giáo án thể dục lớp 1 kỳ 2

TUẦN 19: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
BÀI 19: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn trò chơi “nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự
chủ động.
- Làm quen với 2 động tác: vươn thở và tay của bài thể dục. Yêu cầu thực hiện được ở
mức cơ bản đúng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động : (4 phút)
- Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát.
- Trò chơi “diệt các con vật có hại”.
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài: Bài thể dục – trò chơi “nhảy ô tiếp sức”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy Hoạt động học
10 - 12 phút
2X8 nhịp
8 - 10 phút
* HĐ1: Học 2 động tác: vươn thở và tay.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải thích,
làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện. Lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS
ĐH:  
     
     
     
     
*Ôn 2 động tác đã học.
* HĐ2: Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”.
* Mục tiêu: Tham gia được vào trò chơi đã có sự chủ
động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc
lại cách chơi, luật chơi, làm mẫu. cho HS chơi thử,
rồi chơi chính thức.
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
CS.
- 2 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV,
CS.
ĐH:
4. Cũng cố: (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Tập động tác: vươn thở và tay.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: bài thể dục – trò chơi “nhảy ô tiếp sức”.
TUẦN 20: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
BÀI 20: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn trò chơi “nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự
chủ động.
- Làm quen với 2 động tác: vươn thở và tay của bài thể dục, học động tác chân. Yêu
cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động : (4 phút)
- Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát.
- Trò chơi “diệt các con vật có hại”.
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới :
a)Giới thiệu bài: Bài thể dục – trò chơi “nhảy ô tiếp sức”.
b)Các hoạt động:
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy Hoạt động học
5 - 7 phút
5 - 7 phút
* HĐ1: Ôn 2 động tác: vươn thở và tay.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải
thích, làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện.
Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều
khiển dưới sự giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa
sai cho HS
ĐH:  
     
     
     
     
* HĐ2: Học động tác: chân.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải
thích, làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện.
Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều
khiển dưới sự giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa
sai cho HS
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV, CS.
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV, CS.
2X8 nhịp
6 - 8 phút
ĐH:  
     
     
     
     
*Ôn 3 động tác đã học.
* HĐ3: Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”.
* Mục tiêu: Tham gia được vào trò chơi đã có sự
chủ động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi,
nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử,
rồi chơi chính thức.
ĐH:
- 2 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV, CS.
4. Cũng cố: (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: tập động tác: vươn thở, tay chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: bài thể dục – Đội hình đội ngũ.
TUẦN 21: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
BÀI 21: BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn 3 động tác thể dục đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác.
- Học động tác vặn mình. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ, Yêu cầu điểm số đúng rõ ràng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động : (4 phút)
- Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát.
- Trò chơi “làm heo hiệu lệnh”.
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới :
a)Giới thiệu bài: Bài thể dục – Đội hình đội ngũ.
b)Các hoạt động:
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy Hoạt động học
6 - 8 phút
3 - 4 phút
* HĐ1: Ôn 3 động tác thể dục đã học: vươn thở, tay,
chân.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải thích,
làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện. Lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS
ĐH:  
     
     
     
     
* HĐ2: Học động tác: vặn mình.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải thích,
làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện. Lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS

- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
CS.
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
CS.
2X8 nhịp
4 - 5 phút
4 - 6 phút
ĐH:  
     
     
     
     
*Ôn 4 động tác đã học.
* HĐ3: Điểm số hàng dọc theo tổ.
*Mục tiêu: Điểm số đúng, rõ ràng.
*Cách tiến hành: GV nêu cách thực hiện, hướng dẫn
chung cho cả lớp và cho các tổ tự thực hiện. CS điều
khiển dưới sự giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai.
ĐH:
* HĐ4: Trò chơi
“nhảy ô tiếp sức”.
* Mục tiêu:
Tham gia được
vào trò chơi đã
có sự chủ
động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc
lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi
chính thức.
ĐH:
- 1 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV,
CS.
- 2 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV,
CS.
4. Cũng cố: (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn
mình.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: bài thể dục – Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”.
TUẦN 22: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
BÀI 22: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn 4 động tác thể dục đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác.
- Học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
- Làm quen vơi trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động : (4 phút)
- Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát.
- Trò chơi “làm theo hiệu lệnh”.
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới :
a)Giới thiệu bài: Bài thể dục – Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”.
b)Các hoạt động:
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy Hoạt động học
6 - 8 phút
3 - 4 phút
* HĐ1: Ôn 4 động tác thể dục đã học: vươn thở, tay,
chân, vặn mình.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải thích,
làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện. Lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS
ĐH:  
     
     
     
     
* HĐ2: Học động tác: bụng.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải thích,
làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện. Lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
CS.
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
CS.
2X8 nhịp
4 - 5 phút
4 - 6 phút

ĐH:  
     
     
     
