Mau ke hoach kiem tra noi bo truong hoc 09-10

Phòng gd & đt .
Trờng THCS .
Kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học
năm học 2009 -2010
- Căn cứ phơng hớng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 của ngành GD&ĐT
- Căn cứ nhiệm vụ, chức năng quản lý của nhà trờng
- Căn cứ công văn về hớng dẫn công tác thanh tra giáo dục và kiểm tra nội bộ
trờng học.
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trờng .
Trờng THCS .. xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ nh sau:
I. Đặc điểm tình hình:
1. Đặc điểm chung:
a. Thuận lợi.
Đợc sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD & ĐT ., sự quan tâm giúp đỡ của các cấp
lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phơng, của Hội cha mẹ học sinh, sự chỉ đạo chặt
chẽ của BGH, sự phối hợp của các đoàn thể trong nhà trờng.
Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ và vợt chuẩn., chiếm tỷ lệ ...
100% cán bộ quản lý và giáo viên đã qua các lớp tập huấn thay SGK và đổi
mới phơng pháp do ngành tổ chức.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trờng và tổ chuyên môn đợc duy trì
và thực hiện có hiệu quả: thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề các bộ môn: dự giờ
thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm thóng nhất phơng pháp giảng dạy của từng bộ môn.
Giáo viên có điều kiện giao lu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là giờ dạy của
các đồng chí giáo viên giỏi các cấp, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.
Giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dỡng qua việc dự giờ thăm lớp, trao đổi tài
liệu, dự đầy đủ các chuyên đề do ngành tổ chức....
Học sinh có đủ SGK, giáo viên có đủ sách và tài liệu giảng dạy.
b. Khó khăn.
1
Một số giáo viên có tuổi đời cao nên việc vận dụng đổi mới SGK và phơng
pháp giảng dạy vào soạn giảng còn hạn chế.
Còn giáo viên dạy chéo ban: GV Toán dạy TD, Công nghệ; Địa..... nên việc
đầu t cho nghiên cứu bài soạn mất nhiều thời gian mà hiệu quả giờ dạy cha đạt đợc
nh mong muốn.
Là một trờng thuộc vùng khó khăn, học sinh đa số là con em dân tộc ít ngời
nên tiếp thu chậm. Một số học sinh cha thực sự chăm học, sự quan tâm của gia đình
còn hạn chế, còn khoán trắng cho nhà trờng nên kết quả rèn luyện còn thấp.
2. Đội ngũ giáo viên:
Công chức viên
chức
Tổng
số
Nữ Dân
tộc
Đảng
viên
Trình độ đào tạo Ghi
chú
ĐH CĐ THCN Sơ
cấp
Ban giám hiệu
Tổng phụ trách
Th viện
Thí nghiệm
Phổ cập
H.chính-Kế toán
GV THCS:
- Toán
- Lý
- Hoá
- Sinh
- Văn
- Sử
- Địa
- Ngoại ngữ
- GDCD
- Âm nhạc
- Hoạ
- Thể dục
- Tin học
GV tiểu học
Tổng cộng:
3. Số lớp - Số học sinh.
Khối Số lớp Số học sinh
2
Tổng số Nữ DT Nữ DT Con TB
6
7
8
9
Tổng số
II. Nội dung và biện pháp
1. Mục tiêu chung
Qua công tác kiểm tra nội bộ trờng học nhằm nâng cao nhận thức và tăng cờng
quản lý nhà nớc, thiết lập trật tự kỷ cơng trong hoạt động giáo dục của nhà trờng để
nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học
2009- 2010
2. Chỉ tiêu và biện pháp thực hiện
2.1. Kiểm tra toàn diện nhà tr ờng :
a. Nhà tr ờng :
* Chỉ tiêu: Tiến hành kiểm tra toàn diện đánh giá phân loại 100% CBGV trong nhà
trờng.
Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà tr-
ờng:
+ Kế hoạch chỉ đạo toàn diện.
+ Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể.
+ Xây dựng nề nếp kỷ cơng trờng học, quản lý sử dụng CSVC.
+ Quản lý đánh giá chất lợng giáo viên.
+ Công tác thi đua, khen thởng
* Biện pháp:
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành,
chỉ thị nhiệm vụ năm học, luật giáo dục sửa đổi, điều lệ trờng học tới toàn thể CBGV
và học sinh. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" với bốn nội dung:
Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích ; nói không với vi phạm đạo đức nhà
3
giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp . Và thực hiện tốt phong trào thi
đua xây dựng tr ờng học thân thiện, học sinh tích cực . Gắn kết chặt chẽ với triển
khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/ CT TW của Bộ chính trị về tổ chức thực
hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm g ơng đạo đức Hồ Chí Minh, phấn
đấu Mỗi thầy cô giáo là một tấm g ơng đạo đức và tự học , đồng thời quan tâm tới
việc giáo dục đạo đức, ý thức học tập cho học sinh.
Thực hiện tốt các yêu cầu của công văn số của Sở GD & ĐT nhằm nâng cao
chất lợng giáo dục đối với từng cá nhân, tập thể.
Ban giám hiệu thờng xuyên đôn đốc, lên kế hoạch kịp thời để ban kiểm tra nội
bộ trờng học làm việc có hiệu quả.
Tổ chức quản lý và chỉ đạo tốt hoạt động chuyên môn của trờng, tổ chuyên
môn.
Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học và các biện pháp thực
hiện, thông báo cho CBGV và học sinh biết để thực hiện. Thờng xuyên kiểm tra theo
kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất nhằm đánh giá công bằng, khách quan các nội dung
cần kiểm tra.
Phối hợp với công đoàn, Đoàn TN, Đội TNTP Hồ Chí Minh xây dựng các tiêu
chí thi đua. Tạo điều kiện để CBGV - học sinh tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ đ-
ợc giao.
b. Kiểm tra tập thể lớp:
Chỉ tiêu: Kiểm tra % tập thể lớp (Bao gồm kiểm tra toàn diện,
kiểm tra chuyên đề).
Nhằm nắm đợc tình hình học tập, rèn luyện; sự tác động của tập thể s phạm
trong giảng dạy và giáo dục.
Biện pháp:
Kết hợp với Đội, các đoàn thể trong trờng kiểm tra các phong trào thi đua, hoạt
động của tập thể lớp (kèm theo biện pháp cho từng nội dung, cụ thể chi tiết cho từng
phần). Thông báo cho giáo viên chủ nhiệm và tập thể học sinh thực hiện.
4
Dự giờ đột xuất các lớp để nắm tình hình học tập của lớp, giảng dạy của giáo
viên.
Kết quả hai mặt cuối kỳ để đánh giá thi đua.
c. Kiểm tra toàn diện giáo viên (Biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên)
Chỉ tiêu: Kiểm tra toàn diện ..% giáo viên trực tiếp giảng dạy các khối
lớp (Nhằm nắm trình độ nghiệp vụ, thực hiện quy chế, kết quả giảng dạy, giáo dục và
các hoạt động khác).
Biện pháp:
Xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên theo từng tháng, kỳ của các tổ
bộ môn.
Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn: Dự giờ thăm lớp, chế độ cho
điểm, sổ dự giờ, giáo án, sổ đầu bài, việc chấm chữa bài, hồ sơ ghi chép của giáo
viên.
Đảm bảo kiểm tra đều đặn thờng xuyên, không dồn ép nhiều vào một tuần
hoặc một tháng.
Kiểm tra đầu năm, qua các đợt thi đua, hội giảng.
Kiển tra chất lợng giảng dạy của giáo viên qua sổ điểm, tổng kết bộ môn.
Kiểm tra công tác kiêm nghiệm của giáo viên. Sau kiểm tra có đánh giá xếp
loại giáo viên từ đó giáo viên thấy đợc u, nhợc điểm để có hớng phấn đấu.
2.2. Kiểm tra chuyên đề.
a. Kiểm tra nề nếp của giáo viên.
Chỉ tiêu: Kiểm tra kế hoạch, hồ sơ sổ sách và hoạt động NGLL của %
Giáo viên.
Kiểm tra nhận thức của ..% học sinh qua việc thống kê các loại điểm kiểm
tra, vở ghi chép bài, vở bài tập của học sinh do giáo viên đợc kiểm tra giảng dạy.
Biện pháp:
Kiểm tra kế hoạch và hồ sơ giáo viên toàn trờng 1 lần/ kỳ.
Duyệt kế hoạch giảng dạy hàng tuần của giáo viên, kế hoạch hoạt động của các
đoàn thể.
5
Duyệt và kiểm tra hồ sơ th viện, thí nghiệm, sổ mợn và trả đồ dùng của từng
giáo viên.
Kiểm tra hoạt động NGLL các khối 6, 7, 8, 9.
Kiểm tra việc chấm bài của giáo viên.
Kiểm tra: kết quả làm bài của học sinh.
b. Kiểm tra nề nếp học sinh.
Chỉ tiêu: Kiểm tra .% số học sinh trong từng học kỳ. Nhằm nắm tình
hình học tập và rèn luyện thể hiện ở kết quả học lực và hạnh kiểm.
Biện pháp:
Kết quả học tập thông qua các bài kiểm tra và kết quả thi đua của lớp - của tr-
ờng.
Tổ chức thi, kiểm tra học kỳ nghiêm túc theo hớng dẫn của Phòng GD & ĐT:
theo dõi đánh giá học sinh về hạnh kiểm từng tháng, từng học kỳ của lớp và nhà tr-
ờng.
c. Kiểm tra cơ sở vật chất
Chỉ tiêu: Kiểm tra ..% phòng học, phòngl àm việc, công trình phụ, trồng
cây xanh, bàn ghế, giá sách, tủ thí nghiệm, thiết bị máy móc, thiết bị dạy học, th
viện....
(Chú ý hồ sơ, bảo quản, chất lợng và hiệu quả sử dụng)
Biện pháp: Thờng xuyên kiểm tra cùng với các bộ phận đợc phân công phụ
trách 1lần/ kỳ: qua thực tế và hệ thống hồ sơ.
d. Kiểm tra hồ sơ sổ sách.
Chỉ tiêu: Kiểm tra % hồ sơ sổ sách của nhà tr ờng, tổ, phòng thí
nghiệm, th viện cũng nh giáo viên và các tập thể lớp.
Biện pháp:
Kiểm tra đột xuất hoặc báo trớc với cá nhân và tập thể đợc kiểm tra.
Lên kế hoạch kiểm tra định kỳ, thờng xuyên.
Góp ý, rút kinh nghiệm kịp thời để bổ sung, sửa chữa.
e. Kiểm tra công tác chủ nhiệm
6

Generate time = 0.10886001586914 s. Memory usage = 1.94 MB