chuẩn kiến thức kỹ năng môn tiếng việt

HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN
DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN
DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN
THỨC, KĨ NĂNG
THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT
MÔN TIẾNG VIỆT


Trong
Trong


văn
văn


bản
bản


Chương
Chương


trình
trình


Giáo
Giáo


dục
dục


phổ
phổ


thông
thông
-
-
cấp
cấp


Tiểu
Tiểu


học
học
(
(
16
16
),
),


môn
môn


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt


được
được


xác
xác


định
định
:
:
Mục
Mục


tiêu
tiêu
,
,
Nội
Nội


dung
dung


(
(
Kế
Kế


hoạch
hoạch


dạy
dạy


học
học
,
,
Nội
Nội


dung
dung


dạy
dạy


học
học


từng
từng


lớp
lớp
)
)
Chuẩn
Chuẩn


kiến
kiến


thức
thức
,
,
năng
năng
.
.


Chuẩn
Chuẩn


kiến
kiến


thức
thức
,
,
năng
năng
(
(
gọi
gọi


tắt
tắt


Chuẩn
Chuẩn
)
)
trong
trong


văn
văn


bản
bản


Chương
Chương


trình
trình


nói
nói


trên
trên


được
được


cụ
cụ


thể
thể


hoá
hoá


các
các


chủ
chủ


đề
đề


của
của


môn
môn


học
học


theo
theo


từng
từng


lớp
lớp
, ở
, ở
các
các


lĩnh
lĩnh


vực
vực


học
học


tập
tập


cho
cho


từng
từng


lớp
lớp


cho
cho


cả
cả


cấp
cấp


học
học
.
.
Chuẩn
Chuẩn


môn
môn


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt


sở
sở


để
để


biên
biên


soạn
soạn


sách
sách


giáo
giáo


khoa
khoa
,
,
quản
quản


đánh
đánh


giá
giá


kết
kết


quả
quả


dạy
dạy


học
học


môn
môn


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt


nhằm
nhằm


bảo
bảo


đảm
đảm


tính
tính


thống
thống


nhất
nhất
,
,
tính
tính


khả
khả


thi
thi


của
của


Chương
Chương


trình
trình


môn
môn


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt


cấp
cấp


Tiểu
Tiểu


học
học
.
.


căn
căn


cứ
cứ


Chương
Chương


trình
trình


Giáo
Giáo


dục
dục


phổ
phổ


thông
thông


cấp
cấp


Tiểu
Tiểu


học
học
,
,
từ
từ


năm
năm


học
học
2002
2002


2003
2003
đến
đến


năm
năm


học
học
2006
2006
2007,
2007,
SGK
SGK


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt


từ
từ


lớp
lớp
1
1
đến
đến


lớp
lớp
5
5
lần
lần


lượt
lượt


được
được


Bộ
Bộ


trưởng
trưởng


ban
ban


hành
hành


để
để


sử
sử


dụng
dụng


làm
làm


tài
tài


liệu
liệu


dạy
dạy


học
học


chính
chính


thức
thức


trong
trong


các
các


trường
trường


tiểu
tiểu


học
học


toàn
toàn


quốc
quốc
.
.
Sau
Sau


nhiều
nhiều


năm
năm


chỉ
chỉ


đạo
đạo


dạy
dạy


học
học


theo
theo


SGK
SGK


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt
,
,
nhận
nhận


định
định


chung
chung


của
của


các
các


Sở
Sở


GD
GD
&
&
éT
éT


cả
cả


nước
nước


đều
đều


cho
cho


rằng
rằng
:
:
bộ
bộ


SGK
SGK


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt


cấp
cấp


tiểu
tiểu


học
học


với
với


nhiều
nhiều


ưu
ưu


điểm
điểm


nổi
nổi


bật
bật


về
về


nội
nội


dung
dung
-
-
phương
phương


pháp
pháp


đã
đã


góp
góp


phần
phần


ổn
ổn


định
định


từng
từng


bước
bước


nâng
nâng


cao
cao


chất
chất


lượng
lượng


dạy
dạy


học
học


môn
môn


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt


tiểu
tiểu


học
học
.
.


