Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo

Luong Vinh Lon
g - TT Bo Ha -
Yen The - Bac
Giang
DT: 0982678677 1
Gi¸o viªn: L­¬ng VÜnh
Long
Tr­êng tiÓu häc §«ng S¬n
Luong Vinh Lon
g - TT Bo Ha -
Yen The - Bac
Giang
DT: 0982678677 2
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008
Khoa học:
* Em hãy cho biết bức
ảnh chụp cảnh gì?
Luong Vinh Lon
g - TT Bo Ha -
Yen The - Bac
Giang
DT: 0982678677 3
C¶nh tai n¹n giao th«ng.
Luong Vinh Long - TT Bo Ha -
Yen The - Bac Giang
DT: 0982678677 4
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008
Khoa học:
Phòng tránh tai nạn giao thông
* Em hãy kể về tai nạn
giao thông mà em
chứng kiến và cho biết
nguyên nhân nào dẫn
đến tai nạn giao thông
đó?
Luong Vinh Long - TT Bo Ha -
Yen The - Bac Giang
DT: 0982678677 5
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008
Khoa học:
Phòng tránh tai nạn giao thông
* Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao
thông là:
- Phóng nhanh vượt ẩu.
- Lái xe khi say rượu.
- Vượt đèn đỏ.
- Khi rẽ không quan sát.
- Trời mưa đường trơn.
Luong Vinh Long - TT Bo Ha -
Yen The - Bac Giang
DT: 0982678677 6
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008
Khoa học:
Phòng tránh tai nạn giao thông
* Em hãy chỉ ra những
việc làm vi phạm luật
giao thông và nêu hậu
quả có thể xảy ra của
những sai phạm trong
các hình sau?
Luong Vinh Lon
g - TT Bo Ha -
Yen The - Bac
Giang
DT: 0982678677 7
Chë hµng cång kÒnh.

Generate time = 0.26527810096741 s. Memory usage = 1.93 MB