Nhà tài trợ cho cách mạng

NhiÖt liÖt chµo mõng
c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp 5A
Thứ tư ngày 30 tháng 01 năm 2008
Tập đọc
* Kiểm tra bài cũ:
* Kiểm tra bài cũ:
-
-
đ
đ
ọc đoạn 1 bài: TháI sư Trần Thủ
ọc đoạn 1 bài: TháI sư Trần Thủ
đ
đ
ộ.
ộ.


- Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ
- Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ
đ
đ
ộ đã
ộ đã
làm gi?
làm gi?
+ Trần Thủ ộ đồng ý, nhưng yêu cầu chặt một ngón
+ Trần Thủ ộ đồng ý, nhưng yêu cầu chặt một ngón
chân người đó để phân biệt với nh
chân người đó để phân biệt với nh


ng câu đương khác.
ng câu đương khác.


Thứ tư ngày 30 tháng 01 năm 2008
Tập đọc
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
ễng ỡnh Thin (1904 1972)
Thứ tư, ngày 30 tháng 01 năm 2008
Tập đọc
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng


Chi Nê; trợ giúp; yêu nước; quỹ ộc lập; Tuần lễ
Chi Nê; trợ giúp; yêu nước; quỹ ộc lập; Tuần lễ
Vàng;. .
Vàng;. .


Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp,
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp,
gia đ
gia đ


nh ông Thiện ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu II hàng tr
nh ông Thiện ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu II hàng tr


m
m
tấn thóc là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chi Nê màu
tấn thóc là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chi Nê màu
mỡ
mỡ
.
.


1. Luyện đọc:
1. Luyện đọc:
- T:
- Cõu:
2. Tìm hiểu bài:
2. Tìm hiểu bài:
- Nh
- Nh


ng đóng góp to lớn của ông Thiện qua các thời kỳ:
ng đóng góp to lớn của ông Thiện qua các thời kỳ:


+ Trước Cách mạng:
+ Trước Cách mạng:
>
>
N
N


m 1943, ông ủng hộ quỹ của ảng 3 vạn
m 1943, ông ủng hộ quỹ của ảng 3 vạn
đồng ông Dương.
đồng ông Dương.


Thứ tư, ngày 30 tháng 01 năm 2008
Tập đọc
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng


+ Khi Cách mạng thành công:
+ Khi Cách mạng thành công:
>
>
Cách mạng tháng 8 thành công, trong Tuần lễ
Cách mạng tháng 8 thành công, trong Tuần lễ
Vàng, ông ủng hộ Chính phủ 64 lạng vàng; góp vào Quỹ
Vàng, ông ủng hộ Chính phủ 64 lạng vàng; góp vào Quỹ
ộc lập 10 vạn đồng ông Dương.
ộc lập 10 vạn đồng ông Dương.


Generate time = 0.094074010848999 s. Memory usage = 1.93 MB