Tuy
Tuy


nhiên
nhiên
,
,
do
do


nhiều
nhiều


nguyên
nguyên


nhân
nhân


khác
khác


nhau
nhau
(
(
điều
điều


kiện
kiện


dạy
dạy


học
học
,
,
đặc
đặc


điểm
điểm


HS
HS


vùng
vùng


miền
miền
,
,
trình
trình


độ
độ


GV
GV
,...),
,...),
việc
việc


giảng
giảng


dạy
dạy


quản
quản


dạy
dạy


học
học


theo
theo


Chuẩn
Chuẩn


còn
còn


gặp
gặp


những
những


khó
khó


khăn
khăn


nhất
nhất


định
định
.
.
Để
Để


tạo
tạo


điều
điều


kiện
kiện


thuận
thuận


lợi
lợi


cho
cho


GV
GV


cán
cán


bộ
bộ


quản
quản
,
,
Bộ
Bộ


Giáo
Giáo


dục
dục
Đ
Đ
ào
ào


tạo
tạo


đã
đã


ban
ban


hành
hành


tài
tài


liệu
liệu


Hướng
Hướng


dẫn
dẫn


thực
thực


hiện
hiện


Chuẩn
Chuẩn


kiến
kiến


thức
thức
,
,
năng
năng


các
các


môn
môn


học
học


dành
dành


cho
cho


từng
từng


lớp
lớp


tiểu
tiểu


học
học
.
.


Tài liệu
Tài liệu
Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến
Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến
thức, kĩ năng môn Tiếng Việt
thức, kĩ năng môn Tiếng Việt
được soạn theo
được soạn theo
văn bản
văn bản
Chương trình GDPT - cấp Tiểu học
Chương trình GDPT - cấp Tiểu học
;
;
theo SGK
theo SGK
Tiếng Việt (1, 2, 3, 4, 5)
Tiếng Việt (1, 2, 3, 4, 5)
đang được
đang được
sử dụng trong các trường tiểu học.
sử dụng trong các trường tiểu học.
Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng
Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng
môn Tiếng Việt
môn Tiếng Việt
ở từng lớp được trình bày chi
ở từng lớp được trình bày chi
tiết theo bảng
tiết theo bảng
Hướng dẫn cụ thể
Hướng dẫn cụ thể
, gồm 4 cột :
, gồm 4 cột :
Tuần – Bài – Yêu cầu cần đạt – Ghi chú
Tuần – Bài – Yêu cầu cần đạt – Ghi chú
.
.
Nội dung
Nội dung
Yêu cầu cần đạt
Yêu cầu cần đạt
về kiến thức, kĩ năng
về kiến thức, kĩ năng


đối
đối
với từng bài học (tiết dạy) được hiểu là Chuẩn (cơ
với từng bài học (tiết dạy) được hiểu là Chuẩn (cơ
bản, tối thiểu) đòi hỏi toàn bộ HS phải đạt được.
bản, tối thiểu) đòi hỏi toàn bộ HS phải đạt được.
Nội dung
Nội dung
Ghi chú
Ghi chú
ở một số bài thường giải thích
ở một số bài thường giải thích
rõ thêm về yêu cầu cần đạt ở mức cao hơn đối với
rõ thêm về yêu cầu cần đạt ở mức cao hơn đối với
HS
HS
khá, giỏi.
khá, giỏi.
Riêng với HS
Riêng với HS
yếu
yếu
, GV cần có biện pháp dạy học
, GV cần có biện pháp dạy học
thích hợp nhằm tạo điều kiện cho đối tượng này
thích hợp nhằm tạo điều kiện cho đối tượng này
từng bước đạt Chuẩn quy định.
từng bước đạt Chuẩn quy định.


Để
Để


tiện
tiện


theo
theo


dõi
dõi


sử
sử


dụng
dụng
,
,
bảng
bảng


Hướng
Hướng


dẫn
dẫn


cụ
cụ


thể
thể
(
(
mục
mục


B
B
)
)
trình
trình


bày
bày


nội
nội


dung
dung


đầy
đầy


đủ
đủ


Tuần
Tuần
1
1
,
,
không
không


nhắc
nhắc


lại
lại


các
các


yêu
yêu


cầu
cầu


giống
giống


nhau
nhau


một
một


số
số


loại
loại


bài
bài


học
học


các
các


tuần
tuần


sau
sau
.
.


VD
VD
(
(
TV
TV


lớp
lớp
2)
2)
:
:
đọc
đọc


ràng
ràng
,
,
rành
rành


mạch
mạch
,...
,...
(
(
Tập
Tập


đọc
đọc
)
)


;
;
không
không


mắc
mắc


quá
quá
5
5
lỗi
lỗi


trong
trong


bài
bài


(
(
Chính
Chính


tả
tả
),
),
viết
viết


ch
ch
ràng
ràng
,
,
liền
liền


mạch
mạch


tương
tương


đối
đối


đều
đều


nét
nét
(
(
Tập
Tập


viết
viết
)
)
.
.


Riêng
Riêng


về
về


tốc
tốc


độ
độ


đọc
đọc


(
(
đọc
đọc


thông
thông
),
),
tốc
tốc


độ
độ


viết
viết


(
(
viết
viết


chính
chính


tả
tả
),
),
căn
căn


cứ
cứ


các
các


văn
văn


bản
bản


hướng
hướng


dẫn
dẫn


chuyên
chuyên


môn
môn


của
của


Bộ
Bộ


GDĐT
GDĐT
.
.


