KẾ HOẠCH BAI DAY LỚP 2 TUẦN 18

Hoàng Cao Tâm Tờng Tiểu học Thiệu Hợp
Tuần 18
Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2009
tiếng việt
Ôn tập và kiểm tra học kì 1( tiết 1 )
I Mục tiêu : Giúp học sinh
- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng: Đọc trơn đợc các bài tập đọc đã học.
Tốc độ 45 chữ ? phút. Nghỉ hơi đúng sau dấu câu
- Luyện từ chỉ sự vật. Viết câu theo mẫu
II Các hoạt động dạy học
+ Hoạt động1: Ôn các bài tập đọc và học thuộc lòng ( 16 phút )
- Gọi Hs lên bảng đọc bài tập đọc đã học ( 7 , 8 em )
- Gv theo dõi, nhận xét:
+ Cách chấm : Đọc đúng từ, đúng tiếng: 7 điểm
+ Nghỉ hơi đúng, giọng phù hợp: 1,5 điểm
+ Đạt tốc độ 45 chữ / phút : 1,5 điểm
+ Hoạt động 2 : Luyện từ chỉ sự vật ( 10 phút )
- Hs đọc yêu cầu. Gv ghi bảng đầu bài
- Hs xác định các từ, cụm từ chỉ sự vật
- Từng Hs nêu . Gv dùng thớc gạch chân
+ Hoạt động 3 : Luyện vuết văn bản theo mẫu ( 7 phút )
- Cho Hs đọc yêu cầu. Tự làm vào vở
- Từng Hs đọc bản tự thuật của mình. Cả lớp cùng Gv nhận xét.
+ Hoạt động nối tiếp : Hoàn thiện bài học ( 2 phút )
- Nhận xét tiết học
-----------------------------------------------------
tiếng việt
Ôn tập ( tiết 2 )
I Mục tiêu : Giúp học sinh
- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Luyện về cách tự giới thiệu
- Ôn luyện về dấu câu
II Các hoạt động dạy học
+ Hoạt động1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng ( 15 phút )
- Yêu cầu Hs đọc đề bài
- Gv hớng dẫn: Cần nói rõ đủ tên và quan hệ của em với bạn em là gì
- Hs làm mẫu. Hs nhắc lại tình huống
- Cả lớp thực hiện thảo luận cặp đôi. Giới thiệu theo tình huống
+ Hoạt động 2 : Luyện dấu chấm câu ( 18 phút )
- Hs đọc yêu cầu. Đọc đoạn văn
Kế hoạch bài học Lớp 2B
1
Hoàng Cao Tâm Tờng Tiểu học Thiệu Hợp
- Gv chép đoạn văn, yêu cầu 1 Hs lên bảng điền
- Cả lớp cùng nhận xét kết quả đúng
+ Hoạt động 3 : Nối tiếp ( 2 phút )
- Yêu cầu Hs về ôn lại nội dung đã học ./.

-----------------------------------------------------
Toán
Tiết 86: ôn tập về giải toán
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về giải bài toán đơn bằng một phép tính cộng hoặc một phép
tính trừ.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
ơ
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Giới thiệu bài
GV giới thiệu ngắn gọn và ghi tên bài lên bảng
2. Ôn tập.
Bài 1:
- Gọi 1 HS đọc đề bài - Đọc đề
- Bài toán cho biết những gì - Bài toán cho biết buổi sáng bán đợc
48l dầu, buổi chiều bán đợc 37l dầu
- Bài toán hỏi gì ? - Bài toán hỏi cả hai buỏi cửa hàng bán
đợc bao nhiêu lít dầu ?
- Muốn biết cả hai buổi bán đợc bao nhiêu lít
dầu ta làm thế nào ?
- Ta thực hiện phép cộng 48 + 37
- Tại sao ? - Vì số lít dầu cả ngày bằng cả số lít dầu
buổi sáng bán và số lít dầu buổi chiều
bán gộp lại.
- Yêu cầu HS làm bài, 1 HS lên bảng làm bài.
Sau đó nhận xét và cho điểm HS
- Làm bài
Tóm tắt
Buổi sáng: 48l
Buổi chiều: 37l
Tất cả: .........l
Bài giải
Số lít dầu cả ngày bán đợc là:
48 + 37 = 85 (l)
Đáp số: 85l
Bài 2:
- Gọi 1 HS đọc đề bài - Đọc đề bài
Kế hoạch bài học Lớp 2B
2
Hoàng Cao Tâm Tờng Tiểu học Thiệu Hợp
- Bài toán cho biết những gì ? - Bài toán cho biết Bình cân nặng 32kg.
An nhẹ hơn Bình 6kg.
- Bài toán hỏi gì ? - Hỏi An cân nặng bao nhiêu kg?
- Bài toán thuộc dạng gì ? Vì sao ? - Bài toán thuộc dạng bài toán về ít hơn.
Vì nhẹ hơn có nghĩa là ít hơn.
- Yêu cầu HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ rồi
giải
- Làm bài.
Bình
An

