Mẫu kiểm điểm cá nhân cuối năm học

PHÒNG GIÁO DỤC TP BMT
TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009 – 2010
Họ và tên giáo viên : …………………………………………………………………………………………… Tổ chuyên môn : ………………………….
Chỗ ở hiện nay : ……………………………………………………………………………………………………..Điện thoại : …………………………………..
Hệ đào tạo : ……………………………….. Môn đào tạo : ……………………………………….. trường đào tạo : …………………………………….
Công việc được giao : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM
1. Công tác tư tưởng chính trò :
- Số chủ điểm về HĐNGLL đã triển khai ở lớp : ……………………………………
- Số lần tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức : ………………………………
- Số lần tham gia các hoạt động ở đòa phương nơi cư trú ( nêu rõ các việc đã tham gia)
- Gia đình có được công nhận là gia đình văn hóa của năm 2009 không ? …………………………………………….
- Ý thức xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường : ……………………………………………………………………………………….
2. Công tác chủ nhiệm lớp : Só số đầu năm : ……………………… Só số cuối năm : ………………………………………
Số học sinh nghỉ học : …………………em , số học sinh chuyển trường : ……………………………………….
- Tổng số buổi nghỉ học của lớp : ………………. Tỉ lệ chuyên cần : ………………% (Mỗi học sinh phải học 210 buổi)
- Kết quả của lớp chủ nhiệm : Vò thứ thi đua : …………………..
- Xếp loại hạnh kiểm : Tốt : …………………. Khá :……………………….TB : ………………………….. Yếu : …………………….
- Xếp loại học lực : Giỏi : …………………..Khá : ……………………….TB : …………………..Yếu : ………………. Kém : ……………..
- Học sinh lên lớp thẳng : …………….em đạt tỉ lệ : ………….% ; so với đầu năm tăng (giảm) …………………..%
- Học sinh thi lại : …………………….. tỉ lệ ……………..% , số em ở lại hẳn : ……………….em
- Số học sinh giỏi và tiên tiến của lớp : ………………..em
- Số học sinh là học sinh giỏi cấp thành phố trở lên : …………………. Em
3. Thực hiện nền nếp chuyên môn :
- Ngày giờ công : …………………% , số buổi nghỉ có lí do : …………… số buổi nghỉ không lí do : ……………………….
- Số lần vi phạm nền nếp chuyên môn : ………………….. Số tiết dạy thay : ………………………………………………….
- Thực hiện quy chế chuyên môn : Thực hiện chương trình : …………………… Lên lòch báo giảng : ……………….
- Chấm trả bài kiểm tra của học sinh có kòp thời không ? …………………………………………………………………….
- Giáo án soạn đến tuần : ……………………… ; dự giờ được : …………………
- Thao giảng : …………..tiết , xếp loại : ………………… ; số chuyên đề đã tham gia : …………………………………………..
- Số buổi tham dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ : …………………………………………………………………………………….
- Tên SKKN : ………………………………………………………………………………xếp loại ở trường : ………………XL ở PGD : ………….
- Tên đồ dùng dạy học : …………………………………………………………Xếp loại ở trường : …………XL ở PGD : ……………..
- Số tiết có sử dụng đồ dùng dạy học : ……………………………số tiết không sử dụng : …………………………………………….
- Số học sinh của bộ môn dạy được công nhận là học sinh giỏi cấp trường : ………. cấp thành phố : ……..
- Xếp loại do thanh tra toàn diện của tổ chuyên môn : ………………………………………………………………………………
- Kết quả giảng dạy cụ thể ( Báo cáo chất lượng chung của mỗi bộ môn do mình phụ trách)
Môn : ………………%Tỉ lệ trên TB đạt : ……………% ,so với chỉ tiêu chung của bộ môn trong trường : ……………….%
Môn : ……………% Tỉ lệ trên TB đạt : ……………% ,so với chỉ tiêu chung của bộ môn trong trường : ……………….%
Môn : ……………%. Tỉ lệ trên TB đạt : …………% ,so với chỉ tiêu chung của bộ môn trong trường : ……………….%
- Trong năm học bản thân đã tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn về vấn đề gì? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Xếp loại về thi dạy ở trường : ……………………………………………………………………………………
4. Các hoạt động khác :
- Thực hiện các khoản thu nộp trong năm : Xây dựng :……………………………đ ; Học phí : ……………………………đ
Các khoản khác : …………………………………….đ ; Tiền ủng hộ xây trường : ……………………………………….đ
- Số buổi tham gia hội họp : …………………………………….. tham gia họp tổ : …………………………
- Sinh hoạt nhóm bộ môn : ………………………… ; số buổi xem băng hình về giảng dạy : ……………………………………
- Số buổi tham gia các hoạt động khác trong nhà trường : ………………….sổ buổi không tham gia : ………..
II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BẢN THÂN ĐỐI VỚI NHÀ
TRƯỜNG :
1. Phương hướng công tác của bản thân trong năm học tới : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Đề xuất của bản thân về công tác của BGH , Công đoàn , Đội , Đoàn .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NHÂN :
Ưu điểm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tồn tại : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cá nhân tự xếp loại thi đua : ………………………………………………………….
Danh hiệu công đoàn : Xuất sắc : Khá : Trung bình :
Ngày ……..tháng ……..năm 2010
Người viết
Ý kiến của tổ chuyên môn :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tổ trưởng thay mặt tổ ký tên

Generate time = 0.084420919418335 s. Memory usage = 1.94 MB