Giáo an nhạc 9 (cả năm)

Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
Ngày soạn: / / 2009
Ngày giảng: / / 2009
Tiết 1
Học hát: bài bóng dáng một ngôi trờng
Nhạc và lời : Hoàng Lân
I) Mục đích, yêu cầu
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Bóng dáng một ngôi trờng
- HS biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể, đơn ca, song ca
- Qua nội dung bài hát hớng các em đến tình cảm yêu mến mái trờng, thầy cô
giáo và có những kỉ niệm đẹp về mái trờng, thầy cô
II) Chuẩn bị của Giáo Viên
- Phơng pháp : Thuyết trình, luyện tập
- Phơng tiện : Đàn, bảng phụ chép
- Đàn và hát thuần thục bài Bóng dáng một ngôi trờng
III) Tiến Trình hoạt động Trên lớp
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Nội dung
Hoạt động của HS
Gv ghi bảng
GV giới thiệu
GV hỏi
GV đàn và hát mẫu
*Học bài hát :B óng dáng một ngôi tr ờng
- Trong mỗi chúng ta, ai cũng mang trong
lòng những tình cảm đợc lu giữ từ một mái tr-
ờng, nơi có các thày, cô giáo và những bạn bè
thân thiết của một thời cắp sách. Những dấu
ấn đó sẽ còn đọng mãi trong môĩ chúng ta
cùng với những kỷ niệm khó phai mờ.
- Bạn nào có thể kể tên một số ca khúc viết về
thầy cô, mái trờng ?
( - Mùa thu khai trờng, mái trờng mến
yêu ..)
- Hôm nay chúng ta sẽ đợc hoc thêm một ca
khúc về thầy cô và mái trờng. Đó là bài hát
Bóng dáng một ngôi trờng của nhạc sĩ
Hoàng Lân - một nhạc sĩ rất gắn bó với tuổi
thơ
- 1. GV đàn giai điệu bài hát một lần sau đó
hát mẫu cả hai lời của bài hát
HS ghi bài
HS chú ý nghe
HS trả lời
HS chú ý nghe
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
GV hỏi
GV đánh đàn
GV đánh đàn và h-
ớng dẫn
GV hớng dẫn
GV đánh đàn
GV hớng dẫn
GV chỉ định
- Bài hát viết ở giọng gì ?
( Bài hát viết ở giọng F )
- Bài hát chia làm mấy đoạn ?
( Bài hát đợc chia làm 2 đoạn, đoạn a : từ đầu
đến .. Chúng ta. đoạn b : từ .hát
mãi đến bây giờ )
2. Luyện Thanh
3.Tập hát từng câu :
câu 1 : Đã bao mùa chia tay
GV đánh đàn giai điệu câu một 3 lần, sau đó
bắt nhịp cho HS hát, chú ý nghe và sửa sai.
Nhắc các em chú ý dấu hoa mỹ ngay đầu câu
hát
Câu 2 : Vẫn còn ..đây
GV làm tơng tự nh câu 1, sau đó nối hai câu
lại , ở câu hai nhắc HS chú ý chữ Mãi va
sau câu hai ngân 2 phách và nghỉ 3 phách
- Làm tơng tự nh thế đối với các câu còn lại
- Lời hai GVđánh đàn HS tự ghép lời
- Sau khi học xong GV cho các em nối các
câu lại với nhau
- Cả lớp trình bày bài hát hai lần
4. Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh :
Bài hát Bóng dáng một ngôi trờng có giai
điệu tơi trẻ, trong sáng và lời ca giàu hình ảnh
vì thế trình bày bài hát với sắc thái sôi nổi, và
thể hiện đợc sự nồng nhiệt
Lần đầu đoạn a và b cả lớp cùng hát, lần hai
một bạn nữ hát lĩnh xớng đoạn a, cả lớp trình
bày đoạn b
- Gọi một số em trình bày bài hát
HS trả lời
Luyện Thanh
Tập hát từng câu
HS chú ý nghe và
sửa sai
HS tự ghép lời
-Trình bày bài hát
hai lần
Trình bày bài hoàn
chỉnh
HS thực hiện
HS trình bày
4. Củng cố
- Em hãy phát biểu cảm nghĩ về bài hát ?
