Bài 20: Nước Đại Việt thời lê sơ


n
N Ô N G D Â N
L i ễ u t h ă n g
C h í L i n h
N g u y ễ n c h í c h
L ũ n g n h a i
d â
h h
Giai cấp bị bóc lột, nghèo khổ, chiếm tuyệt đại đa
số dân cư,
sống chủ yếu ở nông thôn là giai cấp nào dưới
thời Lê sơ ?
Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người bạn tổ chức
hội thề ở đâu ?
nn
a
Ngọn núi nào đã ba lần che chở cho nghĩa
quân Lam Sơn trong những ngày đầu chiến đấu ?
Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, ai là người
đã đề nghị chuyển quân vào Nghệ An ?
Tên tướng nào của nhà Minh đã bị quân ta
phục kích và giết tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn ) ?
d a n nn âh h
5
4
3
2
1

Bµi 20:
N­íc §¹i ViÖt thêi Lª s¬
IV. Mét sè danh nh©n v¨n ho¸
xuÊt s¾c cña d©n téc.
(1380- 1442)
Hiệu là ức Trai, người làng Nhị
Khê, huyện Thượng Phúc (nay là huyện
Thường Tín, Hà Tây). Cha của ông là
Nguyễn Phi Khanh, mẹ là là Trần Thị
Thái, cả hai cha con đều đỗ Thái học sinh
và làm quan dưới thời Hồ. Khi giặc Minh
xâm lược nước ta, cha ông bị bắt đưa về
Trung Quốc, còn ông bị giam lỏng ở
Đông Quan, chúng tìm cách mua chuộc
dụ dỗ ông, sau đó ông trốn vào Thanh
Hoá tham gia khởi nghĩa Lam Sơn.
NGuyễn Trãi


ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp theo về Lỗi Giang. Trong thì
Bàn kế hoạch ở nơi màn trướng, ngoài thì thảo văn thư dụ hàng các thành.
Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nước, lại được vua tin, quý trọng.
( Lê Thánh Tông- Con người và sự nghiệp)
+ Chính trị, quân sự:
+ Văn hoá:

- Soạn thảo văn thư dụ hàng địch
-
Dâng kế sách đánh địch với chủ trương đánh vào lòng người
-
Để lại nhiều tác phẩm có giá trị lớn về văn học, sử học,
địa lí như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,
Chí Linh sơn phú, Quốc âm thi tập, Dư địa chí...
Tư tưởng nhân nghĩa, lòng yêu nư
ớc,
thương dân:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo .
(Bình Ngô đại cáo)N¨m 1980, nh©n kØ niÖm 600 n¨m ngµy sinh
cña «ng, UNESCO c«ng nhËn lµ danh nh©n v¨n
ho¸ thÕ giíi.

Generate time = 0.066037178039551 s. Memory usage = 1.93 MB