BAI 16 HỆ TIÊU HÓA (NÂNG CAO)

BÀI 16. TIÊU HOÁ
BÀI 16. TIÊU HOÁ


GV:
GV:
Nguyễn Hải Trường
Nguyễn Hải Trường


THÁI BÌNH OCT
THÁI BÌNH OCT
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ SINH HỌC 11 NÂNG CAO
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ SINH HỌC 11 NÂNG CAO
IV. TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT
IV. TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT
1. Biến đổi cơ học
? Thức ăn được biến đổi cơ học ở những bộ phận nào là chủ yếu?
* Diễn ra chủ yếu ở khoang miệng, dạ dày và một phần ở ruột.
? Hãy kể tên một số đại diện của nhóm động vật nhai lại, động vật có
dạ dày đơn, động vật ăn hạt?
Nhóm động vật
Nhai lại: Trâu, bò, …
Có dạ dày đơn: Thỏ, ngựa, …
Ăn hạt: Chim, gà, …
BÀI 16. TIÊU HOÁ (tiếp theo)
BÀI 16. TIÊU HOÁ (tiếp theo)
C
Hình: Ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật
A.Răng và xương sọ trâu; B.Dạ dày và ruột thỏ; C.Dạ dày 4 ngăn của trâu
a. Cấu tạo cơ quan tiêu hóa của động vật ăn thực vật


Nhóm ĐV
Nhóm ĐV
Cơ quan`
Cơ quan`
ĐV nhai lại
ĐV nhai lại
ĐV có dạ dày đơn
ĐV có dạ dày đơn
ĐV ăn hạt
ĐV ăn hạt
Miệng
Miệng
Dạ dày
Dạ dày
Ruột
Ruột
- Không có răng cửa
- Không có răng cửa
và răng nanh.
và răng nanh.
- Răng hàm có bề
- Răng hàm có bề
mặt rộng, nhiều nếp,
mặt rộng, nhiều nếp,
men răng cứng.
men răng cứng.
- To, có 4 ngăn: Dạ
- To, có 4 ngăn: Dạ
cỏ, dạ tổ ong, dạ lá
cỏ, dạ tổ ong, dạ lá
sách, dạ múi khế.
sách, dạ múi khế.
- Dài, to gồm hai
- Dài, to gồm hai
phần: Ruột non và
phần: Ruột non và
ruột già.
ruột già.
- Bộ răng có đủ ba
- Bộ răng có đủ ba
loại nhưng không
loại nhưng không
nhọn, răng hàm to.
nhọn, răng hàm to.
- Nhỏ, chỉ có 1 ngăn
- Nhỏ, chỉ có 1 ngăn
gồm hai phần:
gồm hai phần:
thượng vị và hạ vị.
thượng vị và hạ vị.
- Dài, giữa ruột non
- Dài, giữa ruột non
và ruột già có manh
và ruột già có manh
tràng lớn có nhiều
tràng lớn có nhiều
nếp xoắn.
nếp xoắn.
- Ruột thẳng: Trữ
- Ruột thẳng: Trữ
phân và hấp thụ lại
phân và hấp thụ lại
nước.
nước.
- Không có răng.
- Không có răng.
- Mỏ được bọc
- Mỏ được bọc
sừng.
sừng.
- Lưỡi hoá sừng.
- Lưỡi hoá sừng.
- Gồm hai phần:
- Gồm hai phần:
Dạ dày tuyến và
Dạ dày tuyến và
dạ dày cơ có vách
dạ dày cơ có vách
dày.
dày.
- Nhỏ, dài, manh
- Nhỏ, dài, manh
tràng không phát
tràng không phát
triển.
triển.
- Ruột già không
- Ruột già không
phân hoá thành
phân hoá thành
ruột thẳng,
ruột thẳng,
không có nơi trữ
không có nơi trữ
phân.
phân.
Với cấu tạo như trên thì thức ăn
Với cấu tạo như trên thì thức ăn
được tiêu hoá cơ học như thế nào?
được tiêu hoá cơ học như thế nào?
Ta cùng nghiên cứu phần b.
Ta cùng nghiên cứu phần b.
Quá trình tiêu hoá cơ học chủ yếu
Quá trình tiêu hoá cơ học chủ yếu
diễn ra ở miệng và dạ dày. Để hiểu
diễn ra ở miệng và dạ dày. Để hiểu
được nội dung này các em hoàn
được nội dung này các em hoàn
thành phiếu học tập sau:
thành phiếu học tập sau:

Generate time = 0.045250177383423 s. Memory usage = 1.93 MB