- Cả lớp trình bày bài hát đúng sắc thái tình cảm
5. Dặn dò
- Hãy nêu tên một số bài hát của nhạc sĩ Hoàng Lân mà em biết, học thuộc bài
hát Bóng dáng một ngôi trờng
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
IV/ Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn : / / 2009
Ngày giảng: / / 2009
Tiết 2 - Nhạc lí : Giới thiệu về qu ngã
- Tập đọc nhạc : Giọng son trởng - Tập đọc nhạc số 1
I) Mục đích, yêu cầu
- HS tìm hiểu về quãng trong âm nhạc. Kiến thức này đợc củng cố và nâng cao
hơn so với lớp 7
- HS biết công thức giọng Sol trởng, tập đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 1- Cây
Sáo. Thể hiện đúng trờng độ móc đơn chấm dôi, móc kép trong bài TĐN.
II) Chuẩn bị của Giáo Viên
- Đàn, đọc nhạc và hát đúng bài TĐN số 1 - Cây Sáo
- Phơng tiện : Đàn, bảng phụ chép
III) Tiến Trình hoạt động Trên lớp
1. ổ n định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Hai em lên bảng trình bài bài hát : Bóng dáng một ngôi trờng
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Nội dung
Hoạt động của
HS
GV ghi bảng
GV giới thiệu
GV minh hoạ bằng
âm thanh
GV viết lên bảng
* Nội dung. Nhạc lí
-ở lớp 7 ( tiết 19) chúng ta đã tìm hiểu sơ lợc
về quãng trong âm nhạc. Quãng là khoảng
cách về cao độ giữa hai âm thanh, âm thấp gọi
là âm gốc, âm cao gọi là âm ngọn.
- Tên của mỗi quãng đợc căn cứ theo số bậc và
số lợng cung giữa hai âm thanh
- Ví dụ : Quãng 2 thứ : Mi - Pha
Quãng 2 trởng : Đồ - Rê
Quãng 3 thứ : Rê - Pha
Quãng 3 trởng : Đồ - Mi
Quãng 4 đúng : Đồ - Pha
HS theo dõi
HS nghe
HS theo dõi
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
GV chỉ định
GV ghi nội dung
GV giới thiệu
GV yêu cầu
GV hỏi
GV đàn
GV đàn
GV giới thiệu
GV chỉ định
GV đàn
GV hớng dẫn
GV điều khiển
Quãng 4 tăng : Đồ - Pha Thăng
- Thực hiện một số bài tập về quãng :
- Hãy lấy ví dụ về các quãng : 2, 3, 4, ?
- Cho âm gốc là nốt Mi, hãy tìm âm ngọn để
có quãng 3, quãng 5, quãng 7..
- Cho âm ngọn là nốt Si, hãy tìm âm gốc để tạo
thành quãng 4, quãng 6, quãng 8
- Nói tên quãng 2,3,4,5,6,7,8 có âm gốc là nốt
Mi
- Nói tên quãng 2,3,4,5,6,7,8 có âm ngọn là
nốt Rế
- Sự khác nhau giữa quãng 6 thứ và 6 trởng ?
Nêu ví dụ ?
* Nội dung2: Tập đọc nhạc : Giọng Sol
tr ởng - TĐN số 1 - Cây Sáo
- Giọng Sol trởng có âm chủ là Sol và có hoá
biểu 1 dấu thăng
- HS ghi công thức giọng Sol trởng
? Hãy so sánh giọng Sol trởng và giọng Đô tr-
ởng.
( Hai giọng này có công thức giống nhau nhng
âm chủ khác nhau ( cao độ khác nhau)
- GV đàn gam Đô trởng và Sol trởng để học
sinh nghe và cảm nhận sự giống nhau, khác
nhau giữa hai giọng.
- GV đàn gam Sol trởng 2 - 3 lần, HS nghe và
đọc cùng đàn.
* Tập đọc nhạc : TĐN số 1 - Cây Sáo
- Bản nhạc Cây Sáo có bốn câu và mỗi câu
gồm 4 nhịp. Câu 1 và cau 3 có hình tiết tấu
giống nhau, câu 2 và 4 cũng vậy.
- TĐN từng câu :
- GV chỉ định một số học sinh đọc tên nốt
nhạc câu 1
- Dịch giọng - 5. GV đàn giai điệu câu 1
khoảng 2 - 3 lần
- GV bắt nhịp đếm (1 - 2) để HS tự đọc. Để h-
ớng dẫn HS đọc đúng trờng độ móc đơn chấm
dôi và móc kép, GV kết hợp sử dụng nhạc cụ
và đọc mẫu
- Đọc nhạc câu 2, 3, 4 tơng tự nh câu 1, GV
đàn giai điệu, bắt nhịp để HS tự đọc, GV dùng
HS thực hiện bài
tập và chữa bài
tập
HS ghi bài
HS theo dõi
HS ghi công thức
HS trả lời
HS nghe và cảm
nhận
HS nghe và đọc
gam
HS theo dõi
HS đọc tên nốt
nhạc
HS nghe
HS đọc nhạc
HS thực hiện
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
GV yêu cầu
GV đệm đàn
GV kiểm tra
nhạc cụ và đọc để sửa sai cho một số em.
