Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Troø
Chôi

Chöõ
Trang phục phổ biến của phụ nữ Nam Bộ là gì ?
Lễ hội OK-OM-BOK của đồng bào dân tộc Khơ-me
còn có tên gọi là lễ hội gì ?
Nhà ở của người dân Nam Bộ có đặc điểm gì ?
Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân ở Tây Nam Bộ là gì ?
?
?
2
2
?
?
3
3
?
?
4
4
?
?

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ

Thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2009
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng Nam Bộ


1/ Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước:

Những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ
trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước:
Đất đai màu mỡ Khí hậu nóng ẩm
Người dân cần cù lao động

Gặt lúa
Tuốt lúa
Phơi lúa
Xay xát gạo Xuất khẩu gạo
1 2
3
4 5

Quy trình thu hoạch và chế biến
gạo xuất khẩu:
Gặt lúa
Phơi lúa
Tuốt lúa
Xay xát gạo
Xuất khẩu gạo

1
2
3
4

Generate time = 0.055569171905518 s. Memory usage = 1.93 MB