luat tuc xua cua nguoi ede


Ng­êi gi¶ng: Vò ThÞ H¶o
M«n : TËp ®äc

Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
I KIM TRA BI C
Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh nào?
Nêu nội dung bài ?

Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008
Tập đọc

Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Luật tục xưa của người Ê - đê
1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài :
luật tục ,
Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung
phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ
cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi mẹ cha,
đi suối lấy nước mà chẳng nói vói mẹ
một song
không nổi , chuyện lớn ,

Generate time = 0.092591047286987 s. Memory usage = 1.92 MB