Tiết 95 luyện tập - phân tích tổng hợp -Văn --9

Tiết 95
LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
--------
A- Mục tiêu cần
đạt
- Kiến thức Giúp học sinh luyện tập củng cố phép phân tích và
tổng hợp, sự kết hợp hai thao tác, nhận biết hai thao
tác trong văn bản, hiểu được tác dụng của việc dùng
phép phân tích và phép tổng hợp trong đoạn văn hoặc
bài văn.
- Kỹ năng : Rèn kỹ năng phân tích và tổng hợp, phân biệt và
bước đầu biết sử dụng có hiệu quả.
- Thái độ : Ý thức kết hợp hai thao tác trong giao tiếp và viết bài.
B- Chuẩn bị :
- Sơ đồ “Mấu chốt của sự thành đạt”.
- Các đoạn văn mẫu.
C- Lên lớp :
1- Kiểm tra :
2- Bài mới :
Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng
* HOẠT ĐỘNG 1 :
- Đọc bài viết SGK 11. Tác giả đã phân tích vấn đề gì ?
Câu văn mang ý đó ?
+ “Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác không thể tóm tắt thơ
được, mà phải đọc lại”
- Tác giả phân tích bằng cách nào ? Cách phân tích bài
thơ căn cứ vào các bình diện nào của thơ ?
+ Chứng minh bằng một bài thơ hay (Thu điếu – Nguyễn
Khuyến).
+ Cái thú vị ở các bình diện : Màu sắc, cử động, ở các
vần thơ (sự kết hợp từ, với nghĩa chữ).
- Cách bắt đầu phân tích từ khái quát đến cụ thể hay từ cụ
thể đến khái quát ?
+ Từ khái quát đến cụ thể : luận điểm khái quát ở đầu
“Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài ... không thể
tóm tắt thơ được, mà phải đọc lại”.
- Đọc đoạn văn b SGK 11. Vấn đề đưa ra bàn bạc ở đây là
gì ? Chỉ ra trình tự phân tích ?
+ Vấn đề đặt ra dưới dạng câu hỏi : “Mấu chốt của thành
đạt là ở đâu ?
+ Đoạn 1 : Nêu các mấu chốt của sự thành đạt.
I- Đọc, nhận diện và
đánh giá :
1- Đoạn a :
- Thơ hay cả hồn lẫn xác.
- Dẫn chứng :
+ Bài Thu điếu
Các bình diện :
+ Các điệu xanh, những
cử động, các vần thơ, các
từ, chữ
- Phân tích theo cách diễn
dịch.
2- Đoạn b :
- Vấn đề đặt ra dưới dạng
câu hỏi.
Mấu chốt của sự thành đạt
+ Đoạn 2 : Phân tích từng quan niệm đúng sai và chốt lại
việc phân tích bản thân chủ quan mỗi người.
HOẠT ĐỘNG 2 :
- Thảo luận chung :
+ Là học mà không lấy việc học làm mục đích.
+ Học bị động, cốt đối phó với thầy cô.
+ Học không hứng thú hiệu quả thấp.
+ Học hình thức không thực chất.
+ Dù có bằng cấp đầu óc rỗng tuếch.
- HS nêu ý kiến, HS khác bổ sung. GV tổng quát.
- Những lý do khiến mọi người phải đọc sách ?
+ Sách vở đúc kết tri thức nhân loại.
+ Muốn tiến bộ, phát triển phải đọc sách để tiếp thu tri
thức, kinh nghiệm.
* HOẠT ĐỘNG 3 :
- Tìm hiểu phép tổng hợp của Chu Quang Tiềm về lối học
đối phó ?
+ Lối học bị động, hình thức không lấy việc học làm
mục đích chính. Lối học đó làm cho người học mệt mỏi,
không tạo được nhân tài đích thực
- Tìm hiểu phép tổng hợp của Chu Quang Tiềm về lý do
khiến mọi người đọc sách ?
+ Sự cần thiết, tác dụng của sách.
+ Đọc sách, hiểu kỹ hiểu sâu.
+ Đọc chuyên sâu, đọc mở rộng -> Đọc sách là con
đường của học vấn.
- Là đoạn nghị luận phân
tích -> tổng hợp (quy
nạp).
II- Thực hành phân tích
:
1- Phân tích thực chất của
lối học đối phó.
2- Phân tích lý do mọi
người phải đọc sách :
-> Đọc kỹ, hiểu sâu
-> Đọc sâu, đọc rộng
III- Thực hành tổng hợp
:
- Tổng hợp tác hại của lối
học đối phó.
Khách quan Chủ quan
con người
Gặp
thời
Hoàn
cảnh
Điều
kiện
học
tập
Tài
năng
Điều
kiện
học
tập
Khẳng định mấu chốt của
sự thành đạt
Phân tích đúng sai -> nguyên
nhân khách quan
- Tổng hợp lý do phải đọc
sách : Con đường quan
trọng của học vấn là đọc
sách
3- Củng cố :
- Đọc lại ghi nhớ về phép phân tích và tổng hợp SGK 10
4- Dặn dò :
- Tìm hiểu các đoạn văn sử dụng phân tích và tổng hợp.
- Soạn “Tiếng nói của văn nghệ”, chú ý mục chú thích và
câu hỏi hướng dẫn học bài.

Generate time = 0.067732810974121 s. Memory usage = 1.93 MB