Tiết 2 - Bánh chưng, bánh giày
GV : NguyÔn ThÞ Thu Hµ

Kiểm tra bài cũ.
Câu 1: Kể lại truyền thuyết Con Rồng,
cháu Tiên?Và nêu ý nghóa của truyện?
Câu 2 : Em hiểu thế nào là chi tiết tưởng
tượng kì ảo ? Hãy nói rõ vai trò của các
chi tiết này trong truyện?

( TRUYEÀN THUYEÁT )

I – Đọc , hiểu văn bản.
1 - Đọc, tìm hiểu từ khó.
2 - Bố cục
+ o¹n 1 : Tõ ®Çu …. chøng gi¸m.Đ
+ o¹n 2 : TiÕp … hĐ ình trßn.
+ o¹n 3 : Cßn l¹i.Đ

II – Ph©n tÝch v¨n b¶n.
1 - Vua Hùng chọn người nối ngôi.
-
Vua đã già yếu, đất nước thái bình, Vua
có hai mươi người con.
-
Người nối ngôi phải nối được chí Vua,
không nhất thiết phải là con trưởng.
- Vua ra mét c©u ®è ®Ỉc biệt: ai d©ng lƠ vËt làm võa ý
Vua thì sÏ ®­ỵc nèi ng«i
Vua Hùng là người biết lo cho dân,
cho nước. Cách chọn người nối ngôi
rất anh minh, sáng suốt, tiến bộ.


II Phân tích văn bản.
2 Cuộc ua tài dõng l vt.
Caõu hoỷi:
Caực Lang thi
taứi nhử theỏ
naứo ?


Generate time = 0.073527097702026 s. Memory usage = 1.93 MB