su 7: Quang Trung Xây dung dat nuocKIỂM TRA BÀI CŨ
Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn
quét sạch 29vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân
Kỉ Dậu(1789) diễn ra theo thứ tự như thế nào?
?
A. Đống Đa - Ngọc Hồi – Hà Hồi
B. Hà Hồi - Ngọc Hồi - Đống Đa
C. Đống Đa - Ngọc Hồi – Hà Hồi
D. Ngọc Hồi – Hà Hồi - Đống Đa
Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn là gì?
?
A. Lật đổ chính quyền phong kiến Trịnh – Lê
B. Xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng
thống nhất quốc gia
C. Đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh, bảo vệ nền
độc lập và lãnh thổ tổ quốc
D. Tất cả các ý nghĩa trên đúng.


Bài 26 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
I. PHỤC HỒI KINH TẾ, XÂY DỰNG VĂN HOÁ DÂN TỘC
Vì sao sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, lật đổ
chínhqyền phong kiến, Quang Trung lại chăm
lo xây dựng kinh tế, văn hoá?
?


- Đất nước trải qua chiến tranh, loạn lạc, công
nông nghiệp bị đình trệ.
- Do vậy cần xây dựng kinh tế, văn hoá để nhân
dân ấm no, đất nước giàu mạnh .
1. Kinh tế:
1. Kinh tế:
Vì sao Quang Trung lại chú ý đến phát triển
nông nghiệp?
?
Vì nông nghiệp là bộ phận kinh tế chủ yếu và quan
trọng nhất của nền kinh tế nước ta lúc đó.
Bài 26 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
I. PHỤC HỒI KINH TẾ, XÂY DỰNG VĂN HOÁ DÂN TỘC
Để phát triển nông nghiệp, Quang Trung đã có
những biện pháp gì? Đạt kết quả ra sao?
?
1. Kinh tế:
1. Kinh tế:
* Nông nghiệp:
- Ban hành chiếu khuyến nông.
- Bãi bỏ hoặc giảm tô thuế trong nông nghiệp.
Em có nhận xét gì về chính sách phát triển nông
nghiệp của Quang trung?
?
Chăm lo đến quyền lợi của người nông dân:
- Gải quyết ruộng đất.
- Khắc phục nạn lưu vong, phiêu tán.


Vua Quang trung đã làm gì để phát triển công
thương nghiệp?
?
* Công thương nghiệp:
- Mở cửa ải, thông chợ búa trong nước.
- Giảm thuế buôn bán.
- Tác dụng:
+ Hàng hoá được lưu thông, đáp ứng nhu cầu của dân.
+ Công thương nghiệp được phục hồi.
“ …Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha phương, trốn
tránh lao dịch, hoặc vì có thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc vì đi buôn
bán làm ăn mà ngụ cư được 3 đời trở lên mới cho ở, còn ngoài ra, bắt
về bản quán hết thảy…Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang,
nay đều cho về nhận lấy cày cấy…” (Trích chiếu khuyến nông)


Bài 26 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
I. PHỤC HỒI KINH TẾ, XÂY DỰNG VĂN HOÁ DÂN TỘC
1. Kinh tế:
1. Kinh tế:
2. Văn hoá, giáo dục:
2. Văn hoá, giáo dục:
Quang trung đã thi hành những chính sách gì để
phát triển văn hoá giáo dục?
?
- Ban chiếu lập học.
- Lấy chữ nôm làm chữ viết chính của nhà nước.
- Lập viện sùng chính để dịch sách..
Chiếu lập học thể hiện lòng mong muốn gì của
Quang Trung?
?
Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.


Việc sử dụng chữ Nôm của Quang
Trung đã nóilên điều gì?
?


Quang Trung nói “ Xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu,
tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển chọn nhân tài làm gốc”
(Trích chiếu lập học)
Ch
Ch
ữ Nôm
ữ Nôm
Chứng tỏ Quang Trung là người có
ý thức và tinh thần dân tộc sâu sắc.

Generate time = 0.06046986579895 s. Memory usage = 1.93 MB