Kể chuyện "Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"


HỘI THI
KỂ CHUYỆN, TÌM HIỂU
“CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP, TƯ TƯỞNG VÀ
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

PHẦN THI
KỂ CHUYỆN
HỘI THI
KỂ CHUYỆN, TÌM HIỂU “CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP,
TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

PHN THI
K CHUYN
Th l
- Các Đội chọn 01 thí sinh tham gia kể một câu chuyện về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. ở nội dung này, thí sinh phải nêu bật
được nội dung, ý nghĩa về đề tài câu chuyện, bài học và phương hư
ớng tu dưỡng, rèn luyện của Đoàn viên thanh niên trong giai đoạn
hiện nay.
- Thời gian thể hiện phần thi này không quá 10 phút. Quá 01
phút đội bị trừ 0,5 điểm, quá 02 phút thí sinh bị trừ 1 điểm và bị
dừng phần thi. Điểm thi của đội trong phần thi này là điểm của nội
dung phần trình bày trong thời gian quy định trừ đi số điểm bị trừ do
vượt quá thời gian (nếu có). Thang điểm của phần thi này là 10
điểm, hệ số 3.

PHẦN THI
KỂ CHUYỆN
- Câu chuyện: “Đôi dép Bác Hồ”
- Đơn vị: Chi đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
tỉnh Quảng Trị
- Người trình bày: Phạm Thị Phương Nhi
“Đôi dép đơn sơ, đôi dép Bác Hồ
Bác đi từ ở chiến khu đi về
Phố phường, trận địa, nhà máy, đồng quê
Đều in dấu dép Bác về, Bác ơi
Dép này, Bác trải đường dài
Dép này, Bác mở tương lai nước nhà …”
“Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng người vươn tới mãi …”
10090807060504030201
BẮT ĐẦU

PHẦN THI
KỂ CHUYỆN
- Câu chuyện: “Chữ quan liêu”
- Đơn vị: Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị
- Người trình bày: Nguyễn Như Phan
10090807060504030201
BẮT ĐẦU

PHẦN THI
KỂ CHUYỆN
- Câu chuyện: “Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ
căn dặn thanh niên được ra đời như thế nào”
- Đơn vị: Chi đoàn Ngân hàng Phát triển
tỉnh Quảng Trị
- Người trình bày: Nguyễn Xuân Hoà
10090807060504030201
BẮT ĐẦU
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”

PHẦN THI
KỂ CHUYỆN
- Câu chuyện: “Bác muốn biết sự thật kia”
- Đơn vị: Chi đoàn Ngân hàng Công thương
tỉnh Quảng Trị
- Người trình bày: Nguyễn Trung Dũng
10090807060504030201
BẮT ĐẦU

PHẦN THI
KỂ CHUYỆN
- Câu chuyện: “Chữ quan liêu”
- Đơn vị: Chi đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội
tỉnh Quảng Trị
- Người trình bày: Lê Quang Thắng
10090807060504030201
BẮT ĐẦU

PHẦN THI
KHOẢNH KHẮC
LỊCH SỬ
HỘI THI
KỂ CHUYỆN, TÌM HIỂU “CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP,
TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

PHN THI
KHONH KHC LCH S
Th l
- Đây là phần thi với những hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp, tư
tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Phần thi có 05 câu hỏi dành cho
mỗi đội (gồm các lời căn dặn, lời phát biểu, mốc lịch sử quan
trọng hoặc là bức ảnh, video clip về cuộc đời hoạt động cách
mạng, tư tuởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh).
- Các đội chọn 03 thí sinh tham gia phần thi này. Thời gian hội
ý trước khi trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Thang điểm của phần thi
này là 10 điểm, hệ số 1,5. Câu hỏi không trả lời được thì không đư
ợc điểm (mỗi câu hỏi tương ứng với 2 điểm).

