Một số vật nuôi trong gia đình


Gi¸o ¸n
Lµm quen m«i tr­êng xung quanh
§Ò tµi
Mét sè vËt nu«i trong gia ®×nh
(Líp MÉu gi¸o Lín)

Mục tiêu bài giảng
*Kiến thức:
Nhận biết đặc điểm, lợi ích của một số con vật nuôi
trong gia đình.
*Kỹ năng:
Phân nhóm các con vật theo đặc điểm - So sánh nhận
xét được sự giống nhau và khác nhau của những con
vật đó.
*Thái độ:
Biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia
đình

Ban ngày thanh thản ung dung
Ban đêm truy lùng, sục sạo chẳng ngơi
Những quân trộm cắp của người
Ra công tìm tòi, săn bắt chẳng tha
Đó bé là con gì?

Con mÌo

Con mÌo


MÌo lµ con vËt nu«i trong gia ®×nh
nh­ng chóng thuéc nhãm nµo ?
KÓ tªn c¸c con vËt
thuéc nhãm gia sóc.

Con chã

Con chã

Generate time = 0.13268089294434 s. Memory usage = 1.93 MB