phan phoi chuong trinh toan 6

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 6 Gv: Lê Nguyên Trúc Dung
Tuần Môn Tiết Tên Bài
01
Số
01 Tập hợp. Phần tử của tập hợp
02 Tập hợp các số tự nhiên
03 Ghi số tự nhiên
Hìn
h
01 Điểm. Đường thẳng
02
Số
04 Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
05 Luyện tập
06 Phép cộng và phép nhân.
Hìn
h
02 Ba điểm thẳng hàng
03
Số
07 Luyện tập về phép cộng
08 Luyện tập về phép nhân
09 Phép trừ và phép chia
Hìn
h
03 Đường thẳng đi qua hai điểm
04
Số
10 Luyện tập về phép trừ
11 Luyện tập về phép chia
12 Lthừa với số mũ tự nhiên.Nhân 2 LTCCS
Hìn
h
04 Thực hành trồng cây thẳng hàng
05
Số
13 Luyện tập
14 Chia hai lũy thừa cùng cơ số
15 Thứ tự thực hiện các phép tính
Hìn
h
05 Tia
06
Số 16 Luyện tập
17 Luyện tập
18 KIỂM TRA 45 PHÚT
Hìn
h
06 Luyện tập
Tuần Môn Tiết Tên Bài
07
Số
19 Tính chất chia hết của một tổng
20 Dấu hiệu chia hết cho 2 cho 5
21 Luyện tập
Hìn
h
07 Đoạn thẳng
08
Số
22 Dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9
23 Luyện tập
24
Ước và bội
Hìn
h
08 Độ dài đoạn thẳng
09
Số
25 Số ngun tố. Hợp số. Bảng số ngun tố
26 Luyện tập
27 Phân tích một số ra thừa số ngun tố
Hìn
h
09 Khi nào thì AM + MB = AB
10
Số
28 Luyện tập
29
Ước chung và bội chung
30 Luyện tập
Hìn
h
10 Luyện tập
Số 31 Ước chung lớn nhất
Trang1
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 6 Gv: Lê Nguyên Trúc Dung
11
32 Luyện tập
33 Luyện tập
Hìn
h
11 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
12
Số
34 Bội chung nhỏ nhất
35 Luyện tập
36 Luyện tập
Hìn
h
12 Trung điểm của đoạn thẳng
Tuần Tiết Tên Bài
13
Số
37 Ôn tập chương I
38 Ôn tập chương I
39 KIỂM TRA 45 PHÚT (CHƯƠNG I)
Hìn
h
13 n tập chương I
14
Số
40 Làm quen với số nguyên âm
41 Tập hợp các số nguyên
42 Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Hìn
h
14 KIỂM TRA 45 PHÚT (CHƯƠNG I)
15
Số
43 Luyện tập
44 Cộng hai số nguyên cùng dấu
45 Cộng hai số nguyên khác dấu
46 Luyện tập
Số 47 Tính chất của phép cộng các số nguyên
16
48 Luyện tập
49 Phép trừ hai số nguyên
50 Luyện tập
17
Số
51 Quy tắc dấu ngoặc
52 Luyện tập
53 n tập học kì I
54 n tập học kì I
18
Số
55
Kiểm tra học kì I
56
Kiểm tra học kì I
57 Trả bài kiểm tra học kì
58 Trả bài kiểm tra học kì
Tuần Tiết Tên Bài
19
Số
59 Qui tắc chuyển vế - Luyện tập
60 Nhân hai số nguyên khác dấu
61 Nhân hai số nguyên cùng dấu
Hìn
h
16 Nửa mặt phẳng
20
Số
62 Luyện tập
63 Tính chất của phép nhân
64 Luyện tập
Hìn 17 Góc
Trang2
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 6 Gv: Lê Nguyên Trúc Dung
h
21
Số
65 Bội và ước của một só nguyên
66 n tập chương II
67 n tập chương II
Hìn
h
18 Số đo góc
22
Số
68 KIỂM TRA 45 PHÚT (CHƯƠNG II)
69 Mở rộng khái niệm phân số
70 Phân số bằng nhau
Hìn
h
19 Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz
23
Số
71 Tính chất cơ bản của phân số
72 Rút gọn phân số
73 Luyện tập
Hìn
h
20 Vẽ góc cho biết số đo
Tuần Tiết Tên Bài
24
Số
74 Luyện tập
75 Quy đồng mẫu nhiều phân số
76 Luyện tập
Hìn
h
21 Tia phân giác của một góc
25
Số 77 So sánh phân số
78 Phép cộng phân số
79 Luyện tập
Hìn
h
22 Luyện tập
26
Số
80 Tính chất cơ bản của phép công phân số
81 Luyện tập
82 Phép trừ phân số
Hìn
h
23 Thực hành đo góc trên mặt đất
27
Số
83 Luyện tập
84 Phép nhân phân số
85 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Hìn
h
24 Thực hành đo góc trên mặt đất
28
Số
86 Luyện tập
87 Phép chia phân số
88 Luyện tập
Hìn
h
25 Đường tròn
29
Số
89 Hỗn số, số thập phân, phần trăm
90 Luyện tập
91 Ltập các phép tính về phân số bằng MT
Hìn
h
26 Tam giác
Tuần Tiết Tên Bài
30
Số 92 Ltập các phép tính về số tphân bằng MT
93 KIỂM TRA 45 PHÚT
Trang3
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 6 Gv: Lê Nguyên Trúc Dung
94 Tìm giá trò phân số của một số cho trước
Hìn
h
27 n tập chương II
31
Số
95 Luyện tập
96 Luyện tập
97 Tìm một số biết giá trò một ph số của nó
Hìn
h
28
KIỂM TRA 45 PHÚT
32
Số
98 Luyện tập
99 Luyện tập
100 Tìm tỉ số của hai số
101 Luyện tập
33
Số
102 Biểu đồ phần trăm
103 Luyện tập
104 n tập ch III vơi sự trợ giúp của CASIO
105 n tập ch III vơi sự trợ giúp của CASIO
34
Số
106 n tập cuối năm
107 n tập cuối năm
108 n tập cuối năm
109
Kiểm tra cuối năm
35
Số
110
Kiểm tra cuối năm
111 Trả bài kiểm tra cuối năm
Hìn
h
29 Trả bài kiểm tra cuối năm
Trang4

Generate time = 0.044510126113892 s. Memory usage = 1.93 MB