- Ghép câu 1 và 2, câu 3 và 4. Đọc nhạc cả bài.
- Trình bày hoàn chỉnh :
Nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lòi sau đó đổi
lại.
- Cả lớp cùng đọc nhạc và hát lời bài Cây Sáo
kết hợp gõ đệm theo phách
- Cả lớp đọc nhạc và hát lời bài Cây Sáo kết
hợp gõ đệm với hai âm sắc
4. Củng Cố
- Từng tổ, nhóm hoặc cá nhân trình bày
bài TĐN, những em khác nghe và nhận xét
5. Dặn Dò
HS thực hiện
HS ghép lời
HS đọc nhạc và
hát lời
HS thực hiện
IV) Rút kinh nghiệm qua bài học
******************************************************************************
Ngày soạn: / / 2009
Ngày giảng: / /2009
Tiết 3
- Ôn tập bài hát : Bóng dáng một ngôi trờng
- ôn tập tập đọc nhạc : tđn số 1
- âm nhạc th ờng thức : Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
I) Mục đích, yêu cầu
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát : Bóng Dáng Một Ngôi Tròng.
Tập trình bày bài hát qua cách hát hoà giọng, hát lĩnh xớng.
- Ôn tập bài TĐN số 1 - Cây Sáo để HS đọc nhạc đúng và thuần thục hơn.
- HS có thêm kiến thức âm nhạc phổ thông qua bài Ca khúc thiếu nhi phổ
thơ
II) Chuẩn bị của Giáo Viên
- Tập trình bày một số đoạn trích ca khúc phổ thơ để có thể giới thiệu cho HS
- Phơng tiện : Đàn, băng nhạc một số ca khúc phổ thơ
III) Tiến Trình hoạt động Trên lớp
1. ổ n định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Hai em lên bảng trình bày bài Bóng dáng một ngôi trờng
- GV nhận xét và cho điểm
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Nội dung
Hoạt động của HS
GV ghi bảng
GV thực hiện
GV nhắc nhở
GV đệm đàn
GV chỉ định
GV hớng dẫn
GV yêu cầu
GV kiểm tra
* Nội dung1: Ôn bài hát : Bóng dáng một
ngôi tr ờng
- GV đệm đàn và trình bày hoàn chỉnh bài
hát
- GV lu ý: Một vài chỗ trong câu hát cần tập
kĩ để hát đúng là đảo phách, nốt ngân dài,
dấu lặng. Đoạn b cần thể hiện đúng trọng
âm của các câu hát, khi chúng thờng thay
đổi
- GV đệm đàn và yêu cầu HS tập hát với tốc
độ : hơi chậm, hơi nhanh, vừa phải
- GV chỉ định một số HS trình bày từng
đoạn trong bài hát, yêu cầu các em thuộc
lời, hát diễn cảm. GV sửa những chỗ cha
đúng hoặc hớng dẫn các em hát hay hơn.
- HS nghe, nhận biết tiết tấu sau đay ở câu
hát nào :
- Tiết tấu trên ở câu hát : Và tình yêu ấy
sáng lên trong lòng chúng ta.
- HS nào nhận ra tiết tấu của câu hát, GV
mời em đó hát cả đoạn, từ Đã bao mùa thu
khai trờng .sáng lên trong lòng chúng
ta.
- Từng tổ cử HS hát lĩnh xớng đoạn a,
những em khác hát hoà giọng đoạn b.
HS ghi bài
HS lắng nghe
HS ghi nhớ và thực
hiện
HS tập hát với tốc
độ khác nhau
HS trình bày
HS nghe,nhận biết
và hát đoạn a

HS thực hiện
HS lên kiểm tra
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
GV ghi nội dung
GV trình bày
GV điều khiển
GV hớng dẫn
GV đàn và chỉ định
HS
GV hớng dẫn
GV ghi nội dung
GV điều khiển
GV hỏi
GV kết luận
GV hỏi
GV hỏi
- Nhóm HS trình bày bài hát trớc lớp với
hình thức tốp ca có lĩnh xớng
* Nội dung2: Ôn TĐN Số 1 - Cây Sáo
- GV đệm đàn, đọc nhạc và hát lời hoàn
chỉnh bài TĐN số 1 - Cây Sáo
- Chia lớp theo hai dãy, TĐN và hát lời theo
cách đối đáp, mỗi dãy trình bày một câu.
- HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm
phách. GV phát hiện những chỗ sai và hớng
dẫn các em sửa lại.
- Nhận biết từng câu và đọc nhạc : GV đàn
giai điệu 5 nốt cuối của mỗi câu, không
theo thứ tự trong bài. HS lắng nghe, cho biết
đó là câu số mấy. đọc nhạc và hát lời cả câu
Ví dụ :
- HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm với 2
âm sắc. GV phát hiện những chỗ sai và h-
ớng dẫn các em sửa lại
- Kiểm tra một vài HS xung phong trình bày
bài TĐN
* Nội dung3: Âm nhạc th ờng thức : Ca
khúc thiếu nhi phổ thơ
- HS tìm hiểu về nội dung này qua các bớc
sau :
-? Thế nào là ca khúc phổ thơ ?
+ Là bài hát đợc hình thành từ bài thơ có tr-
ớc.
? Đặc điểm của những ca khúc thiếu nhi
phổ thơ ?
+ Giai điệu và lời ca thể hiện sự gắn kết
nhuần nhuyễn, âm thanh tạo điều kiện cho
bài thơ bay bổng.
+ Lời ca có chất lợng nghệ thuật tốt, bởi bản
thân nó là bài thơ có giá trị.
+ Ngời phổ thơ đôi khi phải thay đổi lời bài
thơ ( Thay đổi chút ít về lời, bỏ bớt câu thơ
hoặc viết thêm câu mới ) cho phù hợp với
cấu trúc bài hát hay đờng nét của giai điệu.
? Nêu những cách phổ thơ khác nhau ?
+ HS nghe rồi phân tích, so sánh cảm nhận
qua một vài tác phẩm cụ thể, ví dụ :
+ Bài Hạt gạo làng ta, đoạn a ,tác giả Trần
HS ghi bài
HS theo dõi
HS trình bày
HS đọc nhạc, hát
và gõ đệm
HS nghe,nhận biết
rồi đọc nhạc hát
lời cả hai câu
HS thực hiện
HS ghi bài
HS trả lời
HS trả lời
HS ghi vài nét
HS trả lời
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
GV giới thiệu
GV thực hiện
GV giới thiệu
GV thực hiện
GV điều khiển, đánh
giá
Viết Bính khi phổ nhạc đã giữ nguyên lời
bài thơ cùng tên của Trần Đăng Khoa :
Hạt gạo làng ta
Có vị phù xa
Của sông Kinh Thầy
Có hơng sen thơm
Trong hồ nớc đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi hôm nay
HS nghe bài hát Hạt Gạo Làng Ta do GV
trình bày
+ Bài Dàn Đồng Ca Mùa Hạ, đoạn đầu,
nhạc sĩ Lê Minh Châu khi phổ nhạc đã thay
đổi chút ít lời bài thơ cùng tên của Nguyễn
Minh Nguyên:
Bài thơ :
Chẳng nhìn thấy ve đâu
Chỉ râm ran tiếng hát
Bè trầm xen bè thanh
Trong màn xanh lá dày
Lời bài hát :
Chẳng nhìn thấy ve đâu
Chỉ râm ran tiếng hát
Bè trầm hoà bè cao
Trong màn xanh lá dày
- HS nghe bài hát Dàn Đồng Ca Mùa Hạ
qua phần trình bày của GV
- Trình bày các ca khúc thiếu nhi đợc phổ
thơ ( theo tổ ) : Tổ trởng chọn 2 trong số 7
ca khúc đợc giới thiệu ở trang 12. Lần lợt
mỗi tổ đứng tại chỗ và trình bày bài đã
chọn, tổ trởng cử một bạn bắt nhịp.
- GV đánh giá phần trình bày của từng tổ,
ghi kết quả lên bảng.
HS theo dõi
HS nghe bài hát
HS theo dõi
HS nghe bài hát
HS tham gia thi
trình bày bài hát
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
4. Củng Cố
- HS nghe băng 1 - 2 ca khúc trong số 7 bài
5 . Dặn Dò
- Học thuộc bài hát
- Tìm thêm một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ
- Chuẩn bị bài mới
IV) Rút kinh nghiệm qua bài dạy
Ngày soạn: / / 2009
Ngày giảng: / /2009
Tiết 4
- học hát : bài Nụ cời
Nhạc Nga
Phỏng dịch lời : Phạm Tuyên
I) Mục đích, yêu cầu
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát : Nụ Cời. HS thực hiện đúng việc
chuyển điệu từ giọng Đô trởng sang Đô thứ trong bài hát.
