……
Tuần: 7 ( Từ ngày:……………đến ngày……………....)
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh
Hai
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Âm nhac
……….
……….
……….
……….
……….
Những người bạn tốt
Luyện tập chung
Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1)
Ôn tập bài hát con chim hay hót. Ôn tập TĐN 1, số 2
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Ba
Toán
LTVC
Lòch sử
Chính tả
Kó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Khái niệm số thập phân
Từ nhiều nghóa
Nghe viết : Dòng kinh quê hương
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Nấu cơm
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Tập đọc
Toán
Khoa học
TLV
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà
Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Phòng bệnh sốt xuất huyết
Luyện tập tả cảnh
Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Trao tín gậy"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

m
Toán
LTVC
Đòa lí
K.chuyện
Mó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Hàng của số thập phân.Đọc,viết số thập
phân
Luyện tập về từ nhiều nghóa
Ôn tập
Cây cỏ nước Nam
Vẽ tranh: Đề tài an toàn giao thông
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Sáu
Toán
TLV
Khoa học
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập
Luyện tập tả cảnh
Phòng bệnh viêm não
Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Trao tín gậy"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
SHL
DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHỐI
PHÒNG GD – ĐT BA TRI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH BẢO THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO GIẢNG KHỐI 5 – Năm học 2008 – 2009
Tháng : ……/ 200……
Tuần: 8 ( Từ ngày:……………đến ngày……………....)
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh
Hai
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Âm nhac
……….
……….
……….
……….
……….
Kì diệu rừng xanh
Số thập phân bằng nhau
Nhớ ơn tổ tiên (tiết 2)
Ôn tập 2 bài hát vừa học–Nghe nhạc
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Ba
Toán
LTVC
Lòch sử
Chính tả
Kó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
So sánh hai số thập phân
Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Xô viết Nghệ –Tónh
Nghe viết: Kì diệu rừng xanh
Nấu cơm
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Tập đọc
Toán
Khoa học
TLV
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Trước cổng trời
Luyện tập
Phòng bệnh viêm gan A
Luyện tập tả cảnh
Đội hình đội ngũ:Trò chơi:"Trao tín gậy"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

m
Toán
LTVC
Đòa lí
K.chuyện
Mó thuật
……….
……….
……….
……….
……….
Luyện tập chung
Luyện tập về từ nhiều nghóa
Dân số nước ta
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có dạng hình trụ và
hình cầu
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Sáu
Toán
TLV
Khoa học
Thể dục
……….
……….
……….
……….
……….
Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập
phân
L T tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)
Phòng tránh HIV/ AIDS
Động tác vươn thở và tay.TC "Dẫn bóng"
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Generate time = 0.16180086135864 s. Memory usage = 1.95 MB