đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh

®æi míi
®æi míi
kiÓm tra - ®¸nh gi¸
kiÓm tra - ®¸nh gi¸
H×nh d­íi ®©y m« t¶ vÊn ®Ò g×?
H×nh d­íi ®©y m« t¶ vÊn ®Ò g×?


3 chức năng của kiểm tra:
3 chức năng của kiểm tra:


Đánh giá kết quả học tập của HS:
Đánh giá kết quả học tập của HS:
là quá trình xác định trình
là quá trình xác định trình
độ đạt tới những chỉ tiêu của mục đích dạy học, xác định xem
độ đạt tới những chỉ tiêu của mục đích dạy học, xác định xem
khi kết thúc một giai đoạn (một bài, một chương, một học kỳ,
khi kết thúc một giai đoạn (một bài, một chương, một học kỳ,
một năm...) của quá trình dạy học đã hoàn thành đến một mức
một năm...) của quá trình dạy học đã hoàn thành đến một mức
độ về kiến thức, về kỹ năng...
độ về kiến thức, về kỹ năng...
Phát hiện lệch lạc:
Phát hiện lệch lạc:
phát hiện ra những mặt đã đạt được và chư
phát hiện ra những mặt đã đạt được và chư
a đạt được mà môn học đề ra đối với HS, qua đó tìm ra những
a đạt được mà môn học đề ra đối với HS, qua đó tìm ra những
khó khăn và trở ngại trong quá trình học tập của HS... Xác định
khó khăn và trở ngại trong quá trình học tập của HS... Xác định
được những nguyên nhân lệch lạc về phía người dạy cũng như
được những nguyên nhân lệch lạc về phía người dạy cũng như
người học để đề ra phương án giải quyết.
người học để đề ra phương án giải quyết.
Điều chỉnh qua kiểm tra:
Điều chỉnh qua kiểm tra:
GV điều chỉnh kế hoạch dạy học
GV điều chỉnh kế hoạch dạy học
(nội dung và phương pháp sao cho thích hợp để loại trừ
(nội dung và phương pháp sao cho thích hợp để loại trừ
những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn trở ngại, thúc đẩy quá
những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn trở ngại, thúc đẩy quá
trình học tập của HS).
trình học tập của HS).
Hãy phân tích hình dưới đây để nêu bật
Hãy phân tích hình dưới đây để nêu bật
vị trí của KTĐG trong quá trình dạy học
vị trí của KTĐG trong quá trình dạy học


Generate time = 0.3100950717926 s. Memory usage = 1.93 MB