- HS biết trình bày bài hát bằng hình thức song ca, tốp ca, đơn ca.
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
- Qua nội dung của bài hát, giáo dục các em biết giữ gìn sự hồn nhiên của tuổi
học trò, biết mang niềm vui và tiếng cời đến cho mọi ngời
II) Chuẩn bị của Giáo Viên
- Tập đệm đàn và hát thuần thục bài Nụ Cời
- Phơng tiện : Đàn, một vài tranh ảnh minh hoạ về đất nớc Nga, minh hoạ cho
bài hát Nụ Cời
III) Tiến Trình hoạt động Trên lớp
1. ổ n định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Nội dung
Hoạt động của HS
GV ghi bảng
GV giới thiệu
GV điều khiển
GV hỏi
GV hỏi
GV đàn
GV hớng dẫn
GV điều khiển
GV hớng dẫn
* Học hát : Bài Nụ C ời
- Giới thiệu về bài hát và tác giả:
- Năm 1977, bộ phim hoạt hình Chuột chũi Ê
- nốt của hoạ sĩ Xu - khốt đã trình chiếu ở nớc
Nga và đợc các bạn nhỏ rất yêu thích. Nụ Cời
là bài hát chính trong bộ phim này, bài hát do
V. Sain-Xki viết nhạc và A.Plia-xcôp-xki viết
lời. Với hình tợng tiếng cời đầy vẻ trong sáng,
hồn nhiên và nhí nhảnh, bài hát không chỉ đợc
tuổi thiếu niên mà cả ngời lớn cũng yêu thích.
Bài Nụ Cời đợc dịch sang nhiều thứ tiếng, lời
việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch
1. Nghe GV trình bày mẫu bài hát
a. Chia đoạn, chia câu
Bài hát gồm hai lời và có hai đoạn. Hãy chia
đoạn và nói về tính chất âm nhạc của từng
đoạn ?
? Số chỉ nhịp 2/2 cho biết điều gì ?
Cho biết mỗi nhịp có hai phách, giá trị mỗi
phách bằng nốt trắng.
b. Luyện Thanh từ 1 - 2 phút
- Tập hát từng câu trong lời 1
- Đoạn a chia làm 4 câu, GV đàn giai điệu câu
1 khoảng 2 - 3 lần, yêu cầu HS nghe và hát
nhẩm theo.
- GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp ( đếm 2 -
1) cho HS hát cùng với đàn. Nhắc HS ngân đủ
trờng độ.
- Tập tơng tự với câu hai
Khi tập xong với hai câu, GV cho hát nối liền
hai câu.
HS ghi bài
HS chú ý nghe
HS theo dõi
HS trả lời
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS hát
HS thực hiện
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
GV chỉ định
GV hớng dẫn
GV điều khiển
GV đệm đàn
GV yêu cầu
GV chỉ định 1 - 2 HS hát lại câu này
Tập câu 3 -4 theo cách tơng tự.
- Học hát đoạn b : Đoạn b chuyển sang giọng
Đô thứ là điểm khó của bài hát, GV có thể hát
mẫu hoặc chỉ định HS có năng khiếu làm mẫu
cho các bạn. HS tập cách hát nhanh, thể hiện
tình đoàn kết, niềm tin sự lạc quan.
* Hát đầy đủ cả bài
- GV phân công HS trình bày từng câu trong
bài, lời 1 :
- HS nam : Cho trời sáng .ở khắp trời
- HS nữ : Nụ cời tơi cất tiếng c ời
- GV hát : Để làn mây ..dòng sông sóng

- Tất cả hát hoà giọng phần tiếp theo.
* Trình bày bài hát
GV chọn tiết điệu Polka Pop, tốc độ khoảng
126.
- Trình bày hai lời của bài, HS vừa hát
vừa gõ phách. Trong bài Nụ Cời, mỗi
phách là nốt trắng, HS gõ phách nhẹ
nhàng hoà với giai điệu và lời ca.