     
*Ôn 5 động tác đã học.
* HĐ3: Điểm số hàng dọc theo tổ.
*Mục tiêu: Điểm số đúng, rõ ràng.
*Cách tiến hành: GV nêu cách thực hiện, hướng dẫn
chung cho cả lớp và cho các tổ tự thực hiện. CS điều
khiển dưới sự giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai.
ĐH:
* HĐ4: Trò
chơi “nhảy
đúng nhảy
nhanh”.
* Mục tiêu:
Biết cách chơi
và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc
lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi
chính thức.
ĐH:

- 1 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV,
CS.
- 2 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV,
CS.
4. Cũng cố: (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: ôn 5 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn
mình, bụng.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: bài thể dục – Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”.
TUẦN 23: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
BÀI 23: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn 4 động tác thể dục đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác.
- Học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
- Làm quen vơi trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động : (4 phút)
- Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát.
- Trò chơi “làm theo hiệu lệnh”.
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới :
a)Giới thiệu bài: Bài thể dục – Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”.
b)Các hoạt động:
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy Hoạt động học
6 - 8 phút
3 - 4 phút
* HĐ1: Ôn 5 động tác thể dục đã học: vươn thở, tay,
chân, vặn mình, bụng.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải thích,
làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện. Lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS.
ĐH:  
     
     
     
     
* HĐ2: Học động tác: phối hợp.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
CS.
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
CS.
2X8 nhịp
4 - 5 phút
4 - 6 phút
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải thích,
làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện. Lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS.

ĐH:  
     
     
     
     
*Ôn 6 động tác đã học.
* HĐ3: Điểm số hàng dọc theo tổ.
*Mục tiêu: Điểm số đúng, rõ ràng.
*Cách tiến hành: GV nêu cách thực hiện, hướng dẫn
chung cho cả lớp và cho các tổ tự thực hiện. CS điều
khiển dưới sự giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai.
ĐH:
* HĐ4: Trò chơi
“nhảy đúng nhảy
nhanh”.
* Mục tiêu: Biết
cách chơi và tham
gia được vào trò
chơi tương đối chủ động.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc
lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi
chính thức.
ĐH:

- 1 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV,
CS.
- 2 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV,
CS.
4. Cũng cố: (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Ôn 5 động tác thể dục đã học: vươn thở,
tay, chân, vặn mình, bụng.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: bài thể dục – Đội hình đội ngũ.
TUẦN 24: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
BÀI 24: BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ MỤC TIÊU:
- Học động tác điều hòa. Yêu cầu thực hiện được ở mức độ cơ bản đúng.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ hoặc cả lớp. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động : (4 phút)
- Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát.
- Trò chơi “làm theo hiệu lệnh”.
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới :
a)Giới thiệu bài: Bài thể dục – Đội hình đội ngũ.
b)Các hoạt động:
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy Hoạt động học
3 - 4 phút
7 - 9 phút
* HĐ1: Học động tác: điều hòa.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải thích,
làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện. Lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS
ĐH:  
     
     
     
     
* HĐ2: Ôn toàn bài thể dục đã học.
*Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
CS.
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
3 - 4 phút
4 - 6 phút
đúng.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, giải thích,
làm mẫu và tiến hành cho HS tập luyện. Lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS
ĐH:  
     
     
     
     
* HĐ3: Điểm số hàng dọc theo tổ.
*Mục tiêu: Điểm số đúng, rõ ràng.
*Cách tiến hành: GV nêu cách thực hiện, hướng dẫn
chung cho cả lớp và cho các tổ tự thực hiện. CS điều
khiển dưới sự giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai.
ĐH:
*HĐ4: Trò chơi
“nhảy đúng nhảy
nhanh”.
* Mục tiêu: Biết
cách chơi và tham
gia được vào trò
chơi tương đối chủ động.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc
lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi
chính thức.
ĐH:

CS.
- 1 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV,
CS.
- 2 hàng dọc .
- Thực hiện theo GV,
CS.
4. Cũng cố: (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Ôn toàn bài thể dục.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: bài thể dục – trò chơi.
TUẦN 25: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
BÀI 25: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục. Yêu cầu thuộc thứ tự các động tác trong bài và thực hiện động tác
tương đối chính xác.
- Làm quen với trò chơi “tâng cầu”. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối
đúng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi, cầu.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động : Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát.(4 phút) .
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới :
a)Giới thiệu bài: Bài thể dục – trò chơi (1 phút) .
b)Các hoạt động:
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy Hoạt động học
4 - 5 phút * HĐ1: Ôn bài thể dục
*Mục tiêu: Thuộc thứ tự các động tác trong bài và
thực hiện động tác tương đối chính xác.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, lần 1-2 GV
điều khiển, những lần sau CS điều khiển dưới sự
giúp đỡ của GV. GV quan sát, sứa sai cho HS
ĐH:  
     
     
     
     
- 4 hàng ngang .
- Thực hiện theo GV,
CS.

Generate time = 0.1533830165863 s. Memory usage = 1.94 MB