Tài
Tài


liệu
liệu


Chuẩn
Chuẩn


môn
môn


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt


từng
từng


lớp
lớp


đều
đều


bảng
bảng


chia
chia


mức
mức


độ
độ


cần
cần


đạt
đạt


theo
theo


từng
từng


giai
giai


đoạn
đoạn
(
(
gắn
gắn


với
với
4
4
lần
lần


kiểm
kiểm


tra
tra


định
định


ki
ki


môn
môn


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt
)
)
để
để


GV
GV


xác
xác


định
định


các
các


mốc
mốc


cần
cần


đạt
đạt
.
.
Tuỳ
Tuỳ


điều
điều


kiện
kiện


dạy
dạy


học
học


cụ
cụ


thể
thể
,
,
trong
trong


từng
từng


giai
giai


đoạn
đoạn
,
,
HS
HS


thể
thể


đạt
đạt


tốc
tốc


độ
độ


quy
quy


định
định


ghi
ghi


trong
trong


bảng
bảng


nh
nh


ng
ng


thời
thời


điểm
điểm


khác
khác


nhau
nhau
.
.
Để
Để


tạo
tạo


điều
điều


kiện
kiện


cho
cho


GV
GV


vận
vận


dụng
dụng


linh
linh


hoạt
hoạt
,
,
nội
nội


dung
dung


hướng
hướng


dẫn
dẫn


không
không


xác
xác


định
định


tốc
tốc


độ
độ


cần
cần


đạt
đạt


sau
sau


từng
từng


bài
bài


học
học


chỉ
chỉ


ghi
ghi


tuần
tuần


ôn
ôn


tập
tập


sau
sau


mỗi
mỗi


giai
giai


đoạn
đoạn


nhằm
nhằm


phục
phục


vụ
vụ


cho
cho


việc
việc


kiểm
kiểm


tra
tra
,
,
đánh
đánh


giá
giá


định
định


ki
ki


trong
trong


năm
năm


học
học


theo
theo


hướng
hướng


dẫn
dẫn


riêng
riêng


của
của


Bộ
Bộ


Giáo
Giáo


dục
dục


Đào
Đào


tạo
tạo
.
.


Để
Để


nâng
nâng


cao
cao


chất
chất


lượng
lượng


môn
môn


học
học
,
,
GV
GV


sử
sử


dụng
dụng


tài
tài


liệu
liệu


Hướng
Hướng


dẫn
dẫn


thực
thực


hiện
hiện


Chuẩn
Chuẩn


kiến
kiến


thức
thức
,
,
năng
năng


môn
môn


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt


trong
trong


các
các


hoạt
hoạt


động
động


liên
liên


quan
quan


đến
đến


quá
quá


trình
trình


dạy
dạy


học
học


như
như


sau
sau
:
:


1.
1.
Soạn
Soạn


giáo
giáo


án
án


lên
lên


lớp
lớp


Căn
Căn


cứ
cứ


Yêu
Yêu


cầu
cầu


cần
cần


đạt
đạt


về
về


kiến
kiến


thức
thức
,
,
năng
năng


xác
xác


định
định


cho
cho


từng
từng


bài
bài


dạy
dạy
(
(
tiết
tiết


học
học
)
)
theo
theo


SGK
SGK


Tiếng
Tiếng


Việt
Việt
,
,
GV
GV


soạn
soạn


giáo
giáo


án
án


một
một


cách
cách


ngắn
ngắn


gọn
gọn


thể
thể


hiện
hiện


các
các


phần
phần


bản
bản
:
:


-
-
Phần
Phần
1
1
:
:
Nêu
Nêu


mục
mục


đích
đích
,
,
yêu
yêu


cầu
cầu


của
của


bài
bài


học
học
(
(
gắn
gắn


với
với


yêu
yêu


cầu
cầu


cần
cần


đạt
đạt


đã
đã


ghi
ghi


trong
trong


tài
tài


liệu
liệu
).
).
Chú
Chú


ý
ý
:
:
cần
cần


đọc
đọc


hướng
hướng


dẫn
dẫn


tuần
tuần
1
1


để
để


ghi
ghi


đầy
đầy


đủ
đủ


yêu
yêu


cầu
cầu


cần
cần


đạt
đạt


các
các


tuần
tuần


sau
sau
,
,
đối
đối


với
với


các
các


tiết
tiết


dạy
dạy


của
của


một
một


số
số


loại
loại


bài
bài


học
học


yêu
yêu


cầu
cầu


giống
giống


nhau
nhau
.
.

Generate time = 0.072407007217407 s. Memory usage = 1.95 MB