kiểm tra 1 tiết hóa 12- chương 1,2

Trường THPT Lý Thường Kiệt ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:.................................... Mơn : Hóa Học 12
Lớp : ..........

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 16 câu ,8đ)
Hãy chọn một phương án đúng trong các phương án A, B, C, D và điền vào bảng sau:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án
Câu 1: Este ứng với CTPT C
4
H
8
O
2
có số đồng phân là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 2 : Đốt một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO
2
và 5,4 gam H
2
O. X thuộc loại:
A. No, đơn chức B.Vòng, đơn chức
C.No, hai chức D.Khơngno, khơng rõ số chức
Câu 3: Đem 4,2 gam este hữu cơ đơn chức no X xà phòng hố bằng dd NaOH dư thu được 4,76
gam muối. Cơng thức của X là:
A. CH
3
COOCH
3
B. CH
3
COOC
2
H
5
C. HCOOCH
3
D. HCOOC
2
H
5
Câu 4: Glucozơ và fructozơ là:
A. Disaccarit B.Đồng đẳng
C.Andehit và xeton D. Đồng phân
Câu 5: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hồn tồn. Khối
lượng (kg) glixerin thu được là:
A. 13,8 B. 6,975 C. 4,6 D. ĐA khác
Câu 6 : Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dòch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerin.
Để phân biệt 3 dung dòch, người ta dùng thuốc thử:
A. Dung dòch iot B. Dung dòch axit
C. Dung dòch iot và phản ứng tráng bạc D. Phản ứng với Na
Câu 7: Đun nóng 7,2g este A với dd NaOH dư; phản ứng kết thúc thu được glixerin và 7,9g hh
muối. Cho tồn bộ hh muối đó t/d với H
2
SO
4
lỗng thu được 3 axit hữu cơ no đơn chức mạch
hở D, E, F; Trong đó E, F là đồng phân của nhau; E là ĐĐKT của D. CTPT của các axit là :
A. C
2
H
4
O
2
; C
3
H
6
O
2
B. C
3
H
4
O
2
; C
3
H
6
O
2
C. C
3
H
6
O
2
; C
4
H
8
O
2
D. ĐA khác
Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng khơng khói ← X → Y → Sobit. X , Y lần lượt là :
A. xenlulozơ, glucozơ B. tinh bột, etanol
C. Glucozo, etanol D. saccarozơ, etanol
Câu 9: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3
trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch
glucozơ đã dùng là: (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108)
A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,01M. D. 0,02M.
Câu 10: Đun nóng 21,8 gam chất X với 0,25 lít dd NaOH 1,2M thu được 24,6 gam muối của
axit một lần axit và một lượng ancol Y. Cho Y bay hơi hồn tồn thì thu được thể tích bằng thể
tích của 3,2 gam O
2
đo ở cùng điều kiện. CTPT của X là:
A. (CH
3
COO)
2
C
2
H
4
B. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
C. (CH
3
COO)
2
CH
2
D.A,B,C sai
Câu 11: Hồ tan 6,12g hỗn hợp glucozơ,saccarozơ vào H
2
O được dd X.Cho X t/d dd
AgNO3/NH3 dư thu được 3,24g Ag.Khối lượng saccarozơ trong X là :
A. 2,17g B. 3,42g C. 3,24g D. 2,16g
Câu 12.Đốt cháy một loại cacbohidrat,sản phẩm cháy có tỉ lệ khối lượng m
CO2
: m
H2O
=88:33.CT
của cacbohidrat là:
A. C
12
H
22
O
11
B. (C
6
H
10
O
5
)
n
C. C
6
H
12
O
6
D.CT khác
Câu 13: Khử glucozơ bằng hidro để tạo socbitol.Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82g
Socbitol với H= 80% là bao nhiêu?
A. 2,25g B. 1,44g C. 22,5g D. 14,4g
Câu 14 : C
3
H
6
O
2
có hai đồng phân đều tác dụng được với NaOH, khơng tác dụng với Na. Cơng
thức cấu tạo của hai đồng phân đó là :
A. CH
3
-COO-CH
3
và HCOO-CH
2
-CH
3
. B. CH
3
-CH
2
-COOH và HCOO-CH
2
-CH
3
.
C. CH
3
-CH
2
-COOH và CH
3
-COO-CH
3
. D. CH
3
-CH(OH)-CHO và CH
3
-CO-CH
2
OH
Câu 15 : X, Y là hai chất hữu cơ đồng phân của nhau. Hố hơi 12 gam hỗn hợp hai chất trên thu
được 4,48 lít khí (đktc). X, Y đều tác dụng được với NaOH. Cơng thức phân tử của X, Y là :
A. CH
3
COOH và HCOOCH
3
. B. CH
3
COOH và C
3
H
7
OH.
C. HCOOCH
3
và C
3
H
7
OH. D. C
3
H
7
OH và CH
3
OC
2
H
5
.
Câu 16 : Tinh bột có thể bị thuỷ phân nhờ xúc tác axit hay enzim đến cùng tạo glucozơ .Tuy
nhiên ,q trình thuỷ phân này phải qua các giai đoạn trung gian là :
A. Dextrin và Saccarozơ B. Dextrin và mantozơ
C. Dextrin và xenlulozơ D. Dextrin và fructozơ
II- BÀI TẬP TỰ LUẬN (2đ)
Thủy phân 0,1 mol este A của axit đơn no B cần dùng 150ml dung dòch NaOH 2M, sau phản
ứng thu được ancol C và 91,8g muối. Cho 9,2g ancol này tác dụng Na dư được 3,36 lít khí
(đktc). Xác đònh CTCT và tên gọi của A, B, C.
--------------------------Hết--------------------------

Generate time = 0.91216897964478 s. Memory usage = 1.93 MB