Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinhLíp 3
Líp 3
Ta nãi:
Ta nãi:


DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt bÐ h¬n
DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt bÐ h¬n
diÖn tÝch h×nh trßn
diÖn tÝch h×nh trßnH×nh ch÷ nhËt n»m hoµn toµn trong h×nh trßn
H×nh ch÷ nhËt n»m hoµn toµn trong h×nh trßn

H×nh A gåm 5 « vu«ng nh­ nhau.
H×nh A gåm 5 « vu«ng nh­ nhau.
H×nh B còng gåm 5 « vu«ng nh­ thÕ.
H×nh B còng gåm 5 « vu«ng nh­ thÕ.
Ta nãi:
Ta nãi:
DiÖn tÝch h×nh A b»ng diÖn tÝch
DiÖn tÝch h×nh A b»ng diÖn tÝch


h×nh B
h×nh BH×nh P gåm cã 10 « vu«ng nh­ nhau
H×nh P gåm cã 10 « vu«ng nh­ nhau


®­îc t¸ch thµnh h×nh M gåm 6
®­îc t¸ch thµnh h×nh M gåm 6
h×nh
h×nh


vu«ng
vu«ng
Ta nãi:
Ta nãi:
DiÖn tÝch h×nh P b»ng tæng
DiÖn tÝch h×nh P b»ng tæng


diÖn tÝch h×nh M vµ h×nh N
diÖn tÝch h×nh M vµ h×nh N
P
N
M
A B
1)
2)
3)
DiÖn tÝch cña mét h×nh
DiÖn tÝch cña mét h×nh
To¸n


vµ h×nh N gåm 4 « vu«ng.
vµ h×nh N gåm 4 « vu«ng.


Líp 3
Líp 3
DiÖn tÝch cña mét h×nh
DiÖn tÝch cña mét h×nh
To¸n
Bµi 1: C©u nµo ®óng, c©u nµo sai ?
a) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC
lín h¬n diÖn tÝch h×nh tø gi¸c
ABCD
b) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC
bÐ h¬n diÖn tÝch h×nh tø gi¸c
ABCD
c) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC
b»ng diÖn tÝch h×nh tø gi¸c
ABCD
A
B
C
D


Líp 3
Líp 3
DiÖn tÝch cña mét h×nh
DiÖn tÝch cña mét h×nh
To¸n
Bµi 2:
a) - H×nh P gåm bao
nhiªu « vu«ng ?
- H×nh Q gåm bao
nhiªu « vu«ng ?
b) So s¸nh diÖn tÝch
h×nh P víi diÖn
tÝch h×nh Q
P Q


Líp 3
Líp 3
DiÖn tÝch cña mét h×nh
DiÖn tÝch cña mét h×nh
To¸n
Bµi 3:
So s¸nh diÖn tÝch h×nh A víi diÖn tÝch h×nh B
A B


Líp 3
Líp 3
DiÖn tÝch cña mét h×nh
DiÖn tÝch cña mét h×nh
To¸n
E
F
So sánh diện tích của hai hình E, F?

Generate time = 0.061355113983154 s. Memory usage = 1.93 MB