-
HS trình bày
HS hát đoạn b
HS thực hiện
HS trình bày
4. Củng cố
- Tổ trởng điều khiển tổ mình trình bày bài hát Nụ Cời, Chọn hai trong ba hình
thức sau : đơn ca, song ca, tốp ca
- GV nhận xét, chú ý sửa sai cho các em
5 Dặn Dò
- Học thuộc lời ca và giai điệu của bài hát
IV) Rút kinh nghiệm qua bài dạy
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
***********************************************************************
Ngày soạn: / /2009
Ngày giảng: / /2009
Tiết 5
- Ôn tập bài hát : Nụ cời
- tập đọc nhạc : Giọng Mi thứ - tđn số 2
I) Mục đích, yêu cầu
- HS trình bày bài hát Nụ Cời bằng hình thức sau : đơn ca, song ca, tốp ca
- HS nắm đợc công thức giọng Mi thứ, tập đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 2 -
Nghệ sĩ với cây đàn
II) Chuẩn bị của Giáo Viên
- Đệm đàn, đọc nhạc và hát thuần thục bài Nghệ sĩ với cây đàn
- Phơng tiện : Đàn, bảng phụ chép
III) Tiến Trình hoạt động Trên lớp
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
Ba em HS lên bảng trình bày bài hát Nụ cời
- GV nhận xét, cho điểm
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Nội dung
Hoạt động của
HS
GV ghi bảng
GV thực hiện
GV yêu cầu
GV đệm đàn
GV điều khiển
* Nội dung 1:Ôn bài hát : Nụ C ời
- Nghe GV hát bài hát
- GV yêu cầu HS học thuộc lời 1 và hát diễn
cảm. HS hát lời theo cầu trên
- HS nghe, nhận biết tiết tấu sau đây ở câu
hát nào :
Chú ý nghe
HS ghi bài
HS thực hiện
HS nghe nhận
biết và hát đoạn a
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
GV điều khiển
GV hớng dẫn
GV kiểm tra
GV ghi nội dung lên
bảng
GV giới thiệu
GV hỏi
GV yêu cầu
GV hỏi
GV đàn
GV đàn
GV hỏi
GV hỏi
GV giải thích
- Tiết tấu trên ở câu hát : Nụ cời tơi chúng ta
cùng chung niễm vui.
- HS nào nhận ra tiết tấu của câu hát, GV mời
em đó hát cả đoạn a, từ Cho trời sáng
lên ta cùng cất tiếng c ời.
- GV phân công một HS nữ lĩnh xớng đoạn a
của lời 1, một HS nam lĩnh xớng đoạn a của
lời 2, cả lớp hát hoà giọng điệp khúc.
- Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm với 2 âm
sắc.
- Kiểm tra bài hát : HS trình bày theo hình
thức đơn ca, song ca hoặc tốp ca.
* Nội dung2: TĐN : Giọng Mi thứ - TĐN
số 2 : Nghệ sĩ với cây đàn
* Giọng Mi thứ có âm chủ là Mi và có hoá
biểu 1 dấu thăng.
? Giọng Mi thứ song song với giọng nào ?
+ Giọng Mi thứ song song với giọng Son tr-
ởng
? Giọng Mi thứ cùng tên với giọng nào ?
+ Giọng Mi thứ cùng tên với giọng Mi trởng.
- Ghi công thức giọng Mi thứ
-? Hãy so sánh giọng Mi thứ và gịong La thứ,
hai giọng này có công thức giống nhau nhng
âm chủ khác nhau ( cao độ khác nhau)
- GV đàn gam La thứ và Mi thứ để HS nghe
và cảm nhận sự giống nhau, khác nhau giữa
hai giọng.
- GV đàn gam Mi thứ 2 - 3 lần, Hs nghe và
đọc cùng đàn
* Tập đọc nhạc : TĐN số 2 - Nghệ sĩ với
cây đàn
- Bài TĐN Nghệ sĩ với cây đàn gồm mấy câu
?
Có 4 câu, mỗi câu 3 nhịp, riêng câu 3 có 4
nhịp
-? Trong bản nhạc có dạng tr ờng độ khó ở
nhịp nào ?