Bài giải
Bạn An cân nặng là
32 - 6 = 26 (kg)
Đáp án: 26kg
Bài 3:
- Gọi 1 HS đọc đề bài - Đọc đề bài.
- Bài toán cho biết những gì ? - Lan hái đợc 24 bông hoa. Liên hái đợc
nhiều hơn Lan 16 bông hoa.
- Bài toán hỏi gì ? - Liên hái đợc mấy bông hoa ?
- Bài toán thuộc dạng toán gì ? - Bài toán về nhiều hơn
- Yêu cầu HS tóm tắt bằng số đo và giải bài toán - Làm bài.
Tóm tắt
Lan
Liên
?bông
Bài 4:
GV tổ chức cho HS thi điền số nhanh
giữa các tổ. Tổ nào có nhiều bạn điền đúng,
nhanh là đội thắng cuộc.
Đáp án:
1 2 3 4 5 8 11 14
Kế hoạch bài học Lớp 2B
3
32kg
6kg
? kg
24 bông
16 bông
Hoàng Cao Tâm Tờng Tiểu học Thiệu Hợp
Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2009
Toán
Luyện tập chung
I Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố về
- Cộng trừ nhẩm, viết các số trong phạm vi 100
- Tìm thành phần cha biết trong cộng, trừ
- Giải toán về nhiều hơn, ít hơn. Củng cố về hình học
II Các hoạt động dạy học
+ Hoạt động1: Cộng trừ trong phạm vi 100 ( 5 phút )
* Bài 1 : Yêu cầu hs nhẩm, nêu nhanh kết quả
- Hs báo kết quả nối tiếp nhau
* Bài 2 : yêu cầu Hs 4 lên bảng- đặt và tính:
28 73 53 90
19 35 47 42
- Hs nêu rõ cách làm. Gv nhận xét
+ Hoạt động 2 : Luyện giải toán ( 10 phút )
- Hs đọc đề bài, xác định yêu cầu đề
- Hs tóm tắt đề toán. ! Hs lên giải
- Cả lớp cùng làm, nhận xét bài cho bạn, Gv nhận xét, kết luận
Con lợn bé nặng là:
92 - 16 = 76 kg
Đáp số: 76 kg
+ Hoạt động 3 : Củng cố về hình học
- Yêu cầu Hs thẻo luận nhóm đôi, tự nối nháp
- Vài Hs lên nối. Cả lớp nhận xét
+ Hoạt động nối tiếp : Hoàn thiện bài học ( 3 phút )
- Nhận xét tiết học, dặn dò ./.
----------------------------------------------------
tiếng việt
Ôn tập ( tiết 3 )
I Mục tiêu :
- Ôn luyện tập đọc- học thuộc lòng. Luyện kỹ năng sử dụng mục lục sách
- Rèn kỹ năng viết chính tả
II Các hoạt động dạy học
+ Hoạt động1: Ôn các bài tập đọc- học thuộc lòng ( 10 phút )
- Tiến hành tóm tắt tiết 1, 2
+ Hoạt động 2 : Luyện sử dụng mục lục sách
- Một Hs đọc yêu cầu: Tổ chức cho các tổ thi tìm mục lục sách
Kế hoạch bài học Lớp 2B
4
Hoàng Cao Tâm Tờng Tiểu học Thiệu Hợp
+ Hoạt động 3 : Viết chính tả ( 10 phút )
- Gv đọc đoạn viết. Yêu cầu Hs đọc lại
- ? Đoạn văn có những tiếng nào viết hoa ? vì sao ?
- Cuối mỗi câu có những dấu gì ?
- Gv đọc cho Hs viết vào vở. Soát bài.
+ Hoạt động nối tiếp : Hoàn thiện bài học ( 5 phút )
- Chấm chữa bài. Nhận xét tiết học, dặn dò ./.
----------------------------------------------------
Tiếng việt
Ôn tập ( tiết 4 )
I Mục tiêu : Giúp học sinh
- Ôn tập học thuộc lòng, tập đọc. Ôn luyện từ chỉ hoạt động và dấu câu
- Luyện cách nói lời giới thiệu
II Đồ dùng dạy học : Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ
III Các hoạt động dạy học
+ Hoạt động1: Ôn luyện học thuộc lòng, tập đọc. ( 15 phút )
- Thực hành tóm tắt tiết 3
+ Hoạt động 2 : Luyện từ chỉ hoạt động ( 8 phút )
- Hs đọc đề bài. Gv treo bảng phụ
- Yêu cầu Hs tìm và gạch chân từ chỉ họat động
- Một Hs lên làm. lớp làm vở bài tập, cùng nhận xét, chấm chữa bài
+ Hoạt động 3 : Luyện dấu câu ( 5 phút )
- Hs đọc đoạn văn: ? Trong bài có những dấu gì
- Hs điền dấu vào, nhận xét, chữa bài
+ Hoạt động 4 : Luyện nói lời an ủi, giới thiệu ( 7 phút )
- Hs đọc tình huống. Hs thực hành nói theo yêu cầu
Gv nhận xét, tổ chức cho Hs sắm vai. Nhận xét tiết học, dặn dò ./.
----------------------------------------------------
Thủ công
Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe
I Mục tiêu :
- Hs thực hành gấp, cắt biển báo - cắt đúng, trình bày đẹp sản phẩm
II Đồ dùng dạy học : Mẫu biển báo và vật liệu
III Các hoạt động dạy học
+ Hoạt động1: Thực hành gấp, cắt biển báo
- Hs nhắc lại qui trình gấp
* Bớc 1 : gấp, cắt biển báo
* Bớc 2 : dán biển báo
Kế hoạch bài học Lớp 2B
5

Generate time = 0.090810060501099 s. Memory usage = 1.93 MB