Mẫu sơ kết tháng của tổ chuyên môn

PHÒNG GIÁO DỤC TP BMT
TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN
TỔ CHUYÊN MÔN : …………………………………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Buôn Ma Thuột ngày …………tháng ………năm …………
BIÊN BẢN HỌP TỔ
Nội dung họp : ………………………………………….
A. PHẦN TỔ CHỨC :
- Thời gian : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
- Đòa điểm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
- Thành phần họp :có mặt ………………….người ; Vắng có lí do ……………; vắng không lí do :……………………………
- Chủ trì : …………………………………………….. Thư ký : ………………………………………………………………………………………………..
- Đại biểu tham dự ( nếu có) ………………………………………………………………………………………………………………………………
B. NỘI DUNG : I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG …………../…………….
1. Thực hiện chương trình : ( Các lớp dạy cùng tiết ghi vào 1 dòng)
GV dạy môn lớp Tiết
CT
Tiết
chậm
Lí do chậm Lòch dạy bù
2. Nền nếp chuyên môn :
- Đã tổ chức kiêm tra đònh kỳ : ……………………lần ; tổng số hồ sơ được kiểm tra : …………………….bộ
Số hồ sơ được xếp loại : Tốt ………… Khá ……………… Tb …………………. Yếu ……………………………..
- Đã tổ chức thao giảng : …………………….tiết ; Xếp loại : Giỏi …………….khá ………….. Đạt ……… Yếu ………..
- Dự giờ : ……………………………tiết , bình quân …………………….tiết/GV ; so với chỉ tiêu tăng ( giảm) …………tiết
- Tên GV được thanh tra toàn diện : ……………………………………………………………………………xếp loại chung …………..
- Tên GV được thanh tra toàn diện : …………………………………………………………………………xếp loại chung …………………..
- Đánh giá chung về kiểm tra bài chấm của GV trong tháng : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Thực hiện ngày giờ công : ……………………………………………………………………. Đạt tỉ lệ …………………………….%
Theo dõi ngày nghỉ của GV trong tổ :(Các GV nghỉ đi họp , công tác đều ghi chép vào bảng sau )
Tên GV nghỉ Lí do
Có giấy
BV
Xin phép Số ngày nghỉ Ghi chú
Các lớp do tổ phụ trách xếp loại trong tháng ( học kỳ , năm học) :
Lớp chủ nhiệm Tên giáo viên chủ
nhiệm
Tổng điểm Xếp loại Vò thứ Chuyển biến so
với tháng trước
Đánh giá về công tác chủ nhiệm trong tháng : ( ưu điểm , tồn tại, lí do tồn tại các khuyết điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thống kê chất lượng bài kiểm tra ( một tiết trở lên có trong tháng ,– trừ bài kiểm tra học kì)

MÔN 6A 6B 6C 6D 6E 6F 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D 9E TL
CHUNG
3. Công tác khác( công việc đã thực hiện trong tháng : kiểm tra , dạy tự chọn , dạy chuyên đề ……) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Tổng hợp thi đua trong tháng ………….. năm học 2009 – 2010
ST
T
Họ tên
Dự giờ
Xếp loại
hồ sơ
Lớp chủ
nhiệm
Số tiết
sử dụng
ĐDDH
Ngày công Tổng điểm

Xếp loại

Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II. KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG …………/ …………
1. Kế hoạch chuyên môn chung
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Giải pháp để nâng cao chất lượng ( bộ môn có kết quả thấp ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Giải pháp về công tác chủ nhiêïm lớp : ( đề xuất các biện pháp chủ nhiệm thực hiện trong tổ )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Biên bản của tổ đã được thông qua trước cuộc họp và được tập thể tổ nhất trí thông qua
Và kết thúc vào hồi …………….giờ …………..phút ngày …………… tháng ………………….năm 200…….
Tổ trưởng Thư ký

Generate time = 0.06029486656189 s. Memory usage = 1.94 MB