GIÁO ÁN 11: BÀI 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

Trng THPT Triu Phong
Tit 31 Ngy son . . . / . . . ./
Bài 15.
chính sách đối ngoại ( 1t )
I .Mc tiờu :
1 Kin thc :
Nhằm giúp HS nắm đợc:
- Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nớc ta.
- Phơng hớng, nguyên tắc cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của nớc ta hiện nay.
2. K nng : Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của NN.
3 . Thỏi : Tin tởng, ủng hộ chính sách đối ngoại của NN.
II . Phng phỏp : m thoi ; Phỏt vn ; Nờu vn
III . Chun b :
* GV :SGK GD CD lớp 11.Bài tập GD CD lớp 11.Những số liệu và thông tin có liên quan đến nội dung bài
* HS : SGK ; Ti liu khỏc
IV. Các bớc lên lớp.
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ : Vai trũ , phng hng v nhim v ca QP- AN
Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt
Hot ng 1 : Vai trũ v nhim v ca chớnh sỏch
i ngoi
- GV : Tổ chức cho HS thảo luận nhóm.
Giao câu hỏi cho mỗi nhóm, quy định thời gian
thảo luận.
Câu 1: Trong xu thế hiện nay, chính sách đối
ngoại có vai trò gì ?
Câu 2: Em hãy nêu nhiệm vụ của chính sách đối
ngoại.
Câu 3: Để giữ vững hoà bình, ổn định và hợp tác
phát triển, chúng ta phải làm gì?
- HS : Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày.
- GV : Nhận xét, kết luận.
- HS : Ghi bài vào vở.
Đánh giá kết quả của các nhóm.
- GV: Kết luận và chuyển ý:
1.Vai trò và nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
a. Vai trò của chính sách đối ngoại.
- Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuân lợi để đa n-
ớc ta hội nhập với thế giới.
- Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nớc,
nâng cao vị thế của nớc ta trên trờng quốc tế.
b. Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
- Giữ vững môi trờng hoà bình, tạo các điều kiên quốc tế
thuận lợi cho công cuộc đổi mới.
- Đẩy mạnh phát triển KT- XH.
- CNH- HĐH đất nớc.
- Xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân
dân thế giới vì hoà bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến
bộ XH.
Giỏo viờn : Trn Th Hng Lan
1
Trng THPT Triu Phong
Hot ng 2 : Nguyờn tc ca chớnh sỏch i
ngoi
- GV: Nêu vấn đề: Tổ chức cho HS trao đổi tìm
hiểu: Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.
- GV: Đặt câu hỏi:
Câu 1: Trong chính sách đối ngoại chúng ta phải
tuân theo nguyên tắc nào?
Câu 2: Vì sao phải thực hiện các nguyên tắc đó?
Câu 3: Độc lập tự chủ trong công tác đối ngoại
có ý nghĩa gì?
- HS: Trình bày ý kiến cá nhân.
- GV: Liệt kê ý kién HS trả lời lên bảng phụ.
- HS: Cả lớp trao đổi, thảo luận.
- GV: Nhận xét, kết luận.
- HS: Ghi bài.
Hot ng 3 : phng hng thc hin chớnh
sỏch i ngoi .
GV : Dựng h thng cõu hi phỏt vn
Câu 1: Theo em tại sao chúng ta phải chủ dộng
và tích cực hội nhập quốc tế?
Câu 2: Việc quan hệ với các Đảng có ý nghĩa nh
thế nào ?
Câu 3: Tại sao phải phát triển đối ngoại nhân
dân?
Câu 4: Hoạt động KT đối ngoại cụ thể là gì?
- HS : Trình bày ý kiến cá nhân.
Cả lớp cùng trao đổi.
- GV : Bổ sung ý kiến còn thiếu của HS.
- GV : Chốt kiến thức.
- HS : Ghi bài vào vở.
GV : Gi HS t liờn h bn thõn
c. Bài học thực tiễn.
- Quan điểm của Đảng ta VN sẵn sàng là bạn, là đối tác
tin cậy của các nớc trong cộng đồng quốc tế
- Phát triển công tác đối ngoại theo phơng châm : Chủ
động, linh hoạt và hiệu quả
- Kiên quyết làm thất bại âm mu can thiệp vào công việc
nội bộ, xâm phạm độc lập, an ninh và ổn định chính trị
của nớc ta.
2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ,
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
- Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi.
3. Phơng hớng cơ bản để thực hiện chính sách đối
ngoại.
- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
- Củng cố và tăng cờng quan hệ với các Đảng.
- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.
- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền
con ngời.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.
4. Trách nhiệm của công dân với chính sách đối
ngoại.
a. Đối với mọi công dân:
- Tin tởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại
của Đảng và Nhà nớc.
- Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của
nớc ta trên trờng quốc tế.
- Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham gia vào công việc
liên quan đến công tác đối ngoại.
- Thể hiện ý thức dân tộc và phát huy nét đẹp truyền
thống văn hoá, có thái độ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết,
lịch sự, tế nhị với ngời nớc ngoài.
b. Đối với học sinh.
4. Củng cố bài học.
- Củng cố kiến thức toàn bài.
- Làm bài tập tình huống (GV chuẩn bị ra sẵn ra giấy)
5. Dặn dò HS học bài và làm bài tập ở nhà.
Giỏo viờn : Trn Th Hng Lan
2

Generate time = 0.020416975021362 s. Memory usage = 1.93 MB