Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

Gi¸o viªn : NguyÔn Thanh HuyÒn
§æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
Tr­êng TiÓu häc Hoµng DiÖu

Tæ 1 , 3
T×m nh÷ng tõ cã tiÕng häc
Tæ 2 , 4
T×m nh÷ng tõ cã tiÕng tËp

Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được .
Từ có tiếng học
Từ có tiếng tậpS¾p xÕp l¹i c¸c tõ trong c©u d­íi
®©y ®Ó t¹o thµnh c©u míi.
MÑ lµ ng­êi th©n yªu nhÊt cña
em

Tõ chØ sù vËt . C©u kiÓu Ai lµ g× ?

T×m nh÷ng tõ chØ sù vËt (ng­êi ,
®å vËt , con vËt , c©y cèi ,....) ®­
îc vÏ d­íi ®©y :
Bµi 1

Bµi 1
Nhãm tõ chØ ng­êi
Nhãm tõ chØ ®å vËt
Nhãm tõ chØ c©y cèi
Nhãm tõ chØ con vËt
Th¶o luËn
nhãm 4

Nhãm tõ chØ ng­êi
Nhãm tõ chØ ®å vËt
Nhãm tõ chØ con vËt
Nhãm tõ chØ c©y cèi

Nhãm tõ chØ ng­êi
Nhãm tõ chØ ®å vËt
Nhãm tõ chØ con vËt
Nhãm tõ chØ c©y cèi
Bé ®éi C«ng nh©n ¤ t« M¸y bay
C©y mÝaCon tr©uCon voi C©y dõa

Generate time = 0.071145057678223 s. Memory usage = 1.93 MB