Kiểm tra chương II hình học

B
PHÒNG GD & ĐT ĐÚC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS VÕ ĐẮT MÔN HÌNH HỌC LỚP 6
ĐỀ SỐ: ………… TIẾT: 29, TUẦN 34
Họ, tên:…………………………………..
Lớp:………………………………………
Điểm:
……….
Lời phê của thầy (cô):
………………………………………………………..
………………………………………………………..
A/ Trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng:
1. Số đo của góc bẹt là:
a. 60
0
; b. 80
0
; c. 180
0
; d. 100
0

2. Hai góc có tổng số đo bằng 90
0
là hai góc:
a. Kề nhau; b. kề bù; c. bù nhau; d. phụ nhau
3. Góc 50
0
và góc 130
0
là hai góc:
a. Bù nhau: b. kề bù; c. phụ nhau: d. kề nhau
4. Nếu: thì:
a. Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC; b. Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC;
c. Tia OC nằm giữa hai tia OA và OB; d. không có tia nà nằm giữa hai tia còn lại
5. Cho: , vậy, gọi là góc:
a. góc vuông; b. góc nhọn; c. góc bẹt; d. góc tù
6. Nếu tia oy là tia phân giác của góc xoz thì:
a. ; b. + = ; c. và + = ; d. Tia oy nằm giữa ox và oz
7. Cho hình vẽ:
Số tam giác được tạo thành trong hình vẽ là:
a. 5; b. 6; c. 7; d. 8
8. Cho (O; 2cm), suy ra đường kính của (O; 2cm) bằng:
a. 1cm; b. 3cm; c. 4cm; d. 5cm
B/ Tự luận (6 điểm):
Bài 1. (2điểm): Vẽ biết AB = 3cm, AC= 2,5cm, BC= 4cm;
Bài 2. (4 điểm): Cho hai tia OY, OZ cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX. Biết
, .
Giáo án hình học 6 Kiểm tra 1 tiết Đinh Thị mỹ Hương
A
C
D
E
a. Tính số đo góc YOZ.
b. Vẽ tia phân giác OM của góc XOY ,tia phân giác ON của góc XOZ . Tính số đo góc MON?
PHÒNG GD & ĐT ĐÚC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS VÕ ĐẮT MÔN HÌNH HỌC LỚP 6
ĐỀ SỐ: ………… TIẾT: 29, TUẦN 34
A/ Trắc nghiệm (4 điểm): Mỗi câu câu trả lời đúng (0,5đ)
1. c; 2.d; 3.a; 4. a; 5.d; 6. c; 7.d
B/ Tự luận (6 điểm):
Bài 1. Vẽ hình đúng (1đ)
Nêu cách vẽ đúng (1đ)
Bài 2.
Vẽ hình đúng (0,5đ).
a. Tính góc YOZ :
- Vì (0,5đ)
Nên tia OY nằm giũa hai tia OX , OZ (0.5đ)
Ta có: (0,5đ)
Thay: 30
0
+ (0,25đ)
Suy ra: (0,25đ)
b.
-Vì ON là tia phân giác của góc YOZ
Nên (0,5đ )
-Vì OM là tia phân giác của
Nên (0,5đ)
-Vì tia OY nằm giữa hai tia OM, ON
Giáo án hình học 6 Kiểm tra 1 tiết Đinh Thị mỹ Hương
Z
N
Y
M
X
O
Nên (0,5đ)
Thay: 45
0
+ 15
0
= 60
0

Vậy: .
Giáo án hình học 6 Kiểm tra 1 tiết Đinh Thị mỹ Hương

Generate time = 0.21439504623413 s. Memory usage = 1.93 MB