DE KIEM TRA 45 PHUT (Lan 2) 10 CO BAN

TRƯỜNG THPT CẦU QUAN
TỔ HÓA - SINH
ĐỀ KIỂM TRA – Lần 2( Năm học: 2008 - 2009)
Môn: Hóa Học 10 – C¬ b¶n
Thời gian làm bài: 45 phút.
Họ & tên HS:
……………………………………………………
………………
Lớp 10 A
Điểm Nhận xét:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 đ ): Chọn đáp án đúng nhất theo yêu cầu mỗi câu:
C©u 1 :
Cho nguyªn tè cã Z = 17, nã cã ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi lµ :
A. 5 B. 7
C. 3 D. 4
C©u 2 :
D·y gåm c¸c nguyªn tè nµo sau ®©y ®ªu thc chu k× 3:
A. Na (Z=11), N (Z=7), P (Z=15) B. O (Z=8), Cl (Z=17), Si (Z=14)
C. O (Z=8), Cl (Z=17), F (Z=9) D. Na (Z=11), Cl (Z=17), Si (Z=14)
C©u 3 :
ChØ ra néi dung sai : TÝnh phi kim cđa nguyªn tè cµng m¹nh th×:
A. Kh¶ n¨ng thu electron cµng m¹nh. B. B¸n kÝnh nguyªn tư cµng lín.
C. §é ©m ®iƯn cµng lín. D. TÝnh kim lo¹i cµng u.
C©u 4 :
C¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm A, theo chiỊu t¨ng cđa ®iƯn tÝch h¹t
nh©n th× :
A. TÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi
kim gi¶m dÇn.
B. TÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh phi
kim t¨ng dÇn.
C. TÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi t¨ng
dÇn.
D. TÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi
gi¶m dÇn.
C©u 5 :
Nguyªn tè X cã Z = 15, hỵp chÊt cđa nã víi hi®ro cã c«ng thøc ho¸ häc
d¹ng :
A. HX B. H
2
X
C. H
3
X D. H
4
X
C©u 6 :
Nguyªn nh©n cđa sù biÕn ®ỉi tn hoµn tÝnh chÊt cđa c¸c nguyªn tè lµ sù
biÕn ®ỉi tn hoµn
A. CÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cđa
nguyªn tư.
B. Cđa ®iƯn tÝch h¹t nh©n.
C. Cđa sè hiƯu nguyªn tư. D. CÊu tróc líp vá electron cđa nguyªn tư.
II. TỰ LUẬN ( 7,0 đ )
Câu 1 (3 đ ). Nguyên tố Ca có Z=20. Hãy:
a. Viết cấu hình electron của Ca. Cho biết cấu tao nguyên tử của nguyên tố Ca
b. Xác đònh vò trí của Ca trong bảng tuần hoàn.
c. Cho biết các tính chất hóa học cơ bản của Ca.
Câu (2 đ ). Hợp chất khí với hiđrô của nguyên tố R là RH
2
. Oxit cao nhất của R chứa 60% oxi vè khối lượng.
Tìm nguyên tử khối và tên gọi của R.
Cho NTK của: C=12, N=14, S=32, Si=28, P=15, Cl=35,5
Bài toán (2 đ ): Cho 27,4 gam kim loại A thuộc nhóm IIA tác dụng với dung dòch HCl dư, sau phản ứng thu
được 0,56 lit khí hiđrô ( ở đktc ). Xác đònh nguyên tử khối và tên gọi của A.
Cho NTK của: Be=9, Mg=24, Ca=40, Sr=88
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm):
Câu 1 2 3 4 5 6
1
M· ®Ị thi: 107
ĐỀ:511
Đáp án
2
II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm
............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
3

Generate time = 0.093658924102783 s. Memory usage = 1.93 MB