Bài giảng Toán lớp 4


M«n : To¸n líp 4
TiÕt 52: TÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp nh©n
Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thu Hµ

Thø ba ngµy 18 th¸ng 11n¨m2008
To¸n
KiÓm tra bµi cò


Thứ ba ngày 18 tháng 11năm2008
Toán
Tính chất kết hợp của phép nhân
a. Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức
1. Giới thiệu tính chất kết hợp của phép nhân
(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)
Ta có:
(2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 24
2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24
Vậy: (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)

b. So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c)
trong bảng sau:
a
3
5
4
b
4
2
6
c
5
3
2
(a x b) x c a x (b x c)
(3 x 4) x 5 = 60 3 x (4 x 5) = 60
(5 x 2) x 3 = 30 5 x (2 x 3) = 30
(4 x 6) x 2 = 48 4 x (6 x 2) = 48
Ta thấy giá trị của (a x b) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng
nhau, ta viết:
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân
số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.
(a x b) x c = a x (b x c)
Thứ ba ngày 18 tháng 11năm2008
Toán
Tính chất kết hợp của phép nhân

Generate time = 0.095677852630615 s. Memory usage = 1.93 MB