bài 33.hoàn thành cách mạng tư sản ở châu âu và mỹCâu 1:Ý nghĩa Cm
Pháp?
Câu 2:Diễn biến
CM Hà Lan?
Câu 1:Ý nghĩa Cm
Pháp?
Câu 2:Diễn biến
CM Hà Lan?
Đề 2
Câu1:Thời kì nào là
Đỉnh cao của
cách mạng
Pháp?Tại sao?
Câu 2: Đặc điểm tình
Hình nước Anh trước
Cách mạng?
Câu1:Thời kì nào là
Đỉnh cao của
cách mạng
Pháp?Tại sao?
Câu 2: Đặc điểm tình
Hình nước Anh trước
Cách mạng?
Đề 1
Câu 1 :Tình hình kt-xh
Của nước Pháp?
Câu 2:Kết quả,ý nghĩa
Của chiến
tranh giành
Độc lập ở Bắc Mĩ?
Câu 1 :Tình hình kt-xh
Của nước Pháp?
Câu 2:Kết quả,ý nghĩa
Của chiến
tranh giành
Độc lập ở Bắc Mĩ?
Đặc điểm
Kiểm tra 15’
Câu 1:Vai trò của
trào
Lưu triết học
Ánh sáng?
Câu 2: Diễn biến kêt
Quả CMTS Anh?
Câu 1:Vai trò của
trào
Lưu triết học
Ánh sáng?
Câu 2: Diễn biến kêt
Quả CMTS Anh?
Đề 3
Đề 4

Nội dung chính của bài học hôm nay

1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức:
a) Nguyên nhân:
b)Diễn biến:

2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a:
c)Kết quả &Ý nghĩa:
a) Nguyên nhân:
b)Diễn biến:
c)Kết quả &Ý nghĩa:

3.Nội chiến ở Mĩ:
a)Tình hình nước Mĩ Trước cuộc nội chiến:
b)Nguyên nhân trực tiếp:
d)Kết quả &Ý nghĩa:

4.Củng cố:
c)Diễn biến:

1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức:
a) Nguyên nhân:

Giữa TK XIX,kinh tế TBCN ở Đức pt nhanh chóng.

Đức từ một nước nông nghiệp trở thành nước CN:

Đội ngũ công nhân tăng nhanh chóng.

Đặc biệt Béc-linnhanh chóng trở thành trung tâm CN máy móc.

CN và thành thị pt

Nhiều quí tộc địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lối TBCN.

Phương thức kinh doanh mới tạo nên tầng lớp quí tộc TS hóa
(Gioongke)

Trở ngại lớn nhất cho sự pt kinh tế TBCN ở Đức là
đất nước bị chia cắt.

Vấn đề cấp thiết nhất bây giờ là thống nhất nước Đức.


2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a:
b)Diễn biến:

Bộ phận quân phiệt Phổ,đại diện là Bi-xmácđược sử ủng
hộ của giai cấp TS đã dùng vũ lực để thống nhất đất nước
“từ trên xuống” thông qua 3 cuộc chiến tranh với các nước
láng giềng:chống Đan Mạch (1864),Áo (1866) và Pháp
(1870-1871).

Năm 1867 liên bang Bắc Đức thành lập.

Hiến pháp Đức được thông qua ,thừa nhận quyền lực
của vua Phổ.

Sau chiến tranh Pháp-Phổ (1870-1871) Bi-xmác thu
phục được các bang phía nam,hoàn thành cong cuộc
thống nhất nước Đức.

Bi-xmác


2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a:
c) Kết quả & Ý nghĩa:

18-1-1871 Đế chế Đức được thành lập

Tháng 4-1871,Hiến pháp mới được ban hành,Đức gồm
22 bang và 3 bang tự do.

Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức mang tính chất
1 cuộc cách mạng TS.

Tạo đk cho kinh tế TBCN pt mạnh.

Kết quả

Ý nghĩa:


Lược đồ
đấu tranh
thống nhất
nước Đức:

2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a
a.Tình hình nước Ý:
@Chính trị: chia thành 7 vương quốc theo chế độ quân chủ và phụ
thuộc đế quốc Aó,duy chỉ có vương quốc Peimote là độc lập và lỚn mạnh
hơn cả.
Lúc đó nước Piemote tạo đk cho KT TBCN pt.Cho nên giai cấp TS ở các
vương quốc ở Italia đều dựa vào Piemote để thoát khỏi sự thống trị của
Áo.
@Kinh tế: Dưới sự thống trị của Áo và các thế lực
PK trong nước,đa số các quốc gia ở trong tình trạng trì
trệ lạc hậu KT chậm pt.

Trong hoàn cảnh đó ,Ca-vua chủ trương dùng chiến tranh
để thống nhất Italia.

b)Diễn biến:

Tháng 4-1859,Ca-vua liên minh với Pháp để tiến hành chiến tranh với
Áo.

Lúc đó quần chúng nổi dậy khởi nghĩa chống bọn PK.

Liên quân Piemote và Pháp đc sự hỗ trợ của quân tình nguyện
Garibandi,đẩy quân Áo và tình trạng khó khăn.Tháng 3-1860 miền trung
Italia sáp nhập vào Piemote.

Tháng 10-1860, nam Italia sáp nhập vào Piemote.

1866,Italia giải phóng Venexia khỏi ách thống trị của Áo.

1870,Italia lấy đc Rô-ma từ tay Pháp,công cuộc
thống nhất Italia mới được hoàn thành.

2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a:

Ga-ri-ban-di

Vua của vương quốc
Piemote:
Em-ma-nu-en II

2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a:
c) Kết quả & Ý nghĩa:

Kết quả

Ý nghĩa:

Cuộc đấu tranh thống nhất Italia mangh tính chất 1 cuộc
cách mạng TS lật đổ ách thống trị của đế quốc Áo và các
thế lực PK bảo thủ.

Mở đường cho KT TBCN phát triển
ở Italia.

Italia được thống nhất hoàn toàn.

Một chế độ nhà nước mới được thành lập.


Lược đồ
thống nhất
nước I-ta-li-a:

Bản đồ nước Mĩ năm 1861

Generate time = 0.073770046234131 s. Memory usage = 1.93 MB