Nhịp thứ hai có chùm ba nốt móc đơn
- Khi đọc nhạc chùm ba nốt móc đơn, gõ một
phách phải đọc đều ba nốt nhạc này.
a.Đọc gam Mi thứ thay cho luyện thanh
- Đọc từng câu : GV đàn giai điệu từng câu,
HS trình bày
Hát và gõ đệm
HS lên kiểm tra
HS ghi bài
HS theo dõi
HS trả lời
HS ghi công thức
HS trả lời
HS nghe và cảm
nhận
HS nghe và đọc
Gam
HS trả lời
HS trả lời
HS ghi nhớ
HS thực hiện
HS đọc nhạc
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
GV đàn
GV hớng dẫn
GV hớng dẫn
GV đệm đàn và sửa
chỗ sai
GV điều khiển
GV yêu cầu và đàn
giai điệu
HS lắng nghe và tự đọc theo đàn. Nếu câu 1
HS đọc chùm 3 cha đạt, GV đọc mẫu vài lần
để các em nghe và đọc cho đúng
- Ghép hai câu 1 và 2, câu 3 và 4
- Đọc nhạc cả bài : GV đàn giai điệu, HS đọc
nhạc cả bài
-b. Ghép lời ca :
Nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa còn lại ghép
lời. GV đệm đàn và bắt nhịp ( đếm 2 - 3), GV
phát hiện chỗ sai và hớng dẫn các em sửa
chữa.
- Đọc nhạc và hát lời hoàn chỉnh : HS đọc
nhạc rồi hát lời bản nhạc này kết hợp gõ đệm
với 2 âm sắc.
- Nhận biết từng câu và đọc nhạc : GV đàn
giai điệu 4 nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu,
không theo thứ tự trong bài TĐN. HS nghe ,
cho biết đó là câu mấy, đọc nhạc và hát lời cả
câu : Ví dụ :
HS trình bày
HS thực hiện
HS trình bày
HS nghe, nhận
biết, đọc nhạc và
hát lời
Nhận biết và đọc
nhạc.
4. Củng Cố
- Đọc lại toàn bộ bài TĐN
5 . Dặn Dò
- Bài tập : Đặt lời ca mới theo chủ đề tự chọn cho bài TĐN số 2
IV) Rút kinh nghiệm qua bài dạy
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
Ngày soạn: / /2009
Ngày giảng: / / 2009

Tiết 6
- Ôn tập tập đọc nhạc : tđn số 2
- nhạc lí : sơ lợc về hợp âm
- âm nhạc thờng thức : nhạc sĩ trai - cốp - xki
I) Mục đích, yêu cầu
- HS đọc nhạc, hát lời trôi chảy bài TĐN số 2 - Nghệ sĩ với cây đàn
- HS có hiểu biết sơ lợc về hợp âm, biết xây dựng hợp âm ba và hợp âm bảy
- Tìm hiểu về nhạc sĩ Trai - cốp - xki, một tên tuổi lớn của nền âm nhạc Nga và
thế giới
II) Chuẩn bị của Giáo Viên
- Đàn và hát thuần thục bài Nghệ sĩ với cây đàn
- Phơng tiện : Đàn, tranh chân dung của nhạc sĩ Trai - cốp - xki, băng nhạc một
số tác phẩm của nhạc sĩ Trai - cốp xki
III) Tiến Trình hoạt động Trên lớp
1. ổ n định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
GV Ha Th Tõm
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 Trêng PTDT Néi tró

Ho¹t ®éng cña GV
Néi dung
Ho¹t ®éng cña HS
GV Hứa Thị Tâm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
V ghi bảng
GV yêu cầu
GV khẳng định
GV đàn
GV hớng dẫn và chỉ
định
GV đàn
GV kiểm tra
GV ghi nội dung
GV hỏi bài cũ
GV nêu khái niệm
GV giới thiệu
GV thuyết trình và
nêu ví dụ
GV đàn hợp âm
a. Ôn TĐN số 2 - Nghệ sĩ với cây đàn
- Hãy giới thiệu và nêu một số đặc điểm
riêng của bài TĐN số 2 - Nghệ sĩ với cây
đàn ?
+ Bài TĐN số 2 là đoạn trích của bài hát
trong bộ phim Nga Tiếng hát trái tim. Bản
nhạc viết ở giọng Mi thứ, số chỉ nhịp 3/4
+ Bài TĐN gồm có bốn câu, mỗi câu ba
nhịp, riêng câu ba có bốn nhịp. Trong câu
một có sử dụng trờng độ chùm ba nốt móc
đơn.
- Khi đọc chùm ba nốt móc đơn, gõ một
phách phải đọc đều 3 nốt nhạc.
- Nghe lại Gam Mi thứ và giai điệu của bài
TĐN.
- Nhận biết, đọc nhạc và hát lời từng câu :
GV đàn 4 nốt nhạc đầu của từng câu theo
thứ tự : câu 3 - câu 2 - câu 1- câu 4 ( đàn 2
lần) HS nghe, nhận biết, đọc nhạc và hát lời
từng câu.
