ho hap te bao


NỘI DUNG BÀI
I-KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO
II-CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA HÔ HẤP TẾ BÀO

I-KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO
Thế nào là hô
hấp tế bào ?
* Khái niệm : Hô hấp tế bào là quá trình
chuyển đổi năng lượng từ chất hữu cơ thành
năng lượng ATP trong tế bào .
-Nguyên liệu của
quá trình hô hấp
tế bào là gì ?
Nguyên liệu là các hợp chất
hữu cơ : cácbôhiđrat
lipit, prôtêin…..
-Phương trình phản
ứng tổng quát của hô
hấp tế bào?
* PTTQ : C6H12O6 +6O2  6CO2
. +6H2O + NL (ATP
+Nhiệt).
Bản chất của hô
hấp tế bào là gì ?
Bản chất :
- Là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử
-
Phân tử glucôzơ được phân giải dần dần
Và năng lượng giải phóng không ồ ạt.
-
Tốc độ phản ứng hô hấp tuỳ thuộc vào nhu
cầu năng lượng của tế bào

Quá trình hô hấp tế bào tương tự như quá trình đốt cháy
một thanh củi vì chúng đều cần (1)…….. và thải ra (2) …… …
(3)……….đồng thời giải phóng (4)………….. ……. , nhưng khi đốt
cháy thanh củi chỉ xảy ra (5) ……………………………………………… ……..
và giải phóng năng lượng ở dạng (6) …………………., quá trình
hô hấp tế bào là (7)………………………………………………… …………………… và
giải phóng năng lượng là (8)………….+ (9)………………….
* Ghép các từ hoặc cụm từ
vào đoạn văn cho phù hợp
một chuỗi phản ứng ôxi hoá khử
một phản ứng ôxi hoá khử, O2 ,CO2
H2O ,năng lượng ,nhiệt năng, ATP,
1
O2
2
CO2
3 4 5
6
7 8
9
H2O
năng lượng
một phản ứng ôxi hoá khử
nhiệt năng
một chuỗi phản ứng ôxi hoá khử
ATP
nhiệt năng

Sử dụng phiếu học tập
Đặc điểm phân
biệt
Đường phân Chu trình
Crếp
Chuỗi truyền
electron hô
hấp
1.Vò trí xảy ra
2. Nguyên liệu
3. Sản phẩm
4. Năng lượng
giải phóng
II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA HÔ HẤP TẾ BÀO
Tế bào chất
Chất nền
ti thể
Màng trong
ti thể
Glucôzơ Axêtyl -CoA
NADH,FADH2,O2
2ATP,2NADH,
2 Axit piruvic
CO2,NADH,
FADH2,ATP
H2O ,ATP
2 ATP
2ATP 34ATP
@
@ @
@ @ @
@ @ @
@ @ @

Generate time = 0.16375303268433 s. Memory usage = 1.93 MB