Tiết 62: Các tác dụng của ánh sáng

Biên soạn: Nguyễn Văn Yên 1
TiÕt 62- bµi 56 :
C¸c t¸c dông cña ¸nh s¸ng
45 15
30
60
5
10
20
25
40
35
50
55

25
30
35
40
46
39
32
25
0
C
0
C
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1 : Chọn câu đúng
A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có mầu đỏ.
B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng.
C. Mái tóc đen để chỗ nào cũng là mái tóc đen.
D. Chiếc bút mầu xanh để trong phòng tối cũng thấy mầu xanh.
Chọn (kích để chọn)
Những ánh sáng trắng là ánh sáng nhìn thấy đư
ợc. Tuy nhiên khoa học đã phát hiện ra nhiều loại
ánh sáng mà mắt người không nhìn thấy được. Tất
cả các ánh sáng nhìn thấy được cũng như không
nhìn thấy được đều ít nhiều có tác dụng mà ta nói
đến dưới đây.
Đó là:
Tiết 62- bài 56 :
Các tác dụng
của ánh sáng
I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng
Tiết 62 Các tác dụng của ánh sáng

C1 Hãy nêu một số
trường hợp chứng tỏ
AS chiếu vào các vật
sẽ làm nóng các vật
đó lên.
C2 Hãy kể một số
công việc trong đó
người ta sử dụng tác
dụng nhiệt của AS
để phục vụ đời sống
hoặc sản xuất.
1. Tác dụng nhiệt của
AS là gì?
TLC2 Phơi khô các vật ngoài nắng , làm muối.
TLC1: Phơi các vật ngoài nắng thì các vật đó
nóng lên ; khi chạy điện ở bệnh viện, ta chiếu
AS vào cơ thể, chỗ bị chiếu sẽ nóng lên...
Phơi khô
Làm muối
I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng
Tiết 62 Các tác dụng của ánh sáng

1. Tác dụng nhiệt
của AS là gì?
ánh sáng chiếu vào
các vật sẽ làm chúng
nóng lên. Khi đó
nămg lượng ánh sáng
đã biến thành nhiệt
năng. Đó là tác dụng
nhiệt của ánh sáng.
Nóng quá cố vươn vào chỗ mát
Hải cẩu sưởi nắng mùa đông
Một số hình ảnh về
tác dụng nhiệt của
ánh sáng
Làm muối sạch ở Đức Phổ -QN
rùa phơi nắng
Tiết 62 Các tác dụng của ánh sáng

1. Tác dụng nhiệt của AS là gì?
2. Nghiên cứu tác dụng nhiệt của AS trên vật mầu trắng và vật mầu đen
45 15
30
60
5
10
20
25
40
35
50
55

25
30
35
40
46
39
32
25
0
C
0
C
I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng
Bảng 1
a. Thí nghiệm
N độ đo
0
C
LTN
Lúc đầu Sau 1 phút Sau 2 phút Sau 3 phút
Với mặt trắng 25
30 35 40
Với mặt đen 25 32 39 46

Generate time = 0.061518907546997 s. Memory usage = 1.93 MB