- Cả lớp đọc nhạc và hát lời.
- Kiểm tra : HS ngồi cùng bàn tập trình bày
hoàn chỉnh bài TĐN, một em gõ đệm với
hai âm sắc.
b. Nhạc lí : Sơ l ợc về hợp âm
- Quãng là gì ? Lấy một ví dụ về các quãng
ba ? Sự khác nhau giữa quãng 3 trởng và
quãng 3 thứ ? ( kiến thức trong tiết 2)
- Khái niệm : Hợp âm là sự kết hợp các nốt
nhạc đợc xếp chồng lên nhau theo các
quãng ba. Hợp âm phải có từ ba nốt trở lên.
- Giới thiệu 2 loại hợp âm thờng dùng : Hợp
âm ba và hợp âm bảy.
+ Hợp âm ba có ba âm : âm 1,âm 3 và âm 5
+ Hợp âm bảy có 4 âm : âm 1, âm 3, âm 5
và âm 7
- Nghe đàn hợp âm ba, đàn từng âm : 1-3-5
rồi đàn đồng thời ba âm. Tơng tự với hợp
âm bảy.
+ Hợp âm ba có hai loại thờng dùng là hợp
âm ba trởng và hợp âm ba thứ. Hãy xem ví
dụ về hợp âm Đô trởng và Đô thứ trong
SGK :
HS ghi bài
HS trình bày
HS cần nhớ
HS nghe
HS nhận biết, đọc
nhạc và hát lời
HS đọc nhạc và hát
lời
HS lên kiểm tra
HS ghi bài
HS trả lời
HS ghi bài
HS theo dõi
HS nghe
GV Ha Th Tõm
Giáo án Âm nhạc 9 Trờng PTDT Nội trú
GV hỏi
GV minh hoạ
GV yêu cầu HS thực
hiện
GV ghi nội dung
GV thuyết trình
- Tìm hiểu về tác dụng của hợp âm :
? Hãy nêu tác dụng của hợp âm ?
+ GV đệm đàn, đọc nhạc, hát lời bài Nghệ
sĩ với cây đàn để giới thiệu về tác dụng của
hợp âm.
Bài tập 1 : Những hợp âm ba sau đây còn
thiếu âm 3 hoặc âm 5. Hãy điền những nốt
còn thiếu.
c. Âm nhạc th ờng thức : Nhạc sĩ Trai -
cốp- xki
- Nớc Nga nằm ở phía Đông Châu Âu, là
một lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Châu Âu
sang á, là đất nớc của thi ca, nhạc hoạ. Ng-
ời dân Nga vô cùng yêu quý và tự hào về
Tổ quốc của mình. Những con ngời Nga
đầy lòng nhân hậu và dũng cảm đã giải
phóng Châu Âu khỏi ách phát - xít và giúp
đỡ nhân dân ta rất nhiều trong cuộc kháng
chiến chống Pháp, chống Mĩ và xây dựng
Tổ quốc.
- Đất nớc Nga đã sản sinh ra những nhà
văn, nhà thơ, hoạ sĩ, nhạc sĩ vĩ đại. Trong
đó có nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng nh :
Glin-ca,Bô-rô-din, Cooc-xa-cốp, Rim-
xki ..Nhạc sĩ Trai-cốp-xki là một trong
những số đó, ông là ngời có nhiều đóng góp
cho sự phát triển nền âm nhạc Nga và thế
giới
- GV giới thiệu chân dung Trai-côp-xki và
tóm tắt về sự nghiệp âm nhạc của ông: Trai-
côp-xki ( 1840-1893) là nhạc sĩ lớn của nớc
Nga và thế giới. Những sáng tác của ông
chiếm một vị trí quan trọng trong nền âm
nhạc Châu Âu và đa âm nhạc nớc Nga lên
đỉnh cao của nền âm nhạc thế giới . Những
tác phẩm của Trai-côp-xki là sự kết hợp
tinh tế nhuần nhuyễn giữa dân ca Nga và
tinh hoa âm nhạc thế giới. Ông không chỉ là
nhà soạn nhạc mà còn là nhà s phạm âm
HS trả lời
HS theo dõi tay
tráicủa GV chuyển
một số hợp âm khi
đệm đàn
HS lên bảngt làm
bài
HS ghi bài
HS theo dõi
HS ghi vài nét
GV Ha Th Tõm

Generate time = 0.069456100463867 s. Memory usage = 1.97 MB