BAI TAP BAT PHUONG TRINH BAC NHAT MOT AN


KiÓm tra bµi cò
Chọn đáp án đúng:
Tập nghiệm của bất phương trình
01120 >+− x
A:
20
11
=x


+∞;
20
11


∞−
11
20
;


∞−
20
11
;
B:
C: D:
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Tập nghiệm của bất phương trình
01≤+mx
A: B: C: D: E:
A: B: C:
D:


+∞− ;
1
m
m
x
1
−=


−∞−
m
1
;
φ
Một đáp
án khác
Bất phương trình vô nghiệm khi:
mxm +≥− 1)1(
2
1±=m 0=m 1=m
1−=m
Bất phương trình nghiệm đúng với mọi khi:
Rx∈
A: B: C:
D:
1=m−=
=
2
1
m
m
2−=m−=
=
2
1
m
m
mxmm +<−+ 2)2(
2
A: C:
B:
D: B và C
thuộc tập nghiệm của bất phương trình:
5−=x
0)1)(5( >−+ xx
0)1()5(
2
≥−+ xx
0)5(9 ≤−− xx
Bài
Bài
I
I
là:
D:
D E C A C
Sai
Sai
Sai
E:
Sa
i
Sa
i
Sa
i
Sa
i
C:
Sa
i
Sa
i
Sa
i
A:
Sa
i
Sa
i
Sa
i
C:
Sa
i
Sa
i
Sa
i
là:
Tiết 40: BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
KiÓm tra bµi cò
Chọn đáp án đúng:
Bài II:
Bất phương trình tương đương với bất phương trình :
Câu 1:
1
12
172
−>


x
x
A:
B:
D:
C:
1172 −>−x
12172 −>− xx
0)12()172( >−+− xx
0
12
12172
>

−+−
x
xx
C:
Đún
g
Sa
i
Sa
i
Sa
i
Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A:
D:
C:


+∞;
19
5
}2{;
19
5
−∪


+∞
0)519()2(
2
≥−+ xx


+∞;
5
19
[
)
}2{;26,0 −∪+∞
Đún
g
Sa
i
Sa
i
Sa
i
B:B:
Tập nghiệm của bất phương trình là:
Câu 3:
1
12
172
−≥


x
x
A:
B:
D:
C:


12;
2
17
( )
12;5
(
]
( )
+∞∪∞− 12;5;
[
)
12;5
C:
Đúng
Sa
i
Sa
i
Sa
i
Tiết 40: BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
Chúc mừng
em!
Em rất giỏi!
Very Good!
Bài
Bài
1
1
Giải bất phương trình
Bài 2
Bài 2
Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi
[ ]
2;1−∈x
1
2
5
>
+−
+
mx
m
Bài 3
Bài 3
Cho bất phương trình
1
1
11
−>
−+
+−−
mx
mx
53212 +<−++ xxx
Tiết40: BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
b) Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi.
a) Tìm tập nghiệm của bất phương trình theo m.
[ ]
10;1−∈x
bµI TËP VÒ NHµ
Bài 1
Giải bất phương trình
5325312 −<−+− xxx
32312 ≤+++− xxx
a)
b)
Bài 2
Giải biện luận bất phương trình
a) b)
0
1
12
>
+
−+
x
mx
m
x
−<
+1
1
Bài
Bài
3
3
Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi
[
)
3;1−∈x
03)12( <−++ xmx
Bài
Bài
4
4
Cho hai bất phương trình
02)1( ≥+− mx

)1()2)(1( +≥−− xmxm
Tìm m để mọi là nghiệm của ít nhất một trong hai bất phương trình trên
Rx∈

Generate time = 0.098034858703613 s. Memory usage = 1.93 MB