Chuẩn KTKN môn Kĩ thuật

Môn THỦ CÔNG – KĨ THUẬT
• Trương Ngọc Duyên
I. HƯỚNG DẪN CHUNG:

- Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thủ công, Kĩ thuật đã được qui định
tại Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (ban hành kèm theo Quyết
định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo).

- Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
biên soạn tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thủ
công (lớp 1, 2, 3) và môn Kĩ thuật (lớp 4, 5) ở cấp tiểu học.

- Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thủ công lớp 1, 2, 3 là yêu cầu cơ bản,
tối thiểu về kiến thức, kĩ năng lớp 1, 2, 3 của môn học.
- Nội dung Yêu cầu cần đạt đạt đối với từng bài học là Chuẩn cơ bản,
tối thiểu mà tất cả HS cần phải đạt và có thể đạt được, không yêu cầu HS
phải làm được sản phẩm ở mức độ tối đa. HS biết cách thực hiện, những sản
phẩm HS làm được trong thời gian nhất định ở trên lớp có thể chưa tròn,
chưa thẳng, chưa phẳng, chưa cân đối, ….

- Nội dung ghi chú để khuyến khích học sinh khéo tay đạt mức độ cao
hơn so với Chuẩn. Học sinh khéo tay làm được sản phẩm nhanh hơn, cân
đối hơn, thẳng hơn, phẳng hơn, đẹp hơn. Học sinh khéo tay cũng có thể làm
được sản phẩm có tính sáng tạo, khác với sản phẩm giáo viên đã hướng dẫn.
II/ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG MÔN THỦ
CÔNG:
1. Một số thay đổi cụ thể về tên bài học:
Khối
lớp
Bài
Tên bài trước đây Tên bài hiện nay
1
6
Xé, dán hình ngôi nhà Không có
8
Xé, dán hình con mèo Không có
9
Xé, dán hình lọ hoa đơn giản Không có
10
Kiểm tra Chương I – Xé, dán giấy Ôn tập C/đề “Xé, dán giấy”
16
KT Chương II- Kĩ thuật gấp hình Ôn tập chủ đề “Gấp hình”
24
Kiểm tra Chương III- Kĩ thuật cắt,
dán giấy
Ôn tập chủ đề “Cắt, dán
giấy”
Không có
Trưng bày sản phẩm thực
hành của HS
3 Gấp máy bay đuôi rời Gấp máy bay đuôi rời hoặc
gấp một đồ chơi tự chọn
43
2
6 Kiểm tra chương I – Kĩ thuật gấp
hình
Ôn tập chủ đề “Gấp hình”
8
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
chỉ lối đi thuận chiều và biển báo
cấm xe đi ngược chiều
Gấp, cắt, dán biển báo giao
thông cấm xe đi ngược
chiều
9
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
chỉ chiều xe đi
Không có
11 Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng
Cắt, gấp, trang trí thiếp
(thiệp) chúc mừng
13
Kiểm tra chương II – Phối hợp gấp,
cắt, dán hình
Ôn tập chủ đề “Phối hợp
gấp, cắt, dán”
18 Làm lồng đèn Không có
19 Kiểm tra cuối năm
Ôn tập, thực hành thi khéo
tay làm đồ chơi theo ý thích
Không có
Trưng bày sản phẩm thực
hành của HS
3
1 Bọc vở, sách Không có
6
Kiểm tra chương I- Phối hợp gấp,
cắt, dán hình
Ôn tập chủ đề “Phối hợp
gấp, cắt, dán hình”
9 Cắt, dán chữ V, A Cắt, dán chữ V
10 Cắt, dán chữ E, D Cắt, dán chữ E
12 Khiểm tra chương II – Cắt, dán chữ
cái đơn giản
Ôn tập chủ đề “ Cắt, dán
chữ cái đơn giản”
15 Đan hoa chữ thập đơn Không có
19 Kiểm tra cuối năm
Ôn tập chủ đề “ Đan nan và
làm đồ chơi đơn giản”
6 Khâu đột mau Không có
7
Khâu viền đường gấp mép vải bằng
mũi khâu đột
Khâu viền đường gấp mép
vải bằng mũi khâu đột thưa
4
8 Cắt, khâu túi rút dây Không có
9 Thêu lướt vặn Không có
10
Thêu lướt vặn hình hàng rào đơn
giản
Không có
12 Thêu móc xích hình quả cam Không có
17
Làm đất, lên luống để gieo trồng
rau, hoa
Không có
44
18
Thử độ nảy mầm của hạt giống rau,
hoa
Không có
19 Gieo hạt giống rau, hoa Không có
21 Trồng rau, hoa trong chậu Không có
23 Bón phân cho rau, hoa Không có
24 Trừ sâu, bệnh hại cây rau, hoa Không có
25 Thu hoạch rau, hoa Không có
29 Lắp xe đẩy hàng Không có
31 Lắp xe có thang Không có
32 Lắp con quay gió Không có
2 Đính khuy bốn lỗ Không có
3 Đính khuy bấm Không có
4 Thêu chữ Y Không có
6
Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn
giản
Không có
11 Rán đậu phụ Không có
14 Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn Cắt, khâu, thêu tự chọn
16 Chuồng nuôi và dụng cụ nuôi gà Không có
18 Chọn gà để nuôi Không có
