Bai 50 : He sinh thai


Kiểm tra bài cũ.
?Quần xã sinh vật là gì? Lấy ví dụ?
-Quần xã sinh vật là một tập hợp những quần thể sinh
vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một
không gian nhất định. Các sinh vật trong quân xã có
mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất và do
vậy, quần xã có cấu trúc tương đối ổn định
-Ví dụ: Quần xã cánh đồng, quần xã ao..

? C¸c em h·y t×m hiÓu th«ng tin,
quan s¸t h×nh 50.1/150, tr¶ lêi
c¸c c©u hái sau:
I-ThÕ nµo lµ mét hÖ sinh th¸i ?

-Thành phần vô sinh:Đất, nước, nhiệt độ
-Thành phần hữu sinh: Động vật, thực vật
?Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng?
-Cây rừng là thức ăn , nơi ở của động vật
-Lá và cành cây mục là thức ăn của Vi khuẩn, nấm
?Lá và cành cây mục là thức ăn của những loài sinh vật nào?
?Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với động vật rừng?
-Động vật ăn thực vật, thụ phấn cho thực vật, tạo nguồn phân cho thực vật
?Động vật rừng ảnh hưởng như thế nào tới thực vật?
?Nếu rừng cháy mất hầu hết các cây gỗ lớn, nhỏ và cỏ thì điều gì xảy ra
đối với các loài động vật?Tại sao?
-Rừng cháy :Mất nguồn nước, thức ăn , nơI ở..các loài động vật sẽ bị giảm số lượng

Thế nào là hệ sinh tháI ?
Hệ sinh tháI bao gồm quần xã sinh vật và khu vực
sống.Trong đó các sinh vật luôn tác động lẫn nhau
và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môI
trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tư
ơng đối ổn định

Mét hÖ sinh th¸I rõng cã nh÷ng
thµnh phÇn chñ yÕu nµo ?
HÖ sinh th¸I rõng gåm:
-Thµnh phÇn v« sinh
-Sinh vËt s¶n xuÊt
-Sinh vËt tiªu thô
-sinh vËt ph©n gi¶i

Generate time = 0.097389936447144 s. Memory usage = 1.93 MB