Mĩ thuật Phục Hưng Ý

KiÕn thøc cò

Tiết 26 Bài 26: Thường thức mĩ thuật
vài nét về mĩ thuật ý (I- ta- li- a)
thời kì phục hưng
I. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật ý thời kì phục hưng
1. Vài nét khái quát về thời kì Phục hưng ý
- ý là cái nôi của nền văn hoá Phục hưng, là đỉnh cao sáng chói
của nghệ thuật Phục hưng
- Văn hoá Phục hưng là một phong trào đấu tranh chống lại chế
độ Phong kiến và giáo hội Thiên chúa trên mặt trận văn hoá- tư
tưởng
- Mục tiêu: đấu tranh cho sự giải phóng con người, chống lại sự
nghèo đói về vật chất và dốt nát về tinh thần
=> Xuất hiện nhiều thiên tài với những tác phẩm về kiến trúc,
điêu khắc, hội hoạ mang giá trị to lớn, là di sản văn hoá quý
báu của nhân loại

Generate time = 0.059634923934937 s. Memory usage = 1.93 MB