5 20 Phân lại thức ăn nuôi gà Không có
24 Ôn tập chương III Không có
25 Lắp xe chở hàng Không có
31 Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình điện Không có
32 Lắp mạch điện đơn giản Không có
33 An toàn điện Không có
34 Lắp mạch điện nối tiếp Không có
35 Lắp mạch điện song song Không có
36 Lắp mạch có thiết bị dùng điện Không có
45
2. Những điểm mới về chuẩn kiến thức kỹ năng so với mục tiêu đề ra
sách giáo viên trước đây:
Một số tên bài được chỉnh sữa cho phù hợp với mục tiêu đề ra của
chuẩn kiến thức hiện nay. Chuẩn cơ bản, tối thiểu mà HS cần và có thể đạt
trong thời gian nhất định được giảm nhẹ đi như có thể chưa tròn, chưa
thẳng,… hoặc nâng lên tùy yêu câu cụ thể của từng bài. Thời lượng các tiết
cũng được tăng lên ở lớp 1 như bài 2, 3 (từ một bài tách thành 2 bài như : Xé,
dán Hình chữ nhật – Hình tam giác thành bài “Xé, dán Hình chữ nhật” và
bài “Xé, dán Hình tam giác”) ; bài 4, 5 (1 tiết tăng lên 2 tiết) ; ở lớp 3 như : bài
16, 17, 18 (2 tiết tăng lên 3 tiết).
Đồng thời một số bài cũng được giảm tải hẳn như ở lớp 1 có bài : 6, 8,
9 ; lớp 2 bài: 9 ; lớp 3 bài: 1, 15.
Ở khối lớp 4 như bài 13 (từ 3 tiết thành 4 tiết); bài 26 (2 tiết giảm thành
1 tiết); bài 30 (3 tiết giảm còn 2 tiết).
Ở khối lớp 5 bài 1, 5, 14 (đều giảm 1 tiết); bài 30 (tăng 1 tiết).
Dưới đây là một số yêu cầu cụ thể có điểm khác là:
Khối
lớp
Bài
Yêu cầu cần đạt trước đây Yêu cầu cần đạt hiện nay
1
2
- Biết cách xé hình chữ chật,
hình tam giác.
- Xé, dán được hình chữ nhật,
hình tam giác theo hướng dẫn.
- Biết cách xé hình chữ chật, hình
tam giác.
- Xé, dán được hình chữ nhật,
hình tam giác. Đường xé có thể
chưa thẳng và bị răng cưa. Hình
dán có thể chưa phẳng.
4
- Biết cách xé, dán hình quả
cam từ hình vuông.
- Xé được hình quả cam, có
cuống, lá và dán cân đối,
phẳng.
- Biết cách xé, dán hình quả cam.
- Xé, dán được hình quả cam.
Đường xé có thể bị răng cưa.
Hình dáng tương đối phẳng. Có
thể dùng bút màu để vẽ cuống và
lá.
7 - Biết cách xé, dán hình con gà
con đơn giản.
- Xé được hình con gà con, dán
cân đối, phẳng.
- Biết cách xé, dán hình con gà
con.
- Xé, dán được hình con gà con.
Đường xé có thể bị răng cưa.
Hình dán tương đối phẳng. Mỏ,
mắt, chân gà có thể dùng bút
màu để vẽ.
46
14
- HS biết gấp cái ví bằng giấy.
- Gấp được cái ví bằng giấy.
- Biết cách gấp cái ví bằng giấy.
- Gấp được cái ví bằng giấy. Ví có
thể chưa cân đối. Các nếp gấp
tương đối phẳng, thẳng.
19
- HS kẻ được hình chữ nhật.
- HS cắt, dán được hình chữ
nhật theo 2 cách.
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ
nhật.
- Kẻ, cắt, dán được hình chữ
nhật. Có thể kẻ, cắt được hình
chữ nhật theo cách đơn giản.
Đường cắt tương đối thẳng. Hình
dán tương đối phẳng.
23
- HS vận dụng được kiến thức
đã học vào bài cắt, dán trang
trí ngôi nhà.
- Cắt, dán được ngôi nhà em
yêu thích.
- Biết vận dụng các kiến thức đã
học để, cắt, dán và trang trí ngôi
nhà.
- Cắt, dán, trang trí được ngôi
nhà yêu thích. Có thể dùng bút
màu để vẽ trang trí ngôi nhà.
Đường cắt tương đối thẳng. Hình
dán tương đối phẳng.
2
1
- HS biết cách gấp tên lửa.
- Gấp được tên lửa.
- HS hứng thú và yêu thích
gấp hình.
- Biết cách gấp tên lửa.
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp
tương đối phẳng, thẳng.
7
- HS biết gấp, cắt, dán hình
tròn.
- Gấp, cắt, dán được hình tròn.
- HS có hứng thú với giờ học
thủ công.
- Biết cách gấp, cắt, dán hình
tròn.
- Gấp, cắt, dán được hình tròn.
Hình có thể chưa tròn đều và có
kích thước to, nhỏ tùy thích.
Đường cắt có thể mấp mô.
11
- HS biết cách cắt, gấp, trang
trí thiếp (thiệp) chúc mừng.
- Cắt, gấp, trang trí được thiếp
chúc mừng.
- HS hứng thú làm thiếp chúc
mùng để sử dụng.
- Biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp
chúc mừng.
- Cắt, gấp và trang trí được thiếp
chúc mừng. Có thể gấp, cắt thiếp
chúc mừng theo kích thước tùy
chọn. Nội dung và hình thức
trang trí có thể đơn giản.
47

Generate time = 0.10752105712891 s. Memory usage = 1.93 MB