Bao cao ket qua nam hoc 08-09 cho Hoi Khuyen hoc(QHong)

PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU
TRƯỜNG TH QUỲNH HỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Quỳnh Lưu, ngày 25 tháng 5 năm 2009
BÁO CÁO KẾT QUẢ NĂM HỌC 2008-2009
1. Tập thể trường: Tập thể lao động xuất sắc
Lá cờ đầu bậc tiểu học tỉnh Nghệ An
Các đoàn thể: Công đoàn, Liên Đội: Xuất sắc
2. Chất lượng giáo dục:
2.1. Công tác huy động số lượng và PCGDTH ĐĐT
- Huy động số trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 114/114 đạt 100 %
- Tỉ lệ đạt PCGDTH ĐĐT Tỉ lệ 100/102 đạt 98.1 %
2.2. Chất lượng văn hoá giáo dục:
- Xếp loại Hạnh kiểm:
Thực hiện ĐĐ 4 n/vụ: 638/638 đạt 100 %
Thực hiện K
0
ĐĐ 4 n/vụ: 0/638 đạt 0 %
-
Xếp loại Học lực:
Môn
học
Học
sinh
Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
Toán
605 306 50.5% 248 40.9% 47 7.8% 4 0.7%
T.Việt
605 305 50.3% 196 32.3% 99 16.3% 5 0.8%
Trong đó: Học sinh giỏi toàn diện: 255/605 = 42.1 %
Học sinh tiên tiến: 129/605 = 21.3 %
- Hoàn thành CTTH: 130/130 = 100 %
2.3. Học sinh giỏi huyện, tỉnh:
- Các môn văn hóa: Số dự thi: 32 Số đạt: 32 Tỉ lệ: 100%
Trong đó: Giải Nhất: 04; Nhì: 06; Ba: 07; KK: 15.
- Giao lưu Olympic Tiếng Anh: Có 03 em được công nhận.
- Giải toán qua mạng (Violympic):
Cấp huyện: 25 em (có 12 em đạt điểm tối đa 300/300)
Cấp tỉnh: 11 em (có 07 em đạt điểm tối đa 300/300)
Cấp Q.gia: 06 em (03 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ và 01 Bằng Danh dự).
1
3. Xây dựng đội ngũ :
- Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo: 29/29 đạt 100%,
Trong đó: Trên chuẩn đào tạo: 25/29 đạt 86,2%.
- Số sáng kiến kinh nghiệm: 26 (trong đó: bậc 1: 10, bậc 2: 12, bậc 3: 4)
- Số GVDG cấp huyện: 10 người
- Số lao động tiên tiến: 29 người,
- Số cán bộ giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 08 người,
- Số được đề nghị công nhận CSTĐ cấp tỉnh: 01 người.
- Số cán bộ giáo viên đề nghi Bộ GD&ĐT tặng BK: 01 người
HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Phú
2

Generate time = 0.13185691833496 s. Memory usage = 1.93 MB