PHẦN THI
KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ
BỘ CÂU HỎI SỐ 1
BỘ CÂU HỎI SỐ 3
BỘ CÂU HỎI SỐ 4
BỘ CÂU HỎI SỐ 5
BỘ CÂU HỎI SỐ 6
BỘ CÂU HỎI SỐ 7
BỘ CÂU HỎI SỐ 2

BỘ CÂU HỎI SỐ 1
Câu 1:
§¹i héi Tua (Ph¸p) diÔn ra vµo n¨m nµo?
G¾n liÒn víi sù kiÖn g×?
111512100908070605040302011413
BẮT ĐẦU
HẾT GIỜ

B CU HI S 1
Cõu 2:
Bác luôn chú trọng đấu tranh bằng quân sự
và ..Người nói về mối quan hệ ấy bằng hình
ảnh: "Thực lực là cái chiêng, .là cái tiếng,
chiêng có to, tiếng mới to"
Hãy điền nội dung còn thiếu vào dấu ba
chấm?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

B CU HI S 1
Cõu 3:
Ngày 7 tháng 3 năm 1963 Quốc hội quyết
định tặng Bác Hồ Huân chương Sao vàng.
Bác không nhận, Bác muốn khi nào nhận và
ai trao?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

BỘ CÂU HỎI SỐ 1
Câu 4:
B¸c b¾t ®Çu viÕt Di chóc vµo ngµy th¸ng
n¨m nµo?
111512100908070605040302011413
BẮT ĐẦU
HẾT GIỜ

BỘ CÂU HỎI SỐ 1
Câu 5:
H·y nªu tªn nh÷ng phÈm chÊt cña con ng­êi
ViÖt Nam trong thêi ®¹i míi theo t­ t­ëng Hå
ChÝ Minh?
111512100908070605040302011413
BẮT ĐẦU
HẾT GIỜ

B CU HI S 2
Cõu 1:
Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều
hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến
thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng
cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng
chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên"
Đoạn văn trên Bác viết ở đâu?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

B CU HI S 2
Cõu 2:
Sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 1958, Bác Hồ
tới thăm công trường thanh niên học sinh đang đổ đất
mở rộng đường Cổ Ngư.
Bác đã đổi tên đường Cổ Ngư thành tên đường gì?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

B CU HI S 2
Cõu 3:
Bác Hồ từng có bài thơ nhân dịp về thăm lại cơ sở
cách mạng xưa
Hai mươi năm trước ở nơi này
Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây
Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay
Nơi này là ở đâu?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

B CU HI S 2
Cõu 4:
Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, sức ta
còn yếu, sức địch thì mạnh, nên có người cho rằng cuộc
kháng chiến của chúng ta là châu chấu đá voi. Nhìn vào
tương lai, tin chắc vào lực lượng của dân tộc, Bác Hồ đã
cả quyết trả lời những người lừng chừng và bi quan
bằng 2 câu thơ. Hãy đọc 2 câu thơ đó?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

B CU HI S 2
Cõu 5:
Theo đồng chí, nội dung đạo đức
cách mạng nào theo tư tưởng Hồ Chí
Minh là quan trọng nhất?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

B CU HI S 3
Cõu 1:
Vào trung tuần tháng 9 năm 1950, trên đường
ra mặt trận ở chiến dịch Biên giới, Bác ghé thăm
một lán trại của đơn vị thanh niên xung phong
đang làm đường phục vụ chiến dịch. Bác đã có
mấy lời khuyên bảo, khích lệ thanh niên bằng 4
câu thơ. Hãy đọc nội dung 4 câu thơ đó?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

B CU HI S 3
Cõu 2:
"Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh
niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh
niên thì hình như tôi đứt một khúc ruột "
Đoạn văn trên Bác viết cho ai? Trong hoàn cảnh
nào?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

B CU HI S 3
Cõu 3:
Báo Lơ Pa-ri-a do Bác làm chủ nhiệm
kiêm chủ bút và quản lý ra số đầu tiên
vào năm nào?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

B CU HI S 3
Cõu 4:
Trong thư gửi thiếu niên nhi đồng toàn quốc, Bác có 5 điều
dạy thiếu niên nhi đồng:
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh
Thật thà, dũng cảm
Bác nói vào thời gian nào?
111512100908070605040302011413
BT U
HT GI

Generate time = 0.11395692825317 s. Memory usage = 1.93 MB